محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۷۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۷۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۷۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۷۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۷۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۷۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر

۱,۳۱۵,۰۰۰ریال
۱,۲۲۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر

۱,۳۱۵,۰۰۰ریال
۱,۲۲۰,۰۰۰ریال

دسته بندی ها