محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کنتاکتور 9 آمپر NSC

۱,۶۶۷,۰۰۰ریال
۱,۵۰۰,۳۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر NSC

۱,۷۲۴,۰۰۰ریال
۱,۵۵۱,۶۰۰ریال

کنتاکتور 18 آمپر NSC

۲,۱۵۱,۰۰۰ریال
۱,۹۳۵,۹۰۰ریال

کنتاکتور 25 آمپر NSC

۲,۳۵۱,۰۰۰ریال
۲,۱۱۵,۹۰۰ریال

کنتاکتور32 آمپر NSC

۳,۳۲۵,۰۰۰ریال
۲,۹۹۲,۵۰۰ریال

کنتاکتور 40 آمپر NSC

۴,۳۴۶,۰۰۰ریال
۳,۹۱۱,۴۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر NSC

۷,۷۶۱,۰۰۰ریال
۶,۹۸۴,۹۰۰ریال

کنتاکتور 95 آمپر NSC

۱۳,۹۰۸,۰۰۰ریال
۱۲,۵۱۷,۲۰۰ریال

کنتاکتور 65 آمپر NSC

۸,۱۲۲,۰۰۰ریال
۷,۳۰۹,۸۰۰ریال

کنتاکتور80 آمپر NSC

۹,۷۹۹,۰۰۰ریال
۸,۸۱۹,۱۰۰ریال

دسته بندی ها