محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کلید اتوماتیک تنظیمی40 آمپر NM8-125S/3P40A

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۹,۶۶۱,۵۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی50 آمپر NM8-125S/3P50A

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۹,۶۶۱,۵۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی63 آمپر NM8-125S/3P63A

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۹,۶۶۱,۵۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی80آمپر NM8-125S/3P80A

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۹,۶۶۱,۵۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی100آمپر NM8-125S/3P100A

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۹,۶۶۱,۵۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی125آمپر NM8-125S/3P125A

۱۲,۷۹۰,۰۰۰ریال
۱۱,۵۱۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی160 آمپر NM8-125S/3P160A

۱۶,۷۱۰,۰۰۰ریال
۱۵,۰۳۹,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی250 آمپر NM8-125S/3P250A

۱۶,۷۱۰,۰۰۰ریال
۱۵,۰۳۹,۰۰۰ریال

دسته بندی ها