کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت NSC

۱,۶۶۷,۰۰۰ریال
۱,۵۵۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت NSC

۱,۷۲۴,۰۰۰ریال
۱,۶۱۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 18 آمپر 220 ولت NSC

۲,۱۵۱,۰۰۰ریال
۲,۰۳۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 25 آمپر 220 ولت NSC

۲,۳۵۱,۰۰۰ریال
۲,۲۴۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور32 آمپر220 ولت NSC

۳,۳۲۵,۰۰۰ریال
۲,۸۲۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 40 آمپر 220 ولت NSC

۴,۳۴۶,۰۰۰ریال
۴,۳۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر 220 ولت NSC

۷,۷۶۱,۰۰۰ریال
۶,۲۱۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 65 آمپر 220 ولت NSC

۸,۱۲۲,۰۰۰ریال
۶,۹۷۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور80 آمپر 220 ولت NSC

۹,۷۹۹,۰۰۰ریال
۸,۷۳۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 95 آمپر 220 ولت NSC

۱۳,۹۰۸,۰۰۰ریال
۱۰,۲۸۰,۰۰۰ریال

دسته بندی ها