فیوز مینیاتوری تک فاز

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۵۷,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۵۷,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۵۷,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۵۷,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۵۷,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۵۷,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۵۷,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۵۷,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۵۷,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر

۲۱۱,۹۰۰ریال
۱۶۶,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر

۲۱۱,۹۰۰ریال
۱۶۶,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر(NSC)

۲۱۵,۰۰۰ریال
۱۹۶,۰۰۰ریال

دسته بندی ها