محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کلید اتوماتیک 50 آمپرفیکس(NM1-63S/3P50)

۳,۲۳۵,۰۰۰ریال
۲,۳۴۰,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس(NM1-63S/3P63)

۳,۲۳۵,۰۰۰ریال
۲,۳۴۰,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس(NM1-125S/3P80)

۳,۲۶۰,۰۰۰ریال
۲,۳۴۰,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس(NM1-125S/3P8100)

۳,۲۶۰,۰۰۰ریال
۲,۳۴۰,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس(NM1-125S/3P160)

۴,۸۳۰,۰۰۰ریال
۳,۶۶۶,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس(NM1-125S/3P200)

۴,۸۳۰,۰۰۰ریال
۳,۶۶۶,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس(NM1-125S/3P250)

۴,۸۳۰,۰۰۰ریال
۳,۶۶۶,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 400 آمپر فیکس(NM1-125S/3P400)

۱۵,۹۸۰,۰۰۰ریال
۱۱,۳۱۰,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 630 آمپر فیکس(NM1-125S/3P630)

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
۱۶,۷۷۰,۰۰۰ریال