محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

سیم( 0.5*1) الوان زنجان

۴,۹۰۰ریال
۴,۵۰۰ریال

سیم (0.75*1) الوان زنجان

۶,۹۰۰ریال
۶,۳۰۰ریال

سیم (1*1)الوان زنجان

۸,۸۰۰ریال
۸,۰۰۰ریال

سیم (1.5*1)الوان زنجان

۱۱,۵۰۰ریال
۱۰,۳۵۰ریال

سیم (2.5*1) الوان زنجان

۱۸,۵۰۰ریال
۱۶,۶۵۰ریال

سیم (4*1)الوان زنجان

۳۰,۰۰۰ریال
۲۷,۰۰۰ریال

سیم (6*1)الوان زنجان

۴۶,۳۰۰ریال
۴۱,۶۷۰ریال

سیم (10*1)الوان زنجان

۷۹,۰۰۰ریال
۷۱,۱۰۰ریال

سیم (16*1)الوان زنجان

۱۲۴,۳۰۰ریال
۱۱۲,۰۰۰ریال

سیم (25*1) الوان زنجان

۱۹۴,۷۰۰ریال
۱۷۵,۵۰۰ریال

سیم مفتولی(16*1)الوان زنجان

۱۳۱,۰۴۰ریال
۱۱۸,۰۰۰ریال

سیم مفتولی(25*1)الوان زنجان

۱۹۵,۳۰۰ریال
۱۷۶,۰۰۰ریال

سیم مفتولی(35*1)الوان زنجان

۲۷۳,۰۰۰ریال
۲۴۶,۰۰۰ریال

کابل کواکسال (RG59) HG,HK CK[HK

۲۵,۰۰۰ریال
۲۲,۵۰۰ریال

کابل افشان(1*2) الوان زنجان

۲۳,۰۰۰ریال
۲۰,۷۰۰ریال

کابل افشان(4*2) الوان زنجان

۷۶,۰۰۰ریال
۶۸,۴۰۰ریال

کابل افشان(6*2) الوان زنجان

۱۰۸,۰۰۰ریال
۹۷,۲۰۰ریال

کابل افشان(10*2) الوان زنجان

۱۸۳,۰۰۰ریال
۱۶۴,۷۰۰ریال

کابل افشان(1*3) الوان زنجان

۳۲,۰۰۰ریال
۲۸,۸۰۰ریال

کابل افشان(4*3) الوان زنجان

۱۰۸,۰۰۰ریال
۹۷,۲۰۰ریال

کابل افشان(6*3) الوان زنجان

۱۵۲,۰۰۰ریال
۱۳۶,۸۰۰ریال

کابل افشان(1*4) الوان زنجان

۴۱,۰۰۰ریال
۳۶,۹۰۰ریال

کابل افشان(4*4) الوان زنجان

۱۴۲,۰۰۰ریال
۱۲۷,۸۰۰ریال

کابل افشان(6*4) الوان زنجان

۲۰۲,۰۰۰ریال
۱۸۱,۸۰۰ریال

کابل افشان(10*4) الوان زنجان

۳۵۰,۰۰۰ریال
۳۱۵,۰۰۰ریال

کابل افشان(16*4) الوان زنجان

۵۳۴,۰۰۰ریال
۴۸۰,۶۰۰ریال

کابل افشان(1*5) الوان زنجان

۵۳,۰۰۰ریال
۴۷,۷۰۰ریال

کابل افشان(2.5*5) الوان زنجان

۱۱۷,۰۰۰ریال
۱۰۵,۳۰۰ریال

کابل افشان(4*5) الوان زنجان

۱۷۶,۰۰۰ریال
۱۵۸,۴۰۰ریال

کابل افشان(6*5) الوان زنجان

۲۵۲,۰۰۰ریال
۲۲۶,۸۰۰ریال

کابل افشان(10*5) الوان زنجان

۴۳۵,۰۰۰ریال
۳۹۱,۵۰۰ریال

کابل مفتولی(6*2) الوان زنجان

۱۱۵,۰۰۰ریال
۱۰۳,۵۰۰ریال

کابل مفتولی(10*2) الوان زنجان

۱۸۷,۰۰۰ریال
۱۶۸,۳۰۰ریال

کابل مفتولی(4*3) الوان زنجان

۱۱۰,۰۰۰ریال
۹۹,۰۰۰ریال

کابل مفتولی(6*3) الوان زنجان

۱۷۶,۰۰۰ریال
۱۵۸,۴۰۰ریال

کابل مفتولی(10*3) الوان زنجان

۲۷۸,۰۰۰ریال
۲۵۰,۲۰۰ریال

کابل مفتولی(4*4) الوان زنجان

۱۴۵,۰۰۰ریال
۱۳۰,۵۰۰ریال

کابل مفتولی(6*4) الوان زنجان

۲۱۵,۰۰۰ریال
۱۹۳,۵۰۰ریال

کابل مفتولی(10*4) الوان زنجان

۳۵۲,۰۰۰ریال
۳۱۶,۸۰۰ریال

کابل مفتولی(16*4) الوان زنجان

۵۶۰,۰۰۰ریال
۵۰۴,۰۰۰ریال

کابل مفتولی(16+25*4) الوان زنجان

۷۶۰,۰۰۰ریال
۶۸۴,۰۰۰ریال

کابل مفتولی(16+35*4) الوان زنجان

۹۸۰,۰۰۰ریال
۸۸۲,۰۰۰ریال

دسته بندی ها