بی متال 1 تا 1.6 آمپر NR 2-25 G

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۵۹۰,۰۰۰ریال

بی متال 1.6 تا 2.5 NR 2-25 G

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۵۹۰,۰۰۰ریال

بی متال 2.5 تا 4 آمپر NR2-25G

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۵۹۰,۰۰۰ریال

بی متال4 الی 6 آمپر NR2-25G

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۵۹۰,۰۰۰ریال

بی متال 5.5 تا 8 آمپر NR2-25G

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۵۹۰,۰۰۰ریال

بی متال 7 تا 10آمپر NR2-25G

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۵۹۰,۰۰۰ریال

بی متال 9 تا 13 آمپر NR2-25G

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۵۹۰,۰۰۰ریال

بی متال 63 تا 80 آمپرNR2-93G

۳,۵۹۰,۰۰۰ریال
۳,۳۸۰,۰۰۰ریال

بی متال 12 تا 18 آمپر NR2-25G

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۵۹۰,۰۰۰ریال

بی متال17 تا 25 آمپر NR2-25G

۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
۱,۵۹۰,۰۰۰ریال

بی متال 37 تا 50 آمپر NR2-25G

۳,۶۱۰,۰۰۰ریال
۳,۳۸۰,۰۰۰ریال

بی متال 48 تا 65 آمپر NR2-25G

۳,۶۱۰,۰۰۰ریال
۳,۳۸۰,۰۰۰ریال

بی متال 55 تا 70 آمپر NR2-93G

۳,۶۱۰,۰۰۰ریال
۳,۳۸۰,۰۰۰ریال

بی متال 1 الی1.7 NSC

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال

بی متال 1.6 الی 2.5 NSC

۱,۸۳۸,۰۰۰ریال