محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125BE)

۱,۰۸۰,۰۰۰ریال
۱,۰۴۰,۰۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر(FJ-415/125BE)

۱,۳۶۸,۰۰۰ریال
۱,۳۲۰,۰۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر(FJ-407/125B)

۱,۳۴۴,۰۰۰ریال
۱,۲۹۰,۰۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125B)

۱,۷۶۴,۰۰۰ریال
۱,۷۰۰,۰۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر(FJ-412/160BH)

۳,۰۲۴,۰۰۰ریال
۲,۹۰۰,۰۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 40 آمپر(FJ-413/40B)

۱,۳۳۲,۰۰۰ریال
۱,۲۸۲,۰۰۰ریال

دسته بندی ها