محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

دریچه فن(106*106)سالزر(ZL-801)

۲۵۰,۰۰۰ریال
۲۴۵,۰۰۰ریال

دریچه فن(116*116)سالزر(ZL-802)

۲۵۰,۰۰۰ریال
۲۴۵,۰۰۰ریال

دریچه فن(148.5*148.5)سالزر(ZL-803)

۳۴۰,۰۰۰ریال
۳۳۴,۰۰۰ریال

دریچه فن(204*204)سالزر(ZL-804)

۵۸۰,۰۰۰ریال
۵۷۰,۰۰۰ریال

دریچه فن(255*255)سالزر(ZL-805)

۸۵۰,۰۰۰ریال
۸۳۵,۰۰۰ریال

دریچه فن(320*320)سالزر(ZL-806)

۱,۳۱۰,۰۰۰ریال
۱,۲۸۵,۰۰۰ریال

دریچه فن تبدیلی(204*204)سالزر (CT-205)

۷۰۰,۰۰۰ریال
۶۸۸,۰۰۰ریال

دریچه فن تبدیلی(255*255)سالزر (CT256)

۱,۰۱۰,۰۰۰ریال
۹۹۰,۰۰۰ریال

ترموستات فن0تا60 درجه(KTS011)

۳۳۵,۰۰۰ریال
۳۲۹,۰۰۰ریال

ترموستات هیتر 0تا60 درجه(KTO011)

۳۳۵,۰۰۰ریال
۳۲۹,۰۰۰ریال

ترموستات هیتر -فن0تا60 درجه(ZR011)

۷۸۰,۰۰۰ریال
۷۶۵,۰۰۰ریال

ترموستات اتاقی20-تا60 درجه(NTL8000)

۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
۱,۰۱۰,۰۰۰ریال

هایگرواستارت( رطوبت سنج)

۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
۱,۸۶۵,۰۰۰ریال

دسته بندی ها