محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کنتاکتور 9 آمپر (NC7-0911 220V)

۱,۰۲۰,۰۰۰ریال
۹۳۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 9 آمپر NSC

۹۶۰,۰۰۰ریال
۸۸۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر (NC7-1211 220V)

۱,۰۵۶,۰۰۰ریال
۹۶۸,۰۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر NSC

۹۹۶,۰۰۰ریال
۹۱۳,۰۰۰ریال

کنتاکتور 18 آمپر NSC

۱,۲۶۰,۰۰۰ریال
۱,۱۵۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 25 آمپر(NC7-2511 220V)

۱,۲۸۳,۵۰۰ریال
۹۹۶,۰۰۰ریال

کنتاکتور 25 آمپر NSC

۱,۳۸۰,۰۰۰ریال
۱,۲۶۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 32 آمپر (NC7-3211 220V)

۲,۰۴۰,۰۰۰ریال
۱۸۷,۰۰۰ریال

کنتاکتور32 آمپر NSC

۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
۱,۸۱۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 40 آمپر (NC1-4011 220V)

۲,۷۰۰,۰۰۰ریال
۲,۴۳۱,۰۰۰ریال

کنتاکتور 40 آمپر NSC

۲,۶۶۵,۰۰۰ریال
۲,۴۴۳,۰۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر (NC1-5011 220V)

۴,۷۵۰,۰۰۰ریال
۴,۳۵۶,۰۰۰ریال

کنتاکتور 65 آمپر (NC1-6511 220V)

۴,۹۸۰,۰۰۰ریال
۴,۵۶۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 95 آمپر (NC1-9511 220V)

۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
۵,۸۹۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر NSC

۴,۶۲۰,۰۰۰ریال
۴,۲۳۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 95 آمپر NSC

۸,۲۸۰,۰۰۰ریال
۷,۵۹۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 65 آمپر NSC

۴,۹۲۰,۰۰۰ریال
۴,۵۱۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوار (CJ19-2511)

۱,۶۷۰,۰۰۰ریال
۱,۵۳۱,۲۰۰ریال

کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-3211)

۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱,۸۴۸,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-43)

۱,۶۷۰,۰۰۰ریال
۱,۴۵۲,۹۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 33.3 کیلو وار (CJ19-6321)

۵,۶۶۴,۰۰۰ریال
۵,۱۹۲,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 50 کیلو وار (CJ19-9521)

۷,۶۹۲,۰۰۰ریال
۷,۰۵۱,۰۰۰ریال

کنتاکتور115آمپر(NC2-115)

۱۰,۹۸۰,۰۰۰ریال
۱۰,۰۶۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 150آمپر(NC2-150)

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ریال
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 185آمپر(NC2-185)

۲۰,۲۸۰,۰۰۰ریال
۱۸,۵۹۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 225آمپر(NC2-225)

۲۲,۰۹۲,۰۰۰ریال
۲۰,۲۵۱,۰۰۰ریال

کنتاکتور 265آمپر(NC2-265)

۲۶,۲۹۲,۰۰۰ریال
۲۴,۱۰۱,۰۰۰ریال

کنتاکتور 330آمپر(NC2-330)

۳۰,۱۹۲,۰۰۰ریال
۲۷,۶۷۶,۰۰۰ریال

کنتاکت کمکی از بالا(11) F4-11 220V

۲,۵۴۱,۶۰۰ریال
۲۳۲,۹۸۰ریال

کنتاکت کمکی از بالا(22) F4-22 220V

۴۲۱,۲۰۰ریال
۳۸۶,۱۰۰ریال

دسته بندی ها