محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کلید حرارتی با دسته گردان0.16-0.14 NSC

۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
۳,۸۷۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان0.4-0.25 NSC

۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
۳,۸۷۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان0.63-0.4 NSC

۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
۳,۸۷۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان1-0.63 NSC

۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
۳,۸۷۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان1.6-1(NSC)

۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
۳,۸۷۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان2.5-1.6(NSC)

۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
۳,۸۷۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان4-2.5(NSC)

۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
۳,۸۷۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان6.3-4(NSC)

۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
۳,۸۷۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان10-6(NSC)

۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
۳,۸۷۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان14-9(NSC)

۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
۳,۸۷۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان18-13(NSC)

۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
۳,۸۷۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان23-17(NSC)

۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
۳,۸۷۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان25-20(NSC)

۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
۳,۸۷۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی با دسته گردان32-24(NSC)

۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
۳,۸۷۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی فشاری40-25 (NSC)

۹,۰۷۷,۰۰۰ریال
۹,۰۰۰,۰۰۰ریال

کلید حرارتی فشاری80-56(NSC)

۹,۰۷۷,۰۰۰ریال
۹,۰۰۰,۰۰۰ریال

دسته بندی ها