محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کلید اتوماتیک تنظیمی80آمپر(NM8-125S/3P80A)

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۹,۶۶۱,۵۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی125آمپر(NM8-125S/3P125A)

۱۲,۷۹۰,۰۰۰ریال
۱۱,۵۱۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی160 آمپر(NM8-125S/3P160A)

۱۶,۷۱۰,۰۰۰ریال
۱۵,۰۳۹,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی250 آمپر(NM8-125S/3P250A)

۱۶,۷۱۰,۰۰۰ریال
۱۵,۰۳۹,۰۰۰ریال

دسته بندی ها