ترمینال توزیع

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

ترمینال توزیع دو پل 40 آمپر(FJ-217/40B)

۷۸۰,۰۰۰ریال
۷۵۰,۰۰۰ریال

شینه نول 6 پیچ(FKG2-06S)

۶۰,۰۰۰ریال
۵۸,۳۰۰ریال

ترمینال چاقویی(FJ-402)

۱۶,۰۰۰ریال
۱۴,۰۰۰ریال

شینه نول 8 پیچ (FKG2-08S)

۷۲,۴۵۰ریال
۷۰,۰۰۰ریال

ترمینال چاقویی(FJ-403)

۱۹,۰۰۰ریال
۱۶,۵۰۰ریال

شینه نول 10 پیچ (FKG2-10S)

۸۵۱,۰۰۰ریال
۸۱,۵۰۰ریال

جمپر (FBI10-6)

۱۹۵,۸۰۰ریال
۱۷۰,۰۰۰ریال

ترمینال چاقویی(FJ-405)

۳۰,۰۰۰ریال
۲۵,۵۰۰ریال

ترمینال توزیع تک پل 175 آمپر(FJ175A)

۱,۱۸۸,۰۰۰ریال
۱,۱۴۰,۰۰۰ریال

شینه نول 12 پیچ (FKG2-12S)

۹۷,۷۵۰ریال
۹۳,۵۰۰ریال

ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر(FJ250A)

۱,۷۰۵,۰۰۰ریال
۱,۶۳۳,۰۰۰ریال

شینه نول14 پیچ (FKG2-14S)

۱۱۰,۰۰۰ریال
۸۶,۴۰۰ریال

جمپر(FBRN10-5)

۱۸۷,۲۵۰ریال
۱۶۰,۰۰۰ریال

شینه نول18 پیچ (FKG2-18S)

۱۳۴,۵۵۰ریال
۱۲۸,۷۰۰ریال

ترمینال توزیع تک پل 500 آمپر(FJ500A)

۱,۹۳۲,۰۰۰ریال
۱,۸۶۰,۰۰۰ریال

شینه نول 6 پیچ (FKG2-06L)

۱۱۰,۰۰۰ریال
۱۰۵,۶۰۰ریال

جمپر(FBI10-8)

۲۰۸,۴۰۰ریال
۱۸۰,۰۰۰ریال