محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کنتاکتور 9 آمپر (NC7-0911 220V)

۱,۷۵۵,۰۰۰ریال
۱,۵۷۹,۵۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر (NC7-1211 220V)

۱,۸۱۵,۰۰۰ریال
۱,۶۳۳,۵۰۰ریال

کنتاکتور 25 آمپر(NC7-2511 220V)

۲,۴۷۵,۰۰۰ریال
۲,۲۲۷,۵۰۰ریال

کنتاکتور 18 آمپر (NC7-1811 220V)

۲,۲۶۵,۰۰۰ریال
۲,۰۳۸,۵۰۰ریال

کنتاکتور 32 آمپر (NC7-3211 220V)

۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
۳,۱۵۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 40 آمپر (NC1-4011 220V)

۴,۵۷۵,۰۰۰ریال
۴,۱۱۷,۵۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر (NC1-5011 220V)

۸,۱۷۰,۰۰۰ریال
۷,۳۵۳,۰۰۰ریال

کنتاکتور 65 آمپر (NC1-6511 220V)

۸,۵۵۰,۰۰۰ریال
۷,۶۹۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 95 آمپر (NC1-9511 220V)

۱۴,۶۴۰,۰۰۰ریال
۱۳,۱۷۶,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوار (CJ19-2511)

۲,۸۶۵,۰۰۰ریال
۲,۵۷۸,۵۰۰ریال

کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-3211)

۳۴,۳۵۰,۰۰۰ریال
۳۰,۹۱۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-43)

۴,۶۲۰,۰۰۰ریال
۴,۱۵۸,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 33.3 کیلو وار (CJ19-6321)

۹,۷۳۵,۰۰۰ریال
۸,۷۶۱,۵۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 50 کیلو وار (CJ19-9521)

۱۳,۲۱۵,۰۰۰ریال
۱۱,۸۹۳,۵۰۰ریال

کنتاکتور115آمپر(NC2-115)

۱۸,۸۷۰,۰۰۰ریال
۱۶,۹۸۳,۰۰۰ریال

کنتاکتور 150آمپر(NC2-150)

۲۳,۷۱۵,۰۰۰ریال
۲۱,۳۴۳,۵۰۰ریال

کنتاکتور 185آمپر(NC2-185)

۳۴,۸۴۵,۰۰۰ریال
۳۱,۳۶۰,۵۰۰ریال

کنتاکتور 225آمپر(NC2-225)

۳۷,۹۶۵,۰۰۰ریال
۳۴,۱۶۸,۵۰۰ریال

کنتاکتور 265آمپر(NC2-265)

۴۵,۱۸۰,۰۰۰ریال
۴۰,۶۶۲,۰۰۰ریال

کنتاکتور 330آمپر(NC2-330)

۵۹,۹۵۰,۰۰۰ریال
۵۳,۹۵۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 9 آمپر NSC

۱,۶۶۷,۰۰۰ریال
۱,۵۰۰,۳۰۰ریال

کنتاکت کمکی از بالا(22) F4-22 220V

۷۲۰,۰۰۰ریال
۶۴۸,۰۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر NSC

۱,۷۲۴,۰۰۰ریال
۱,۵۵۱,۶۰۰ریال

کنتاکت کمکی از بالا(11) F4-11 220V

۴۳۵,۰۰۰ریال
۳۹۱,۵۰۰ریال

کنتاکتور 18 آمپر NSC

۲,۱۵۱,۰۰۰ریال
۱,۹۳۵,۹۰۰ریال

کنتاکتور 25 آمپر NSC

۲,۳۵۱,۰۰۰ریال
۲,۱۱۵,۹۰۰ریال

کنتاکتور32 آمپر NSC

۳,۳۲۵,۰۰۰ریال
۲,۹۹۲,۵۰۰ریال

کنتاکتور 40 آمپر NSC

۴,۳۴۶,۰۰۰ریال
۳,۹۱۱,۴۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر NSC

۷,۷۶۱,۰۰۰ریال
۶,۹۸۴,۹۰۰ریال

کنتاکتور 95 آمپر NSC

۱۳,۹۰۸,۰۰۰ریال
۱۲,۵۱۷,۲۰۰ریال

کنتاکتور 65 آمپر NSC

۸,۱۲۲,۰۰۰ریال
۷,۳۰۹,۸۰۰ریال

کنتاکتور80 آمپر NSC

۹,۷۹۹,۰۰۰ریال
۸,۸۱۹,۱۰۰ریال