محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کنتاکتور 9 آمپر (NC7-0911 220V)

۹۲۰,۰۰۰ریال
۷۰۵,۵۰۰ریال

کنتاکتور 9 آمپر NSC

۸۰۰,۰۰۰ریال
۷۲۸,۰۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر (NC7-1211 220V)

۹۴۴,۰۰۰ریال
۷۳۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر NSC

۸۳۰,۰۰۰ریال
۷۵۶,۰۰۰ریال

کنتاکتور 18 آمپر (NC7-1811 220V)

۱,۱۶۲,۰۰۰ریال
۹۱۳,۰۰۰ریال

کنتاکتور 18 آمپر NSC

۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
۹۵۶,۰۰۰ریال

کنتاکتور 25 آمپر(NC7-2511 220V)

۱,۲۸۳,۵۰۰ریال
۹۹۶,۰۰۰ریال

کنتاکتور 25 آمپر NSC

۱,۱۵۰,۰۰۰ریال
۱,۰۴۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 32 آمپر (NC7-3211 220V)

۱,۷۸۰,۰۰۰ریال
۱,۴۱۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور32 آمپر NSC

۱,۶۵۰,۰۰۰ریال
۱,۵۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 40 آمپر (NC1-4011 220V)

۲,۷۰۰,۰۰۰ریال
۱,۸۳۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 40 آمپر NSC

۳,۲۱۰,۰۰۰ریال
۲,۹۲۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر (NC1-5011 220V)

۴,۱۹۰,۰۰۰ریال
۳,۲۸۹,۰۰۰ریال

کنتاکتور 65 آمپر (NC1-6511 220V)

۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
۳,۴۴۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 95 آمپر (NC1-9511 220V)

۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
۵,۸۹۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر NSC

۳,۸۵۰,۰۰۰ریال
۳,۵۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 95 آمپر NSC

۶,۹۰۰,۰۰۰ریال
۶,۲۸۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 65 آمپر NSC

۴,۱۰۰,۰۰۰ریال
۳,۷۴۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور80 آمپر NSC

۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
۴,۳۷۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوار (CJ19-2511)

۱,۳۹۲,۰۰۰ریال
۱,۱۵۶,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-3211)

۱,۶۷۰,۰۰۰ریال
۱,۳۹۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-43)

۱,۶۷۰,۰۰۰ریال
۱,۴۵۲,۹۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 33.3 کیلو وار (CJ19-6321)

۲,۲۴۰,۰۰۰ریال
۱,۸۶۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 50 کیلو وار (CJ19-9521)

۶,۴۱۰,۰۰۰ریال
۵,۳۲۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور115آمپر(NC2-115)

۹,۱۵۰,۰۰۰ریال
۷,۵۹۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 150آمپر(NC2-150)

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
۹,۵۴۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 185آمپر(NC2-185)

۱۶,۹۰۰,۰۰۰ریال
۱۴,۰۳۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 225آمپر(NC2-225)

۱۸,۴۱۰,۰۰۰ریال
۱۵,۲۹۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 265آمپر(NC2-265)

۲۱,۹۱۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 330آمپر(NC2-330)

۲۵,۱۶۰,۰۰۰ریال
۱۹,۶۳۰,۰۰۰ریال

کنتاکت کمکی از بالا(11) F4-11 220V

۲۱۱,۸۰۰ریال
۱۷۵,۰۰۰ریال

کنتاکت کمکی از بالا(22) F4-22 220V

۳۵۱,۰۰۰ریال
۲۷۹,۰۰۰ریال

دسته بندی ها