محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۱۱,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۱۱,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۱۱,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۱۱,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۱۱,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر

۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
۱,۱۱۱,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر

۱۲۳,۵۰۰ریال
۱۱۱,۱۵۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر

۱,۳۱۵,۰۰۰ریال
۱,۱۸۳,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر

۱,۳۱۵,۰۰۰ریال
۱,۱۸۳,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر

۳,۷۱۰,۰۰۰ریال
۳,۳۳۹,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 125 آمپر

۴,۵۴۰,۰۰۰ریال
۴,۰۸۶,۰۰۰ریال

دسته بندی ها