محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

شماره ترمینال سایز 2.5(zb5)

۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
۸۰۰,۰۰۰ریال

جمپر(FBRN10-5N)

۲۸۴,۲۹۵ریال

جمپر ترمینال ریلی سایز 35 (FBI10-15)

۸۲۶,۳۵۰ریال
۶۶۱,۰۸۰ریال

بست انتهای فنری(E/117)

۲۲۹,۰۰۰ریال
۲۵,۱۹۰ریال

دسته بندی ها