محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

فیوز مینیاتوری سه فاز 2 آمپر(NSC)

۱,۲۹۵,۰۰۰ریال
۱,۱۶۵,۵۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 4 آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 40آمپر(NSC)

۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
۱,۱۴۵,۷۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر(NSC)

۱,۳۷۲,۰۰۰ریال
۱,۲۳۴,۸۰۰ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر(NSC)

۱,۳۷۲,۰۰۰ریال
۱,۲۳۴,۸۰۰ریال

دسته بندی ها