فیوز مینیاتوری سه فاز

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۷۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۷۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۷۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۷۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۷۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۷۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر

۱,۳۱۵,۰۰۰ریال
۱,۲۲۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر

۱,۳۱۵,۰۰۰ریال
۱,۲۲۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 2 آمپرNSC

۱,۲۹۵,۰۰۰ریال
۱,۲۴۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 4 آمپرNSC

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۲۴۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر NSC

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۲۲۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپرNSC

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۲۲۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپرNSC

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۲۲۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپرNSC

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۲۲۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر NSC

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۲۲۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر NSC

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۲۲۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر NSC

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۲۲۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر NSC

۱,۳۷۲,۰۰۰ریال
۱,۲۲۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر NSC

۱,۳۷۲,۰۰۰ریال
۱,۲۹۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز100 آمپر

۳,۶۷۶,۰۰۰ریال
۳,۶۵۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز125 آمپر

۴,۳۱۳,۰۰۰ریال
۳,۸۵۰,۰۰۰ریال