کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت NC7-0911 220V

۱,۷۵۵,۰۰۰ریال
۱,۶۵۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت NC7-1211 220V

۱,۸۱۵,۰۰۰ریال
۱,۷۱۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 18 آمپر 220 ولت NC7-1811 220V

۲,۲۶۵,۰۰۰ریال
۲,۱۶۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر 220 ولت NC1-5011 220V

۸,۱۷۰,۰۰۰ریال
۷,۳۵۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 65 آمپر 220 ولت NC1-6511 220V

۸,۵۵۰,۰۰۰ریال
۸,۲۵۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 95 آمپر 220 ولت NC1-9511 220V

۱۴,۶۴۰,۰۰۰ریال
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 20 کیلو وار 220 ولت CJ19-3211

۳۴,۳۵۰,۰۰۰ریال
۳,۳۷۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 185 آمپر 220 ولت NC2-185

۳۴,۸۴۵,۰۰۰ریال
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 225 آمپر 220 ولت NC2-225

۳۷,۹۶۵,۰۰۰ریال
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 265 آمپر 220 ولت NC2-265

۴۵,۱۸۰,۰۰۰ریال
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 330 آمپر 220 ولت (NC2-330)

۵۹,۹۵۰,۰۰۰ریال
۵۹,۵۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکت کمکی از بالا F4-22 220V

۷۲۰,۰۰۰ریال
۴۸۰,۰۰۰ریال

کنتاکت کمکی از بالا F4-11 220V

۴۳۵,۰۰۰ریال
۲۸۰,۰۰۰ریال

دسته بندی ها