محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

سیم برق افشان 0.75*1 مسی الوان

۲,۲۰۰,۰۰۰ریال
۲,۰۹۰,۰۰۰ریال

سیم برق افشان 1*1 مسی الوان

۲,۷۵۰,۰۰۰ریال
۲,۶۱۲,۵۰۰ریال

سیم برق افشان 1.5*1 مسی الوان

۳,۶۶۰,۰۰۰ریال
۳,۴۷۷,۰۰۰ریال

سیم برق افشان 2.5*1 مسی الوان

۵,۹۰۰,۰۰۰ریال
۵,۶۰۵,۰۰۰ریال

سیم برق افشان 4*1 مسی الوان

۹۵,۶۰۰ریال
۹۰,۸۲۰ریال

سیم برق افشان 6*1 مسی الوان

۱۴۳,۰۰۰ریال
۱۳۵,۸۵۰ریال

سیم برق افشان 10*1 مسی الوان

۲۵۷,۰۰۰ریال
۲۴۴,۱۵۰ریال

سیم برق افشان 16*1 مسی الوان

۳۹۸,۸۰۰ریال
۳۷۸,۸۶۰ریال

سیم برق کیسه ای 1*2 الوان زنجان

۶۴,۰۰۰ریال
۶۰,۸۰۰ریال

سیم برق کیسه ای1.5*2 الوان زنجان

۸۶,۸۰۰ریال
۸۲,۴۶۰ریال

سیم برق کیسه ای 2.5*2 الوان زنجان

۱۲۷,۰۰۰ریال
۱۲۰,۶۵۰ریال

کابل برق افشان1*2 الوان زنجان

۶۹,۰۰۰ریال
۶۵,۵۵۰ریال

کابل برق افشان 1.5*2 الوان زنجان

۹۵,۵۰۰ریال
۹۰,۷۲۵ریال

کابل برق افشان 2.5*2 الوان زنجان

۱۵۲,۰۰۰ریال
۱۴۴,۴۰۰ریال

کابل برق افشان 4*2 الوان زنجان

۲۳۴,۰۰۰ریال
۲۲۲,۳۰۰ریال

کابل برق افشان 1*3 الوان زنجان

۹۶,۵۰۰ریال
۹۱,۶۷۵ریال

کابل برق افشان 1.5*3 الوان زنجان

۱۳۴,۰۰۰ریال
۱۲۷,۳۰۰ریال

کابل برق افشان2.5*3 الوان زنجان

۲۱۴,۰۰۰ریال
۲۰۳,۳۰۰ریال

کابل برق افشان 4*3 الوان زنجان

۳۳۸,۰۰۰ریال
۳۲۱,۱۰۰ریال

کابل برق افشان 6*3 الوان زنجان

۴۸۲,۰۰۰ریال
۴۵۷,۹۰۰ریال

کابل برق افشان 1*4 الوان زنجان

۱۲۷,۰۰۰ریال
۱۲۰,۶۵۰ریال

کابل برق افشان 1.5*4 الوان زنجان

۱۷۲,۰۰۰ریال
۱۶۳,۴۰۰ریال

کابل برق افشان 2.5*4 الوان زنجان

۲۸۰,۰۰۰ریال
۲۶۶,۰۰۰ریال

کابل برق افشان 4*4 الوان زنجان

۴۳۵,۰۰۰ریال
۴۱۳,۲۵۰ریال

کابل برق افشان 6*4 الوان زنجان

۶۴۵,۰۰۰ریال
۶۱۲,۷۵۰ریال

کابل افشان 1.5*5 الوان زنجان

۲۲۰,۰۰۰ریال
۲۰۹,۰۰۰ریال

کابل برق افشان 2.5*5 الوان زنجان

۳۵۲,۰۰۰ریال
۳۳۴,۴۰۰ریال

کابل برق افشان 6*5 الوان زنجان

۸۱۰,۰۰۰ریال
۷۶۹,۵۰۰ریال

سیم برق افشان 0.5*1 مسی الوان

۹,۴۰۰ریال
۸,۹۳۰ریال

سیم افشان برق 25*1 مسی الوان

۳۷۶,۰۰۰ریال
۳۵۷,۲۰۰ریال

سیم برق مفتولی 16*1 الوان زنجان

۲۵۶,۰۰۰ریال
۲۴۳,۲۰۰ریال

سیم برق مفتولی25*1 الوان زنجان

۳۸۰,۰۰۰ریال
۳۶۱,۰۰۰ریال

سیم برق مفتولی 35*1 الوان زنجان

۵۴۷,۵۰۰ریال
۵۲۰,۱۲۵ریال

سیم برق کیسه ای 0.5*2 الوان زنجان

۲۱,۵۰۰ریال
۲۰,۴۲۵ریال

سیم برق کیسه ای 0.75*2 الوان زنجان

۲۹,۰۰۰ریال
۲۷,۵۵۰ریال

سیم برق کیسه ای 4*2 الوان زنجان

۱۲۹,۰۰۰ریال
۱۲۲,۵۵۰ریال

کابل برق افشان 6*2 الوان زنجان

۲۱۰,۰۰۰ریال
۱۹۹,۵۰۰ریال

کابل برق افشان 10*2 الوان زنجان

۳۵۲,۰۰۰ریال
۳۳۴,۴۰۰ریال

کابل برق افشان 0.75*3 الوان زنجان

۴۴,۵۰۰ریال
۴۲,۲۷۵ریال

کابل برق افشان 10*4 الوان زنجان

۶۷۰,۰۰۰ریال
۶۳۶,۵۰۰ریال

کابل افشان 1*5 الوان زنجان

۱۰۲,۰۰۰ریال
۹۶,۹۰۰ریال

کابل برق افشان 10*5 الوان زنجان

۸۴۶,۰۰۰ریال
۸۰۳,۷۰۰ریال

کابل برق افشان 4*5 الوان زنجان

۳۴۰,۰۰۰ریال
۳۲۳,۰۰۰ریال

کابل افشان 16*4 الوان زنجان

۱,۰۴۵,۰۰۰ریال
۹۹۲,۷۵۰ریال

کابل برق مفتولی 2.5*2 الوان زنجان

۹۹,۵۰۰ریال
۹۴,۵۲۵ریال

کابل برق مفتولی 4*2 الوان زنجان

۱۵۵,۰۰۰ریال
۱۴۷,۲۵۰ریال

کابل برق مفتولی 6*2 الوان زنجان

۲۲۰,۰۰۰ریال
۲۰۹,۰۰۰ریال

کابل برق مفتولی 10*2 الوان زنجان

۳۷۶,۰۰۰ریال
۳۵۷,۲۰۰ریال

کابل برق مفتولی 4*3 الوان زنجان

۲۱۷,۰۰۰ریال
۲۰۶,۱۵۰ریال

کابل برق مفتولی 6*3 الوان زنجان

۳۱۷,۰۰۰ریال
۳۰۱,۱۵۰ریال

کابل برق مفتولی 10*3 الوان زنجان

۵۴۰,۰۰۰ریال
۵۱۳,۰۰۰ریال

کابل برق آلومنیومی 10*4 الوان زنجان

۱۷۰,۰۰۰ریال
۱۶۱,۵۰۰ریال

کابل برق آلومنیومی 16*4 الوان زنجان

۲۲۵,۰۰۰ریال
۲۱۳,۷۵۰ریال

کابل برق آلومنیومی 16+25*3 الوان زنجان

۳۰۰,۰۰۰ریال
۲۸۵,۰۰۰ریال

کابل برق آلومنیومی 16+35*3 الوان زنجان

۳۸۲,۰۰۰ریال
۳۶۲,۹۰۰ریال

کابل کین گراند

۵۰۰,۰۰۰ریال
۴۰۰,۰۰۰ریال

کابل برق مفتولی 2.5*4 الوان زنجان

۱۸۸,۰۰۰ریال
۱۷۸,۶۰۰ریال

کابل برق مفتولی 4*4 الوان زنجان

۲۸۸,۰۰۰ریال
۲۷۳,۶۰۰ریال

کابل برق مفتولی 6*4 الوان زنجان

۴۱۸,۰۰۰ریال
۳۹۷,۱۰۰ریال

کابل برق مفتول مسی 10*4 الوان زنجان

۶۹۳,۰۰۰ریال
۶۵۸,۳۵۰ریال

کابل برق مفتول مسی 16*4 الوان زنجان

۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
۱,۰۴۵,۰۰۰ریال

کابل برق مفتول مسی 16+25*4 الوان زنجان

۱,۵۲۸,۰۰۰ریال
۱,۴۵۱,۶۰۰ریال

کابل برق مفتول مسی 16+35*4 الوان زنجان

۱,۹۶۹,۰۰۰ریال
۱,۸۷۰,۵۵۰ریال

کابل برق آلومنیومی 16*2 الوان زنجان

۱۳۵,۰۰۰ریال
۱۲۸,۲۵۰ریال

کابل برق آلومنیومی 25*2 الوان زنجان

۲۰۵,۰۰۰ریال
۱۹۴,۷۵۰ریال

کابل برق افشان 0.75*2 الوان زنجان

۳۴,۰۰۰ریال
۳۲,۳۰۰ریال

دسته بندی ها