محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۹۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۹۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۹۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۹۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۹۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۹۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۹۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۹۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر

۱۹۹,۷۰۰ریال
۱۹۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر

۲۱۱,۹۰۰ریال
۲۰۲,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر

۲۱۱,۹۰۰ریال
۲۰۲,۰۰۰ریال

دسته بندی ها