محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

ترمینال ریلی سایز 2.5 (FJ3N)

۲۵,۴۵۰ریال
۲۲,۹۰۵ریال

ترمینال ریلی سایز FJ5N) 4)

۳۶,۷۵۰ریال
۳۳,۰۷۵ریال

ترمینال ریلی سایز FJ6N) 6)

۴۷,۸۵۰ریال
۴۳,۰۶۵ریال

ترمینال سایز 10(FJ10N)

۵۸,۱۰۰ریال
۵۲,۲۹۰ریال

ترمینال ریلی سایز FJ16N) 16)

۱۱۳,۱۰۰ریال
۱۰۱,۷۹۰ریال

ترمینال ریلی سایز FJ35NE) 35)

۲۳۳,۸۰۰ریال
۲۱۰,۴۲۰ریال

ترمینال ریلی سایز 50 (FJ50)

۳۹۳,۰۰۰ریال
۳۵۳,۷۰۰ریال

ترمینال ریلی سایز 70 (FJ70)

۵۱۷,۶۵۰ریال
۴۶۵,۸۸۵ریال

ترمینال ریلی سایز 95 (FJ95)

۱,۰۰۲,۰۰۰ریال
۹۰۱,۸۰۰ریال

ترمینال ریلی سایز 150 (FJ150)

۱,۹۱۰,۶۰۰ریال
۱,۷۱۹,۵۴۰ریال

ترمینال ریلی ارت سایز 4 (FJ5N/D)

۱۳۷,۳۰۰ریال
۱۲۳,۵۷۰ریال

ترمینال ریلی ارت سایز 6 (FJ6N/D)

۱۵۵,۹۵۰ریال
۱۴۰,۳۵۵ریال

ترمینال ریلی ارت سایز 10 (FJ10N/D)

۱۷۵,۹۰۰ریال
۱۵۸,۳۱۰ریال

ترمینال ریلی ارت سایز 16 (FJ16N/D)

۲۳۴,۹۰۰ریال
۲۱۱,۴۱۰ریال

ترمینال ریلی ارت سایز 35(FJ35NL/D)

۳۷۵,۴۰۰ریال
۳۳۷,۸۶۰ریال

ترمینال ریلی ارت سایز 50(FJ50/D)

۱,۳۱۰,۰۰۰ریال
۱,۱۷۹,۰۰۰ریال

ترمینال ریلی ارت سایز 70(FJ70/ND)

۲,۴۴۴,۰۰۰ریال
۲,۱۹۹,۶۰۰ریال

ترمینال ریلی ارت سایز 95(FJ95/D)

۳,۰۷۰,۰۰۰ریال
۲,۷۶۳,۰۰۰ریال

بست انتهایی(E/FJ1)

۲۳,۳۵۰ریال
۲۰,۰۰۰ریال

بست انتهایی(E/FJ)

۱۴,۸۰۰ریال
۱۳,۰۰۰ریال

ترمینال تست(FJTK/S)

۱۸۱,۰۰۰ریال

ترمینال با قطع کن چاقویی(FJ-5MTK)

۱۲۵,۰۰۰ریال
۱۰۰,۰۰۰ریال

ترمینال فیوز خور (FJ-10DREHSI)

۲,۰۷۶,۰۰۰ریال
۱۶۶,۰۸۰ریال

ترمینال فیوز خور(FJ-4HESI)

۱۹۰,۰۰۰ریال
۱۷۱,۰۰۰ریال

لیبل (FJBE/D)

۳۲,۳۰۰ریال
۲۵,۸۴۰ریال

لیبل (FJBE/A)

۲۹,۶۵۰ریال
۲۳,۷۲۰ریال

لیبل (KLM-A)

۲۷,۶۰۰ریال
۲۴,۸۴۰ریال

درب کناری ترمینال (DP-FJKK3.5)

۱۵,۶۰۰ریال
۱۴,۰۴۰ریال

درب کناری ترمینال (DG-FJKK3.5)

۲۱,۲۴۰ریال
۱۹,۱۱۶ریال

درب کناری ترمینال (DP-FJKKB2.5)

۱۵,۶۰۰ریال
۱۴,۰۴۰ریال

درب کناری ترمینال (ATP-FBK)

۱۴۴,۰۰۰ریال
۱۲۳,۰۰۰ریال

درب کناری ترمینال (TS-KK3)

۸,۰۰۰ریال
۷,۲۰۰ریال

بست انتهای فنری(E/117)

۲۳,۸۰۰ریال
۱۹,۵۰۰ریال

دسته بندی ها