محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت NC7-0911 220V

۱,۷۵۵,۰۰۰ریال
۱,۶۵۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت NC7-1211 220V

۱,۸۱۵,۰۰۰ریال
۱,۷۱۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 18 آمپر 220 ولت NC7-1811 220V

۲,۲۶۵,۰۰۰ریال
۲,۱۶۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر 220 ولت NC1-5011 220V

۸,۱۷۰,۰۰۰ریال
۷,۳۵۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 65 آمپر 220 ولت NC1-6511 220V

۸,۵۵۰,۰۰۰ریال
۸,۲۵۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 95 آمپر 220 ولت NC1-9511 220V

۱۴,۶۴۰,۰۰۰ریال
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 20 کیلو وار 220 ولت CJ19-3211

۳۴,۳۵۰,۰۰۰ریال
۳,۳۷۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 50 کیلووار 220 ولت CJ19-9521

۱۳,۲۱۵,۰۰۰ریال
۱۳,۱۵۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 185 آمپر 220 ولت NC2-185

۳۴,۸۴۵,۰۰۰ریال
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 225 آمپر 220 ولت NC2-225

۳۷,۹۶۵,۰۰۰ریال
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 265 آمپر 220 ولت NC2-265

۴۵,۱۸۰,۰۰۰ریال
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 330 آمپر 220 ولت (NC2-330)

۵۹,۹۵۰,۰۰۰ریال
۵۹,۵۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت NSC

۱,۶۶۷,۰۰۰ریال
۱,۵۵۰,۰۰۰ریال

کنتاکت کمکی از بالا F4-22 220V

۷۲۰,۰۰۰ریال
۴۸۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت NSC

۱,۷۲۴,۰۰۰ریال
۱,۶۱۰,۰۰۰ریال

کنتاکت کمکی از بالا F4-11 220V

۴۳۵,۰۰۰ریال
۲۸۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 18 آمپر 220 ولت NSC

۲,۱۵۱,۰۰۰ریال
۲,۰۳۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 25 آمپر 220 ولت NSC

۲,۳۵۱,۰۰۰ریال
۲,۲۴۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور32 آمپر220 ولت NSC

۳,۳۲۵,۰۰۰ریال
۲,۸۲۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 40 آمپر 220 ولت NSC

۴,۳۴۶,۰۰۰ریال
۴,۳۰۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر 220 ولت NSC

۷,۷۶۱,۰۰۰ریال
۶,۲۱۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 65 آمپر 220 ولت NSC

۸,۱۲۲,۰۰۰ریال
۶,۹۷۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور80 آمپر 220 ولت NSC

۹,۷۹۹,۰۰۰ریال
۸,۷۳۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 95 آمپر 220 ولت NSC

۱۳,۹۰۸,۰۰۰ریال
۱۰,۲۸۰,۰۰۰ریال