محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

بی متال 1.7-1(NSC)

۲,۰۲۱,۸۰۰ریال

بی متال2.5-1.6(NSC)

۲,۰۲۱,۸۰۰ریال

بی متال 4-2.5(NSC)

۲,۰۲۱,۸۰۰ریال

بی متال6-4(NSC)

۲,۰۲۱,۸۰۰ریال

بی متال 8-5.5(NSC)

۲,۰۲۱,۸۰۰ریال

بی متال 10-7(NSC)

۲,۰۲۱,۸۰۰ریال

بی متال 13-9(NSC)

۲,۰۲۱,۸۰۰ریال

بی متال 18-12(NSC)

۲,۰۲۱,۸۰۰ریال

بی متال 24-16(NSC)

۲,۰۲۱,۸۰۰ریال

بی متال 0.16-0.10(NSC)

۲,۰۲۱,۸۰۰ریال

بی متال .0.16-0.25(NSC)

۲,۰۲۱,۸۰۰ریال

بی متال 32-23(NSC)

۳,۷۷۱,۹۰۰ریال

بی متال 0.25-0.4(NSC)

۲,۰۲۱,۸۰۰ریال

بی متال 0.4-0.63(NSC)

۲,۰۲۱,۸۰۰ریال

بی متال 40-30(NSC)

۳,۷۷۱,۹۰۰ریال

بی متال 1-0.63(NSC)

۲,۰۲۱,۸۰۰ریال

بی متال 50-37(NSC)

۳,۷۷۱,۹۰۰ریال

بی متال 65-48(NSC)

۳,۷۷۱,۹۰۰ریال

بی متال 80-63(NSC)

۳,۷۷۱,۹۰۰ریال

بی متال95-80(NSC)

۳,۷۷۱,۹۰۰ریال