محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کلید حرارتی با دسته گردان0.16-0.14(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱,۷۷۵,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان0.25-0.16(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱۷۷,۵۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان0.4-0.25(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱۷۷,۵۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان0.63-0.4(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱,۷۷۵,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان1-0.63(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱۷۷,۵۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان1.6-1(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱,۷۷۵,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان2.5-1.6(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱,۷۷۵,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان4-2.5(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱,۷۷۵,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان6.3-4(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱,۷۷۵,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان10-6(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱,۷۷۵,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان14-9(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱,۷۵۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان18-13(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱,۷۷۵,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان23-17(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱,۷۵۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان25-20(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱,۷۷۵,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان32-24(NSC)

۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱,۷۷۵,۰۰۰ریال

کلید حرارتی فشاری40-25 (NSC)

۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
۴,۱۸۶,۰۰۰ریال

کلید حرارتی فشاری80-56(NSC)

۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
۴,۱۸۶,۰۰۰ریال

کلید حرارتی 25 تا 40 آمپر(NS2-80B)

۴,۶۳۳,۰۰۰ریال
۳,۸۴۶,۰۰۰ریال

کلید حرارتی 40 تا 63 آمپر(NS2-80B)

۴,۶۳۳,۰۰۰ریال
۳,۸۴۶,۰۰۰ریال

دسته بندی ها