اقلام موجود دیجی صنعت کالا

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ترمینال توزیع (باس بار)
    ترمینال توزیع تک پل
    ترمینال توزیع تک پل 80 آمپر(FJ80A) موجود در انبار ۲۷۶,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر(FJ125A) موجود در انبار ۵۶۴,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 160 آمپر(FJ160A) موجود در انبار ۵۷۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 175 آمپر(FJ175A) موجود در انبار ۱,۱۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر(FJ250A) موجود در انبار ۱,۶۳۳,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 400 آمپر(FJ400A) در انبار موجود نیست ۱,۷۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 500 آمپر(FJ500A) موجود در انبار ۱,۸۶۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر دو پیچ (FJ125A-1P) موجود در انبار ۳۶۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر دو پیچ (FJ250A-1P) موجود در انبار ۱,۳۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر دو پیچ محافظ دار (FJ250AL) موجود در انبار ۱,۱۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل
    ترمینال توزیع دو پل 40 آمپر(FJ-217/40B) در انبار موجود نیست ۷۵۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 8 پیچ 80 آمپر(FJ-208/80B) موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 18 پیچ 80 آمپر(FJ-218/80B) موجود در انبار ۵۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 100 آمپر (FJ-207/100B) موجود در انبار ۳۴۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 100 آمپر (FJ-211/100B) موجود در انبار ۵۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 100 آمپر(FJ-215/100B) موجود در انبار ۶۷۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر(FJ-207/125BE) در انبار موجود نیست ۳۴۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 125 آمپر(FJ-211/125BE) در انبار موجود نیست ۵۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 125 آمپر(FJ-215/125BE) در انبار موجود نیست ۶۷۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر(FJ-207/125B) در انبار موجود نیست ۵۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع سه پل
    ترمینال توزیع 3 پل 21 پیچ 175 آمپر(FJ175A-3P) موجود در انبار ۱,۸۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 3 پل با نول 125 آمپر(FJ125A-3P+N) موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توریع چهار پل (مخصوص سه فاز همراه با نول)
    ترمینال توزیع 4 پل 8 پیچ 80 آمپر(FJ-408/80B) موجود در انبار ۵۳۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 80 آمپر(FJ-413/80B) موجود در انبار ۸۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 18 پیچ 80 آمپر(FJ-418/80B) موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 7 پیچ 100 آمپر(FJ-407/100B) موجود در انبار ۶۷۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 11 پیچ 100 آمپر(FJ-411/100B) موجود در انبار ۱,۰۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 15 پیچ 100 آمپر(FJ-415/100B) موجود در انبار ۱,۳۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر(FJ-407/125BE) موجود در انبار ۶۷۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125BE) در انبار موجود نیست ۱,۰۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر(FJ-415/125BE) در انبار موجود نیست ۱,۳۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر(FJ-407/125B) در انبار موجود نیست ۱,۲۹۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125B) در انبار موجود نیست ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر(FJ-415/125B) موجود در انبار ۲,۱۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر(FJ-412/160B) موجود در انبار ۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر(FJ-412/160BH) در انبار موجود نیست ۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 40 آمپر(FJ-413/40B) در انبار موجود نیست ۱,۲۸۲,۰۰۰ریال
    لوازم جانبی
    رابط بین ترمینال های توزیع تک پل جهت توسعه در انبار موجود نیست ۱۳۰,۰۰۰ریال
    جمپر (FBI10-6) در انبار موجود نیست ۱۷۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBRN10-5) در انبار موجود نیست ۱۶۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-8) در انبار موجود نیست ۱۸۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-10) در انبار موجود نیست ۱۹۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-12) در انبار موجود نیست ۳۸۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-15) در انبار موجود نیست ۵۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال فشاری
    ترمینال چاقویی(FJ-402) موجود در انبار ۱۴,۰۰۰ریال
    ترمینال چاقویی(FJ-403) موجود در انبار ۱۶,۵۰۰ریال
    ترمینال چاقویی(FJ-405) موجود در انبار ۲۵,۵۰۰ریال
    شینه ارت و نول
    شینه نول 6 پیچ(FKG2-06S) موجود در انبار ۵۸,۳۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ (FKG2-08S) موجود در انبار ۷۰,۰۰۰ریال
    شینه نول 10 پیچ (FKG2-10S) در انبار موجود نیست ۸۱,۵۰۰ریال
    شینه نول 12 پیچ (FKG2-12S) در انبار موجود نیست ۹۳,۵۰۰ریال
    شینه نول14 پیچ (FKG2-14S) در انبار موجود نیست ۸۶,۴۰۰ریال
    شینه نول18 پیچ (FKG2-18S) موجود در انبار ۱۲۸,۷۰۰ریال
    شینه نول 6 پیچ (FKG2-06L) موجود در انبار ۱۰۵,۶۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ (FKG2-08L) موجود در انبار ۱۲۷,۶۰۰ریال
    شینه نول10 پیچ (FKG2-10LS) موجود در انبار ۱۵۰,۷۰۰ریال
    شینه نول12 پیچ (FKG2-12L) موجود در انبار ۱۷۲,۷۰۰ریال
    شینه نول14 پیچ (FKG2-14L) موجود در انبار ۱۹۵,۸۰۰ریال
    شینه نول18 پیچ (FKG2-18L) موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
    شینه نول4 پیچ کاور دار(FKG04L-A) موجود در انبار ۵۸,۵۰۰ریال
    شینه نول6 پیچ کاور دار(FKG06L-A) موجود در انبار ۸۲,۰۰۰ریال
    شینه نول8 پیچ کاور دار(FKG08L-A) موجود در انبار ۱۰۵,۰۰۰ریال
    شینه نول10پیچ کاور دار(FKG10L-A) موجود در انبار ۱۲۹,۰۰۰ریال
    شینه ارت4 پیچ کاور دار(FKG04L-AD) موجود در انبار ۶۲,۰۰۰ریال
    شینه ارت 6 پیچ کاور دار(FKG06L-AD) موجود در انبار ۸۶,۰۰۰ریال
    شینه ارت 8 پیچ کاور دار(FKG08L-AD) موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰ریال
    شینه ارت 10پیچ کاور دار(FKG10L-AD) در انبار موجود نیست ۱۳۵,۵۰۰ریال
    شینه ارت12 پیچ کاور دار(FKG12L-AD) در انبار موجود نیست ۱۶۰,۰۰۰ریال
    ترمینال باس بار
فیوز مینیاتوری تک فاز
فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز10آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز32 آمپر(NSC) موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز50آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۳۷,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر(NSC) در انبار موجود نیست ۲۳۵,۰۰۰ریال
فیوز محافظ جان تک پل+نول32 آمپر-30میلی آمپر ترکیبی(NB1L-32A) موجود در انبار ۱,۲۹۰,۰۰۰ریال
فیوز محافظ جان تک پل+نول 25 آمپر-30میلی آمپر ترکیبی(NB1L-25A) موجود در انبار ۱,۲۹۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری دو پل 25 آمپر موجود در انبار ۴۲۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز
فیوز مینیاتوری سه فاز 2 آمپر(NSC) موجود در انبار ۷۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 4 آمپر(NSC) موجود در انبار ۷۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر(NSC) موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر(NSC) موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر در انبار موجود نیست ۶۶۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر(NSC) موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر موجود در انبار ۶۶۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر(NSC) موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر موجود در انبار ۶۶۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر(NSC) موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر موجود در انبار ۶۶۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر(NSC) موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر موجود در انبار ۶۶۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 40آمپر(NSC) موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر موجود در انبار ۶۶۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر(NSC) موجود در انبار ۷۳۷,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر موجود در انبار ۷۰۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر(NSC) موجود در انبار ۷۳۸,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر موجود در انبار ۷۰۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر موجود در انبار ۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 125 آمپر موجود در انبار ۲,۴۲۰,۰۰۰ریال
محافظ جان چهار پل 25آمپر -30میلی آمپر موجود در انبار ۲,۴۱۰,۰۰۰ریال
محافظ جان چهار پل 63آمپر -30میلی آمپر موجود در انبار ۲,۷۲۰,۰۰۰ریال
ترمینیال ریلی
ترمینال ریلی سایز 2.5 (FJ3N) موجود در انبار ۱۵,۷۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ5N) 4) موجود در انبار ۲۳,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ6N) 6) موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ10N) 10) موجود در انبار ۳۶,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ16N) 16) موجود در انبار ۷۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ35NE) 35) موجود در انبار ۱۶۹,۳۵۰ریال
ترمینال ریلی سایز 50 (FJ50) موجود در انبار ۲۴۵,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 70 (FJ70) موجود در انبار ۳۱۹,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 95 (FJ95) در انبار موجود نیست ۶۲۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 150 (FJ150) در انبار موجود نیست ۱,۱۸۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 2.5(FJ3N/D) موجود در انبار ۶۸,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 4 (FJ5N/D) موجود در انبار ۸۵,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 6 (FJ6N/D) موجود در انبار ۹۷,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 10 (FJ10N/D) موجود در انبار ۱۰۱,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 16 (FJ16N/D) موجود در انبار ۱۴۵,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 35(FJ35NL/D) موجود در انبار ۲۳۵,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 50(FJ50/D) در انبار موجود نیست ۷۴۵,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 70(FJ70/ND) در انبار موجود نیست ۱,۳۹۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 95(FJ95/D) در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
ترمینال فیوز خور(FJ-4HESI) موجود در انبار ۱۲۳,۰۰۰ریال
ترمینال فیوز خور دارای نشان گر FJ-4HESI) LED) موجود در انبار ۱۶۲,۰۰۰ریال
ترمینال فیوز خور (FJ-10DREHSI) در انبار موجود نیست ۱۳۴,۰۰۰ریال
ترمینال با قطع کن چاقویی(FJ-5MTK) در انبار موجود نیست ۷۸,۰۰۰ریال
لیبل (KLM-A) در انبار موجود نیست ۱۷,۰۰۰ریال
لیبل (FJBE/A) در انبار موجود نیست ۱۸,۵۰۰ریال
لیبل (FJBE/D) در انبار موجود نیست ۲۰,۰۰۰ریال
بست انتهایی(E/FJ) در انبار موجود نیست ۱۳,۰۰۰ریال
بست انتهایی(E/FJ1) در انبار موجود نیست ۱۷,۰۰۰ریال
بست انهایی(E117) در انبار موجود نیست ۱۵,۰۰۰ریال
ترمینال تست(FJTK/S) در انبار موجود نیست ۱۱۲,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (TS-KK3) در انبار موجود نیست ۵,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (TS-K) در انبار موجود نیست ۵,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (ATP-FJ) در انبار موجود نیست ۱۴,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (DP-FJKKB2.5) در انبار موجود نیست ۱۰,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (DG-FJKK3.5) در انبار موجود نیست ۱۳,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (DP-FJKK3.5) در انبار موجود نیست ۹,۵۰۰ریال
بی متال
بی متال1 تا1.6آمپر (NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
بی متال 1.6 تا 2.5(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
بی متال 2.5 تا 4 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
بی متال4 الی 6 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
بی متال 5.5 تا 8 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
بی متال 7 تا 10آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
بی متال 9 تا 13 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
بی متال 63 تا 80 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۲,۰۶۵,۰۰۰ریال
بی متال 12 تا 18 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۴۵,۰۰۰ریال
بی متال 80 تا 93 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۲,۷۵۰,۰۰۰ریال
بی متال 80 تا 125 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۸,۰۳۰,۰۰۰ریال
بی متال17 تا 25 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۴۵,۰۰۰ریال
بی متال 125 تا 200 آمپر(NR2-200G) موجود در انبار ۸,۷۴۵,۰۰۰ریال
بی متال 23 تا 32 آمپر(NR2-36G) موجود در انبار ۱,۵۶۵,۰۰۰ریال
بی متال 30 تا 40 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۱,۹۲۵,۰۰۰ریال
بی متال 37 تا 50 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۹۲۵,۰۰۰ریال
بی متال 48 تا 65 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۹۲۵,۰۰۰ریال
بی متال 55 تا 70 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۱,۹۲۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور
کنتاکتور 9 آمپر (NC7-0911 220V) موجود در انبار ۹۳۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 9 آمپر NSC موجود در انبار ۸۸۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 12 آمپر (NC7-1211 220V) موجود در انبار ۹۶۸,۰۰۰ریال
کنتاکتور 12 آمپر NSC موجود در انبار ۹۱۳,۰۰۰ریال
کنتاکتور 18 آمپر (NC7-1811 220V) موجود در انبار ۱,۴۴۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 18 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۱۵۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 25 آمپر(NC7-2511 220V) موجود در انبار ۹۹۶,۰۰۰ریال
کنتاکتور 25 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۲۶۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 32 آمپر (NC7-3211 220V) موجود در انبار ۱۸۷,۰۰۰ریال
کنتاکتور32 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۸۱۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 40 آمپر (NC1-4011 220V) موجود در انبار ۲,۴۳۱,۰۰۰ریال
کنتاکتور 40 آمپر NSC موجود در انبار ۲,۴۴۳,۰۰۰ریال
کنتاکتور 50 آمپر (NC1-5011 220V) موجود در انبار ۴,۳۵۶,۰۰۰ریال
کنتاکتور 65 آمپر (NC1-6511 220V) موجود در انبار ۴,۵۶۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 95 آمپر (NC1-9511 220V) موجود در انبار ۵,۸۹۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 50 آمپر NSC موجود در انبار ۴,۲۳۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 95 آمپر NSC موجود در انبار ۷,۵۹۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 65 آمپر NSC موجود در انبار ۴,۵۱۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور80 آمپر NSC موجود در انبار ۸,۲۸۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوار (CJ19-2511) موجود در انبار ۱,۵۳۱,۲۰۰ریال
کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-3211) در انبار موجود نیست ۱,۸۴۸,۰۰۰ریال
کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-43) موجود در انبار ۱,۴۵۲,۹۰۰ریال
کنتاکتور خازنی 33.3 کیلو وار (CJ19-6321) موجود در انبار ۵,۱۹۲,۰۰۰ریال
کنتاکتور خازنی 50 کیلو وار (CJ19-9521)