ترمینال توزیع

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر(FJ125A)

۱,۰۷۷,۰۰۰ریال
۹۶۹,۳۰۰ریال

ترمینال توزیع تک پل 160 آمپر(FJ160A)

۱,۰۹۸,۰۰۰ریال
۹۸۸,۲۰۰ریال

ترمینال توزیع تک پل 175 آمپر(FJ175A)

۲,۱۷۵,۰۰۰ریال
۱,۹۵۷,۵۰۰ریال

ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر(FJ250A)

۳,۱۱۹,۰۰۰ریال
۲,۸۰۷,۱۰۰ریال

ترمینال توزیع تک پل 400 آمپر(FJ400A)

۳,۳۱۸,۰۰۰ریال
۲,۹۸۶,۲۰۰ریال

ترمینال توزیع تک پل 500 آمپر(FJ500A)

۳,۵۳۸,۰۰۰ریال
۳,۱۸۴,۲۰۰ریال

ترمینال توزیع دو پل 40 آمپر(FJ-217/40B)

۱,۴۲۸,۰۰۰ریال
۱,۲۸۵,۲۰۰ریال

ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 100 آمپر(FJ-215/100B)

۱,۲۷۴,۰۰۰ریال
۱,۱۴۶,۶۰۰ریال

ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 125 آمپر(FJ-215/125BE)

۱,۲۷۴,۰۰۰ریال
۱,۱۴۶,۶۰۰ریال

ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر(FJ-207/125B)

۱,۱۲۲,۰۰۰ریال
۱,۰۰۹,۸۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 40 آمپر(FJ-413/40B)

۲,۴۳۹,۰۰۰ریال
۲,۱۹۵,۱۰۰ریال

جمپر (FBI10-6)

۲۷۰,۲۵۰ریال
۲۱۶,۲۰۰ریال

جمپر(FBRN10-5)

۲۵۸,۴۵۰ریال
۲۰۶,۷۶۰ریال

جمپر(FBI10-8)

۲۸۷,۶۵۰ریال
۲۳۰,۱۲۰ریال

جمپر(FBI10-10)

۳۰۴,۴۵۰ریال
۲۴۳,۵۶۰ریال

جمپر(FBI10-12)

۸۲۶,۳۵۰ریال
۶۶۱,۰۸۰ریال

جمپر(FBI10-15)

۸۲۶,۳۵۰ریال
۶۶۱,۰۸۰ریال

ترمینال چاقویی(FJ-402)

۳۵,۰۰۰ریال
۳۱,۵۰۰ریال

ترمینال چاقویی(FJ-403)

۴۳,۰۰۰ریال
۳۸,۷۰۰ریال

ترمینال چاقویی(FJ-405)

۶۵,۰۰۰ریال
۵۸,۵۰۰ریال

شینه نول 8 پیچ (FKG2-08S)

۱۱۵,۰۰۰ریال
۱۰۳,۵۰۰ریال

شینه نول 12 پیچ (FKG2-12S)

۱۵۵,۰۰۰ریال
۱۳۹,۵۰۰ریال

شینه نول14 پیچ (FKG2-14S)

۱۷۵,۰۰۰ریال
۱۵۷,۵۰۰ریال

شینه ارت 10پیچ کاور دار(FKG10L-AD)

۲۲۴,۰۰۰ریال
۲۰۱,۶۰۰ریال

شینه ارت12 پیچ کاور دار(FKG12L-AD)

۲۶۵,۰۰۰ریال
۲۳۸,۵۰۰ریال

شینه نول10 پیچ (FKG2-10L)

۲۵۰,۰۰۰ریال
۲۲۵,۰۰۰ریال

شینه نول12 پیچ (FKG2-12L)

۲۸۷,۰۰۰ریال
۲۵۸,۳۰۰ریال

شینه نول14 پیچ (FKG2-14L)

۳۲۵,۰۰۰ریال
۲۹۲,۵۰۰ریال

شینه نول18 پیچ (FKG2-18L)

۳۹۸,۰۰۰ریال
۳۵۸,۲۰۰ریال

شینه نول 6 پیچ(FKG2-06S)

۹۷,۰۰۰ریال
۸۷,۳۰۰ریال

شینه نول 10 پیچ (FKG2-10S)

۱۳۷,۰۰۰ریال
۱۲۳,۳۰۰ریال

شینه نول8 پیچ کاور دار(FKG08L-A)

۱۷۴,۰۰۰ریال
۱۵۶,۶۰۰ریال

شینه نول18 پیچ (FKG2-18S)

۲۱۳,۰۰۰ریال
۱۹۲,۶۰۰ریال

شینه ارت 6 پیچ کاور دار(FKG06L-AD)

۱۴۲,۰۰۰ریال
۱۲۷,۸۰۰ریال

شینه ارت 8 پیچ کاور دار(FKG08L-AD)

۱۸۳,۰۰۰ریال
۱۶۴,۷۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر(FJ-407/125BE)

۱,۲۷۴,۰۰۰ریال
۱,۱۴۶,۶۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125BE)

۱,۹۷۷,۰۰۰ریال
۱,۷۷۹,۳۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر(FJ-415/125BE)

۲,۵۰۴,۰۰۰ریال
۲,۲۵۳,۶۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر(FJ-412/160BH)

۵,۵۳۷,۰۰۰ریال
۴,۹۸۳,۳۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل 15 پیچ 100 آمپر(FJ-415/100B)

۲,۵۰۴,۰۰۰ریال
۲,۲۵۳,۶۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر(FJ-407/125B)

۲,۴۶۰,۰۰۰ریال
۲,۲۱۴,۰۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل 7 پیچ 100 آمپر(FJ-407/100B)

۱,۲۷۴,۰۰۰ریال
۱,۱۴۶,۶۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر(FJ-412/160B)

۵,۵۳۷,۰۰۰ریال
۴,۹۸۳,۳۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125B)

۳,۲۲۹,۰۰۰ریال
۲,۹۰۷,۰۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر(FJ-415/125B)

۴,۰۱۹,۰۰۰ریال
۳,۶۱۷,۱۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل 18 پیچ 80 آمپر(FJ-418/80B)

۱,۹۱۲,۰۰۰ریال
۱,۷۲۰,۸۰۰ریال

ترمینال توزیع 4 پل 11 پیچ 100 آمپر(FJ-411/100B)

۱,۹۷۷,۰۰۰ریال
۱,۷۷۹,۰۰۰ریال