محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کلید اتوماتیک تنظیمی40 آمپر NM8-125S/3P40A

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۹,۶۶۱,۵۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی50 آمپر NM8-125S/3P50A

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۹,۶۶۱,۵۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی63 آمپر NM8-125S/3P63A

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۹,۶۶۱,۵۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی80آمپر NM8-125S/3P80A

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۹,۶۶۱,۵۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی100آمپر NM8-125S/3P100A

۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
۹,۶۶۱,۵۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی125آمپر NM8-125S/3P125A

۱۲,۷۹۰,۰۰۰ریال
۱۱,۵۱۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی160 آمپر NM8-125S/3P160A

۱۶,۷۱۰,۰۰۰ریال
۱۵,۰۳۹,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک تنظیمی250 آمپر NM8-125S/3P250A

۱۶,۷۱۰,۰۰۰ریال
۱۵,۰۳۹,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 50 آمپرفیکس NM1-63S/3P50

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۵,۵۷۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس NM1-63S/3P63

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۵,۵۷۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس NM1-125S/3P80

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۵,۵۷۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس NM1-125S/3P8100

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۵,۵۷۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس NM1-125S/3P160

۹,۶۹۰,۰۰۰ریال
۸,۷۲۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس NM1-200S/3P200

۹,۶۹۰,۰۰۰ریال
۸,۷۲۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس NM1-250S/3P250

۹,۶۹۰,۰۰۰ریال
۸,۷۲۱,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 400 آمپر فیکس NM1-400S/3P400

۲۹,۹۱۰,۰۰۰ریال
۲۶,۹۱۹,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 630 آمپر فیکس NM1-630S/3P630

۴۴,۳۴۰,۰۰۰ریال
۳۹,۹۰۶,۰۰۰ریال