محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کلید اتوماتیک تنظیمی80آمپر(NM8-125S/3P80A)

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۹,۶۶۱,۵۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی125آمپر(NM8-125S/3P125A)

۱۲,۷۹۰,۰۰۰ریال
۱۱,۵۱۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی160 آمپر(NM8-125S/3P160A)

۱۶,۷۱۰,۰۰۰ریال
۱۵,۰۳۹,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی250 آمپر(NM8-125S/3P250A)

۱۶,۷۱۰,۰۰۰ریال
۱۵,۰۳۹,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 50 آمپرفیکس(NM1-63S/3P50)

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۵,۵۷۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس(NM1-63S/3P63)

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۵,۵۷۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس(NM1-125S/3P80)

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۵,۵۷۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس(NM1-125S/3P8100)

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۵,۵۷۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس(NM1-125S/3P160)

۹,۶۹۰,۰۰۰ریال
۸,۷۲۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس(NM1-200S/3P200)

۹,۶۹۰,۰۰۰ریال
۸,۷۲۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس(NM1-250S/3P250)

۹,۶۹۰,۰۰۰ریال
۸,۷۲۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 400 آمپر فیکس(NM1-400S/3P400)

۲۹,۹۱۰,۰۰۰ریال
۲۶,۹۱۹,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 630 آمپر فیکس(NM1-630S/3P630)

۴۴,۳۴۰,۰۰۰ریال
۳۹,۹۰۶,۰۰۰ریال