ترمینال توزیع

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

ترمینال توزیع دو پل 40 آمپر(FJ-217/40B)

۷۸۰,۰۰۰ریال
۷۵۰,۰۰۰ریال

شینه نول 6 پیچ(FKG2-06S)

۶۰,۰۰۰ریال
۵۸,۳۰۰ریال

ترمینال چاقویی(FJ-402)

۱۶,۰۰۰ریال
۱۴,۰۰۰ریال

شینه نول 8 پیچ (FKG2-08S)

۷۲,۴۵۰ریال
۷۰,۰۰۰ریال

ترمینال چاقویی(FJ-403)

۱۹,۰۰۰ریال
۱۶,۵۰۰ریال

شینه نول 10 پیچ (FKG2-10S)

۸۵۱,۰۰۰ریال
۸۱,۵۰۰ریال

جمپر (FBI10-6)

۱۹۵,۸۰۰ریال
۱۷۰,۰۰۰ریال

ترمینال چاقویی(FJ-405)

۳۰,۰۰۰ریال
۲۵,۵۰۰ریال

ترمینال توزیع تک پل 175 آمپر(FJ175A)

۱,۱۸۸,۰۰۰ریال
۱,۱۴۰,۰۰۰ریال

شینه نول 12 پیچ (FKG2-12S)

۹۷,۷۵۰ریال
۹۳,۵۰۰ریال

ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر(FJ250A)

۱,۷۰۵,۰۰۰ریال
۱,۶۳۳,۰۰۰ریال

شینه نول14 پیچ (FKG2-14S)

۱۱۰,۰۰۰ریال
۸۶,۴۰۰ریال

جمپر(FBRN10-5)

۱۸۷,۲۵۰ریال
۱۶۰,۰۰۰ریال

شینه نول18 پیچ (FKG2-18S)

۱۳۴,۵۵۰ریال
۱۲۸,۷۰۰ریال

ترمینال توزیع تک پل 500 آمپر(FJ500A)

۱,۹۳۲,۰۰۰ریال
۱,۸۶۰,۰۰۰ریال

شینه نول 6 پیچ (FKG2-06L)

۱۱۰,۰۰۰ریال
۱۰۵,۶۰۰ریال

جمپر(FBI10-8)

۲۰۸,۴۰۰ریال
۱۸۰,۰۰۰ریال

شینه نول 8 پیچ (FKG2-08L)

۱۳۳,۴۰۰ریال
۱۲۷,۶۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125BE)

۱,۰۸۰,۰۰۰ریال
۱,۰۴۰,۰۰۰ریال

جمپر(FBI10-10)

۲۲۰,۶۰۰ریال
۱۹۰,۰۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر(FJ-415/125BE)

۱,۳۶۸,۰۰۰ریال
۱,۳۲۰,۰۰۰ریال

شینه نول10 پیچ (FKG2-10LS)

۱۵۷,۵۵۰ریال
۱۵۰,۷۰۰ریال

جمپر(FBI10-12)

۴۴۳,۰۵۰ریال
۳۸۰,۰۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر(FJ-407/125B)

۱,۳۴۴,۰۰۰ریال
۱,۲۹۰,۰۰۰ریال

شینه نول12 پیچ (FKG2-12L)

۱۸۰,۵۵۰ریال
۱۷۲,۷۰۰ریال

جمپر(FBI10-15)

۵۸۹,۷۵۰ریال
۵۱۰,۰۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125B)

۱,۷۶۴,۰۰۰ریال
۱,۷۰۰,۰۰۰ریال

شینه نول14 پیچ (FKG2-14L)

۲۰۴,۷۰۰ریال
۱۹۵,۸۰۰ریال

شینه نول18 پیچ (FKG2-18L)

۲۵۰,۰۰۰ریال
۲۴۰,۰۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر(FJ-412/160BH)

۳,۰۲۴,۰۰۰ریال
۲,۹۰۰,۰۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 40 آمپر(FJ-413/40B)

۱,۳۳۲,۰۰۰ریال
۱,۲۸۲,۰۰۰ریال

شینه نول8 پیچ کاور دار(FKG08L-A)

۱۱۰,۰۰۰ریال
۱۰۵,۰۰۰ریال

شینه نول10پیچ کاور دار(FKG10L-A)

۱۳۵,۰۰۰ریال
۱۲۹,۰۰۰ریال

شینه ارت 8 پیچ کاور دار(FKG08L-AD)

۱۱۵,۰۰۰ریال
۱۱۰,۰۰۰ریال

شینه ارت 10پیچ کاور دار(FKG10L-AD)

۱۴۵,۰۰۰ریال
۱۳۵,۵۰۰ریال

شینه ارت12 پیچ کاور دار(FKG12L-AD)

۱۶۷,۰۰۰ریال
۱۶۰,۰۰۰ریال