فیوز مینیاتوری سه فاز

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر

۵۹۹,۲۰۰ریال
۵۲۱,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر

۵۹۹,۲۰۰ریال
۵۲۱,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر

۵۹۹,۲۰۰ریال
۴۶۷,۳۷۶ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر

۵۹۹,۲۰۰ریال
۴۶۷,۳۷۶ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر

۵۹۹,۲۰۰ریال
۴۶۷,۳۷۶ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر

۵۹۹,۲۰۰ریال
۴۶۷,۳۷۶ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر

۵۹۹,۲۰۰ریال
۴۶۷,۳۷۶ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر

۶۳۵,۵۰۰ریال
۵۰۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر

۶۳۵,۵۰۰ریال
۵۰۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر

۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
۱,۴۱۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 125 آمپر

۲,۳۸۵,۰۰۰ریال
۱,۷۲۰,۰۰۰ریال

دسته بندی ها