فیوز مینیاتوری تک فاز

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر

۳۹۰,۰۰۰ریال
۳۵۱,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر

۳۹۰,۰۰۰ریال
۳۵۱,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر

۳۹۰,۰۰۰ریال
۳۵۱,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر

۳۹۰,۰۰۰ریال
۳۵۱,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر

۳۹۰,۰۰۰ریال
۳۵۱,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر

۳۹۰,۰۰۰ریال
۳۵۱,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر

۳۹۰,۰۰۰ریال
۳۵۱,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر

۳۹۰,۰۰۰ریال
۳۵۱,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر

۳۹۰,۰۰۰ریال
۳۵۱,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر

۴۱۲,۰۰۰ریال
۳۷۰,۸۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر

۴۱۲,۰۰۰ریال
۳۷۰,۸۰۰ریال

فیوز مینیاتوری دو پل 25 آمپر

۹۱۰,۰۰۰ریال
۸۱۹,۰۰۰ریال