فیوز مینیاتوری تک فاز

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۴۸,۲۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۴۸,۲۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۴۸,۲۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۴۸,۲۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۴۸,۲۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۶۵,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۴۸,۲۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۴۸,۲۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۴۸,۲۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر

۲۱۱,۹۰۰ریال
۱۶۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر

۲۱۱,۹۰۰ریال
۱۶۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر(NSC)

۲۱۵,۰۰۰ریال
۱۹۶,۰۰۰ریال

دسته بندی ها