فیوز مینیاتوری سه فاز

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۱۱,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۱۱,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۱۱,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۱۱,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۱۱,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۱۱,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر

۱۲۳,۵۰۰ریال
۱۱۱,۱۵۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر

۱,۳۱۵,۰۰۰ریال
۱,۱۸۳,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر

۱,۳۱۵,۰۰۰ریال
۱,۱۸۳,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر

۳,۷۱۰,۰۰۰ریال
۳,۳۳۹,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 125 آمپر

۴,۵۴۰,۰۰۰ریال
۴,۰۸۶,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 2 آمپر(NSC)

۱,۲۹۵,۰۰۰ریال
۱,۱۶۵,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 4 آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 40آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر(NSC)

۱,۳۷۲,۰۰۰ریال
۱,۲۳۴,۸۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر(NSC)

۱,۳۷۲,۰۰۰ریال
۱,۲۳۴,۸۰۰ریال