محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کنتاکتور 9 آمپر (NC7-0911 220V)

۹۲۰,۰۰۰ریال
۷۳۹,۵۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر (NC7-1211 220V)

۹۴۴,۰۰۰ریال
۷۶۵,۶۰۰ریال

کنتاکتور 18 آمپر (NC7-1811 220V)

۱,۱۶۲,۰۰۰ریال
۹۵۷,۰۰۰ریال

کنتاکتور 25 آمپر(NC7-2511 220V)

۱,۲۸۳,۵۰۰ریال
۱,۰۴۴,۰۰۰ریال

کنتاکتور 32 آمپر (NC7-3211 220V)

۱,۷۸۰,۰۰۰ریال
۱,۶۹۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 38 آمپر (NC7-3811 220V)

۲,۵۵۰,۰۰۰ریال
۱,۹۳۲,۰۰۰ریال

کنتاکتور 40 آمپر (NC1-4011 220V)

۲,۷۰۰,۰۰۰ریال
۱,۹۲۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر (NC1-5011 220V)

۴,۱۹۰,۰۰۰ریال
۳,۴۴۶,۰۰۰ریال

کنتاکتور 65 آمپر (NC1-6511 220V)

۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
۳,۶۱۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 18 کیلو وار (CJ19-32)

۱,۷۲۵,۰۰۰ریال
۱,۵۵۲,۵۰۰ریال

کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-43)

۱,۶۷۰,۰۰۰ریال
۱,۴۵۲,۹۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 30 کیلو وار (CJ19-63)

۴,۷۲۰,۰۰۰ریال
۴,۱۰۶,۴۰۰ریال

کنتاکتور 9 آمپر NSC

۸۰۰,۰۰۰ریال
۷۲۸,۰۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر NSC

۸۳۰,۰۰۰ریال
۷۵۶,۰۰۰ریال

کنتاکتور 18 آمپر NSC

۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
۹۵۶,۰۰۰ریال

کنتاکتور 25 آمپر NSC

۱,۱۵۰,۰۰۰ریال
۱,۰۴۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور32 آمپر NSC

۱,۶۵۰,۰۰۰ریال
۱,۵۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 40 آمپر NSC

۳,۲۱۰,۰۰۰ریال
۲,۹۲۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر NSC

۳,۸۵۰,۰۰۰ریال
۳,۵۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 65 آمپر NSC

۴,۱۰۰,۰۰۰ریال
۳,۷۴۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور80 آمپر NSC

۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
۴,۳۷۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 95 آمپر NSC

۶,۹۰۰,۰۰۰ریال
۶,۲۸۰,۰۰۰ریال

دسته بندی ها