محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کنتاکتور 9 آمپر (NC7-0911 220V)

۱,۷۵۵,۰۰۰ریال
۱,۵۷۹,۵۰۰ریال

کنتاکتور 12 آمپر (NC7-1211 220V)

۱,۸۱۵,۰۰۰ریال
۱,۶۳۳,۵۰۰ریال

کنتاکتور 25 آمپر(NC7-2511 220V)

۲,۴۷۵,۰۰۰ریال
۲,۲۲۷,۵۰۰ریال

کنتاکتور 18 آمپر (NC7-1811 220V)

۲,۲۶۵,۰۰۰ریال
۲,۰۳۸,۵۰۰ریال

کنتاکتور 32 آمپر (NC7-3211 220V)

۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
۳,۱۵۰,۰۰۰ریال

کنتاکتور 40 آمپر (NC1-4011 220V)

۴,۵۷۵,۰۰۰ریال
۴,۱۱۷,۵۰۰ریال

کنتاکتور 50 آمپر (NC1-5011 220V)

۸,۱۷۰,۰۰۰ریال
۷,۳۵۳,۰۰۰ریال

کنتاکتور 65 آمپر (NC1-6511 220V)

۸,۵۵۰,۰۰۰ریال
۷,۶۹۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور 95 آمپر (NC1-9511 220V)

۱۴,۶۴۰,۰۰۰ریال
۱۳,۱۷۶,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوار (CJ19-2511)

۲,۸۶۵,۰۰۰ریال
۲,۵۷۸,۵۰۰ریال

کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-3211)

۳۴,۳۵۰,۰۰۰ریال
۳۰,۹۱۵,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-43)

۴,۶۲۰,۰۰۰ریال
۴,۱۵۸,۰۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 33.3 کیلو وار (CJ19-6321)

۹,۷۳۵,۰۰۰ریال
۸,۷۶۱,۵۰۰ریال

کنتاکتور خازنی 50 کیلو وار (CJ19-9521)

۱۳,۲۱۵,۰۰۰ریال
۱۱,۸۹۳,۵۰۰ریال

کنتاکتور115آمپر(NC2-115)

۱۸,۸۷۰,۰۰۰ریال
۱۶,۹۸۳,۰۰۰ریال

کنتاکتور 150آمپر(NC2-150)

۲۳,۷۱۵,۰۰۰ریال
۲۱,۳۴۳,۵۰۰ریال

کنتاکتور 185آمپر(NC2-185)

۳۴,۸۴۵,۰۰۰ریال
۳۱,۳۶۰,۵۰۰ریال

کنتاکتور 225آمپر(NC2-225)

۳۷,۹۶۵,۰۰۰ریال
۳۴,۱۶۸,۵۰۰ریال

کنتاکتور 265آمپر(NC2-265)

۴۵,۱۸۰,۰۰۰ریال
۴۰,۶۶۲,۰۰۰ریال

کنتاکتور 330آمپر(NC2-330)

۵۹,۹۵۰,۰۰۰ریال
۵۳,۹۵۵,۰۰۰ریال

کنتاکت کمکی از بالا(22) F4-22 220V

۷۲۰,۰۰۰ریال
۶۴۸,۰۰۰ریال

کنتاکت کمکی از بالا(11) F4-11 220V

۴۳۵,۰۰۰ریال
۳۹۱,۵۰۰ریال

دسته بندی ها