ترمینال

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

ترمینال ریلی سایز 2.5 (FJ3N)

۱۸,۴۰۰ریال
۱۵,۷۰۰ریال

ترمینال ریلی سایز FJ5N) 4)

۲۶,۶۰۰ریال
۲۳,۰۰۰ریال

ترمینال ریلی سایز FJ6N) 6)

۳۴,۶۵۰ریال
۳۰,۰۰۰ریال

ترمینال ریلی سایز FJ10N) 10)

۴۲,۰۵۰ریال
۳۶,۰۰۰ریال

ترمینال ریلی سایز FJ16N) 16)

۸۱,۹۵۰ریال
۷۰,۰۰۰ریال

ترمینال ریلی سایز 50 (FJ50)

۲۸۴,۷۵۰ریال
۲۴۵,۰۰۰ریال

ترمینال ریلی سایز 70 (FJ70)

۳۷۵,۰۵۰ریال
۳۱۹,۰۰۰ریال

ترمینال ریلی سایز 95 (FJ95)

۷۲۵,۳۵۰ریال
۶۲۰,۰۰۰ریال

ترمینال ریلی سایز 150 (FJ150)

۱,۳۸۴,۴۵۰ریال
۱,۱۸۰,۰۰۰ریال

ترمینال ریلی ارت سایز 10 (FJ10N/D)

۱۲۷,۴۰۰ریال
۱۰۱,۰۰۰ریال

ترمینال ریلی ارت سایز 16 (FJ16N/D)

۱۷۰,۲۰۰ریال
۱۴۵,۰۰۰ریال

ترمینال ریلی ارت سایز 35(FJ35NL/D)

۲۷۲,۰۰۰ریال
۲۳۵,۰۰۰ریال

ترمینال ریلی ارت سایز 50(FJ50/D)

۸۷۳,۳۵۰ریال
۷۴۵,۰۰۰ریال

ترمینال ریلی ارت سایز 70(FJ70/ND)

۱,۶۲۹,۰۰۰ریال
۱,۳۹۰,۰۰۰ریال

ترمینال ریلی ارت سایز 95(FJ95/D)

۲,۰۴۶,۵۰۰ریال
۱,۷۵۰,۰۰۰ریال

ترمینال فیوز خور(FJ-4HESI)

۱۴۴,۰۰۰ریال
۱۲۳,۰۰۰ریال

ترمینال فیوز خور (FJ-10DREHSI)

۱۵۷,۳۰۰ریال
۱۳۴,۰۰۰ریال

ترمینال با قطع کن چاقویی(FJ-5MTK)

۹۰,۶۰۰ریال
۷۸,۰۰۰ریال

لیبل (KLM-A)

۲۰,۰۰۰ریال
۱۷,۰۰۰ریال

لیبل (FJBE/A)

۲۱,۴۵۰ریال
۱۸,۵۰۰ریال

لیبل (FJBE/D)

۲۳,۳۵۰ریال
۲۰,۰۰۰ریال

بست انتهایی(E/FJ)

۱۴,۸۰۰ریال
۱۳,۰۰۰ریال

بست انتهایی(E/FJ1)

۱۹,۸۰۰ریال
۱۷,۰۰۰ریال

بست انهایی(E117)

۱۷,۲۰۰ریال
۱۵,۰۰۰ریال

ترمینال تست(FJTK/S)

۱۳۱,۰۰۰ریال
۱۱۲,۰۰۰ریال

درب کناری ترمینال (TS-KK3)

۵,۸۰۰ریال
۵,۰۰۰ریال

درب کناری ترمینال (TS-K)

۵,۸۰۰ریال
۵,۰۰۰ریال

درب کناری ترمینال (ATP-FJ)

۱۵,۴۰۰ریال
۱۴,۰۰۰ریال

درب کناری ترمینال (DP-FJKKB2.5)

۱۱,۲۶۰ریال
۱۰,۰۰۰ریال

دسته بندی ها