فیوز مینیاتوری سه فاز

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر

۷۲۰,۰۰۰ریال
۶۶۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر

۷۲۰,۰۰۰ریال
۶۶۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر

۷۲۰,۰۰۰ریال
۶۶۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر

۷۲۰,۰۰۰ریال
۶۶۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر

۷۲۰,۰۰۰ریال
۶۶۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر

۷۲۰,۰۰۰ریال
۶۶۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر

۷۶۰,۰۰۰ریال
۷۰۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر

۷۶۰,۰۰۰ریال
۷۰۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱,۹۰۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 125 آمپر

۲,۶۴۰,۰۰۰ریال
۲,۴۲۰,۰۰۰ریال

دسته بندی ها