محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کنتاکتور 9 آمپر (NC7-0911 220V)

۹۲۰,۰۰۰ریال
۸۷۴,۰۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر (NC7-1211 220V)

۹۴۴,۰۰۰ریال
۹۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 18 آمپر (NC7-1811 220V)

۱,۱۶۲,۰۰۰ریال
۱,۱۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 25 آمپر(NC7-2511 220V)

۱,۲۸۳,۵۰۰ریال
۱,۲۲۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 32 آمپر (NC7-3211 220V)

۱,۷۸۰,۰۰۰ریال
۱,۶۹۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 38 آمپر (NC7-3811 220V)

۲,۵۵۰,۰۰۰ریال
۲,۲۹۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 40 آمپر (NC7-4011 220V)

۲,۷۰۰,۰۰۰ریال
۲,۴۳۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر (NC7-5011 220V)

۴,۱۹۰,۰۰۰ریال
۳,۹۸۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 18 کیلو وار (CJ19-32)

۱,۷۲۵,۰۰۰ریال
۱,۵۵۲,۵۰۰ریال

کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-43)

۱,۶۷۰,۰۰۰ریال
۱,۵۹۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 30 کیلو وار (CJ19-63)

۴,۷۲۰,۰۰۰ریال
۴,۴۸۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 50 کیلو وار (CJ19-95)

۶,۴۱۰,۰۰۰ریال
۶,۰۹۰,۰۰۰ریال

دسته بندی ها