محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

بی متال1 تا1.6آمپر (NR2-25G)

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۷۴۱,۵۰۰ریال

بی متال 1.6 تا 2.5(NR2-25G)

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۷۴۱,۵۰۰ریال

بی متال 2.5 تا 4 آمپر(NR2-25G)

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۷۴۱,۵۰۰ریال

بی متال4 الی 6 آمپر(NR2-25G)

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۷۴۱,۵۰۰ریال

بی متال 5.5 تا 8 آمپر(NR2-25G)

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۷۴۱,۵۰۰ریال

بی متال 7 تا 10آمپر(NR2-25G)

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۷۴۱,۵۰۰ریال

بی متال 9 تا 13 آمپر(NR2-25G)

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۷۴۱,۵۰۰ریال

بی متال 63 تا 80 آمپر(NR2-93G)

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۷۴۱,۵۰۰ریال

بی متال 12 تا 18 آمپر(NR2-25G)

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۷۴۱,۵۰۰ریال

بی متال 80 تا 93 آمپر(NR2-93G)

۵,۱۶۰,۰۰۰ریال
۴,۶۴۴,۰۰۰ریال

بی متال 80 تا 125 آمپر(NR2-93G)

۱,۵۰۷,۰۰۰ریال
۱,۳۵۶,۳۰۰ریال

بی متال17 تا 25 آمپر(NR2-25G)

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۷۴۱,۵۰۰ریال

بی متال 125 تا 200 آمپر(NR2-200G)

۱۶,۴۱۰,۰۰۰ریال
۱۴,۷۶۹,۰۰۰ریال

بی متال 37 تا 50 آمپر(NR2-25G)

۳,۶۱۰,۰۰۰ریال
۳,۲۴۹,۰۰۰ریال

بی متال 48 تا 65 آمپر(NR2-25G)

۳,۶۱۰,۰۰۰ریال
۳,۲۴۹,۰۰۰ریال

بی متال 55 تا 70 آمپر(NR2-93G)

۳,۶۱۰,۰۰۰ریال
۳,۲۴۹,۰۰۰ریال

بی متال 1.7-1(NSC)

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
۱,۶۵۴,۲۰۰ریال

بی متال2.5-1.6(NSC)

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
۱,۶۵۴,۲۰۰ریال

بی متال 4-2.5(NSC)

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
۱,۶۵۴,۲۰۰ریال

بی متال6-4(NSC)

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
۱,۶۵۴,۲۰۰ریال

بی متال 8-5.5(NSC)

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
۱,۶۵۴,۲۰۰ریال

بی متال 10-7(NSC)

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
۱,۶۵۴,۲۰۰ریال

بی متال 13-9(NSC)

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
۱,۶۵۴,۲۰۰ریال

بی متال 18-12(NSC)

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
۱,۶۵۴,۲۰۰ریال

بی متال 24-16(NSC)

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
۱,۶۵۴,۲۰۰ریال

بی متال 0.16-0.10(NSC)

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
۱,۶۵۴,۲۰۰ریال

بی متال .0.16-0.25(NSC)

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
۱,۶۵۴,۲۰۰ریال

بی متال 32-23(NSC)

۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
۳,۰۸۶,۱۰۰ریال

بی متال 0.25-0.4(NSC)

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
۱,۶۵۴,۲۰۰ریال

بی متال 0.4-0.63(NSC)

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
۱,۶۵۴,۲۰۰ریال

بی متال 40-30(NSC)

۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
۳,۰۸۶,۱۰۰ریال

بی متال 1-0.63(NSC)

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
۱,۶۵۴,۲۰۰ریال

بی متال 50-37(NSC)

۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
۳,۰۸۶,۱۰۰ریال

بی متال 65-48(NSC)

۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
۳,۰۸۶,۱۰۰ریال

بی متال 80-63(NSC)

۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
۳,۰۸۶,۱۰۰ریال

بی متال95-80(NSC)

۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
۳,۰۸۶,۱۰۰ریال