کنترل فاز بدون نول راما اسپادانا

۲,۱۹۰,۰۰۰ریال
۲,۰۸۰,۵۰۰ریال

کنترل بار 12الی20 صانت

۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
۱,۴۲۵,۰۰۰ریال

ساعت فرمان دو رله راما اسپادانا

۳,۹۳۰,۰۰۰ریال
۳,۷۳۳,۵۰۰ریال

سوپر تایمر 6 آمپر راما اسپادانا

۲,۵۱۰,۰۰۰ریال
۲,۳۸۴,۵۰۰ریال

مولتی تایمر دیجیتال

۲,۹۸۰,۰۰۰ریال
۲,۸۳۱,۰۰۰ریال

تایمر ثانیه راما اسپادانا

۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
۱,۱۸۷,۵۰۰ریال

تایمر دقیقه راما اسپادانا

۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
۱,۱۸۷,۵۰۰ریال

تایمر ستاره مثلث راما اسپادانا

۱,۸۳۰,۰۰۰ریال
۱,۷۳۸,۵۰۰ریال

تایمر راه پله راما اسپادانا

۱,۴۷۰,۰۰۰ریال
۱,۳۹۶,۵۰۰ریال

فلوتر الکترونیکی راما اسپادانا

۲,۴۷۰,۰۰۰ریال
۲,۳۴۶,۵۰۰ریال

سنسور فلوتر راما اسپادانا

۴۳۰,۰۰۰ریال
۴۰۸,۵۰۰ریال

محافظ کنتاکتور راما اسپادانا

۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
۱,۱۸۷,۵۰۰ریال

کنترل بار28الی52آمپرصانت

۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰ریال

تایمر 0الی60 ثانیه صانت

۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
۸۰۰,۰۰۰ریال

تایمرتایمر 0الی30ثانیه صانت

۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
۸۰۰,۰۰۰ریال

کنترل فاز چینت(NJYB3-04)

۴,۸۶۵,۰۰۰ریال
۴,۳۶۰,۰۰۰ریال

دسته بندی ها