محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

بی متال1 تا1.6آمپر (NR2-25G)

۱,۱۲۰,۰۰۰ریال
۱,۰۳۵,۰۰۰ریال

بی متال 1.6 تا 2.5(NR2-25G)

۱,۱۲۰,۰۰۰ریال
۱,۰۳۵,۰۰۰ریال

بی متال 2.5 تا 4 آمپر(NR2-25G)

۱,۱۲۰,۰۰۰ریال
۱,۰۳۵,۰۰۰ریال

بی متال4 الی 6 آمپر(NR2-25G)

۱,۱۲۰,۰۰۰ریال
۱,۰۳۵,۰۰۰ریال

بی متال 5.5 تا 8 آمپر(NR2-25G)

۱,۱۲۰,۰۰۰ریال
۱,۰۳۵,۰۰۰ریال

بی متال 7 تا 10آمپر(NR2-25G)

۱,۱۲۰,۰۰۰ریال
۱,۰۳۵,۰۰۰ریال

بی متال 9 تا 13 آمپر(NR2-25G)

۱,۱۲۰,۰۰۰ریال
۱,۰۳۵,۰۰۰ریال

بی متال 63 تا 80 آمپر(NR2-93G)

۲,۲۵۰,۰۰۰ریال
۲,۰۶۵,۰۰۰ریال

بی متال 12 تا 18 آمپر(NR2-25G)

۱,۱۴۰,۰۰۰ریال
۱,۰۴۵,۰۰۰ریال

بی متال 80 تا 93 آمپر(NR2-93G)

۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
۲,۷۵۰,۰۰۰ریال

بی متال 80 تا 125 آمپر(NR2-93G)

۸,۷۶۰,۰۰۰ریال
۸,۰۳۰,۰۰۰ریال

بی متال17 تا 25 آمپر(NR2-25G)

۱,۱۴۰,۰۰۰ریال
۱,۰۴۵,۰۰۰ریال

بی متال 125 تا 200 آمپر(NR2-200G)

۹,۵۴۰,۰۰۰ریال
۸,۷۴۵,۰۰۰ریال

بی متال 23 تا 32 آمپر(NR2-36G)

۱,۷۰۴,۰۰۰ریال
۱,۵۶۵,۰۰۰ریال

بی متال 30 تا 40 آمپر(NR2-93G)

۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
۱,۹۲۵,۰۰۰ریال

بی متال 37 تا 50 آمپر(NR2-25G)

۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
۱,۹۲۵,۰۰۰ریال

بی متال 48 تا 65 آمپر(NR2-25G)

۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
۱,۹۲۵,۰۰۰ریال

بی متال 55 تا 70 آمپر(NR2-93G)

۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
۱,۹۲۵,۰۰۰ریال

دسته بندی ها