اقلام موجود دیجی صنعت کالا

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ترمینال توزیع (باس بار)
    ترمینال توزیع تک پل
    ترمینال توزیع تک پل 80 آمپر(FJ80A) موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر(FJ125A) موجود در انبار ۴۹۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 160 آمپر(FJ160A) موجود در انبار ۵۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 175 آمپر(FJ175A) موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر(FJ250A) موجود در انبار ۱,۴۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 400 آمپر(FJ400A) در انبار موجود نیست ۱,۵۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 500 آمپر(FJ500A) موجود در انبار ۱,۶۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر دو پیچ (FJ125A-1P) موجود در انبار ۳۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر دو پیچ محافظ دار (FJ250AL) موجود در انبار ۹۶۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل
    ترمینال توزیع دو پل 40 آمپر(FJ-217/40B) در انبار موجود نیست ۶۵۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 8 پیچ 80 آمپر(FJ-208/80B) موجود در انبار ۲۶۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 18 پیچ 80 آمپر(FJ-218/80B) موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 100 آمپر (FJ-207/100B) موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 100 آمپر (FJ-211/100B) موجود در انبار ۴۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 100 آمپر(FJ-215/100B) موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر(FJ-207/125BE) در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 125 آمپر(FJ-211/125BE) در انبار موجود نیست ۴۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 125 آمپر(FJ-215/125BE) در انبار موجود نیست ۵۸۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر(FJ-207/125B) در انبار موجود نیست ۵۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 125 آمپر(FJ-211/125BE) در انبار موجود نیست ۴۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع سه پل
    ترمینال توزیع 3 پل 21 پیچ 175 آمپر(FJ175A-3P) موجود در انبار ۱,۶۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 3 پل 35 پیچ 125 آمپر(FJ125A-3P) موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توریع چهار پل (مخصوص سه فاز همراه با نول)
    ترمینال توزیع 4 پل 8 پیچ 80 آمپر(FJ-408/80B) موجود در انبار ۴۶۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 80 آمپر(FJ-413/80B) موجود در انبار ۶۹۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 18 پیچ 80 آمپر(FJ-418/80B) موجود در انبار ۸۷۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 7 پیچ 100 آمپر(FJ-407/100B) موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 11 پیچ 100 آمپر(FJ-411/100B) موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 15 پیچ 100 آمپر(FJ-415/100B) موجود در انبار ۱,۱۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر(FJ-407/125BE) موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125BE) در انبار موجود نیست ۹۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر(FJ-415/125BE) در انبار موجود نیست ۱,۱۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر(FJ-407/125B) در انبار موجود نیست ۱,۱۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125B) در انبار موجود نیست ۱,۴۷۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر(FJ-415/125B) موجود در انبار ۱,۸۳۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر(FJ-412/160B) موجود در انبار ۲,۵۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر(FJ-412/160BH) در انبار موجود نیست ۲,۵۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 40 آمپر(FJ-413/40B) در انبار موجود نیست ۱,۱۱۰,۰۰۰ریال
    لوازم جانبی
    رابط بین ترمینال های توزیع تک پل جهت توسعه در انبار موجود نیست ۱۳۰,۰۰۰ریال
    جمپر (FBI10-6) در انبار موجود نیست ۱۲۳,۰۰۰ریال
    جمپر(FBRN10-5) در انبار موجود نیست ۱۱۵,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-8) در انبار موجود نیست ۱۳۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-10) در انبار موجود نیست ۱۷۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-12) در انبار موجود نیست ۲۸۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-15) در انبار موجود نیست ۳۷۰,۰۰۰ریال
    ترمینال فشاری
    شینه ارت و نول
    شینه نول 6 پیچ(FKG2-06S) موجود در انبار ۵۳,۰۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ (FKG2-08S) موجود در انبار ۶۳,۰۰۰ریال
    شینه نول 10 پیچ (FKG2-10S) موجود در انبار ۷۴,۰۰۰ریال
    شینه نول 12 پیچ (FKG2-12S) موجود در انبار ۸۵,۰۰۰ریال
    شینه نول14 پیچ (FKG2-14S) موجود در انبار ۹۶,۰۰۰ریال
    شینه نول18 پیچ (FKG2-18S) موجود در انبار ۱۱۷,۰۰۰ریال
    شینه نول 6 پیچ (FKG2-06L) موجود در انبار ۹۶,۰۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ (FKG2-08L) موجود در انبار ۱۱۶,۰۰۰ریال
    شینه نول10 پیچ (FKG2-10LS) موجود در انبار ۱۳۷,۰۰۰ریال
    شینه نول12 پیچ (FKG2-12L) موجود در انبار ۱۵۷,۰۰۰ریال
    شینه نول14 پیچ (FKG2-14L) موجود در انبار ۱۷۸,۰۰۰ریال
    شینه نول18 پیچ (FKG2-18L) موجود در انبار ۲۱۸,۰۰۰ریال
    شینه نول4 پیچ کاور دار(FKG04L-A) موجود در انبار ۵۳,۰۰۰ریال
    شینه نول6 پیچ کاور دار(FKG06L-A) موجود در انبار ۷۴,۰۰۰ریال
    شینه نول8 پیچ کاور دار(FKG08L-A) موجود در انبار ۹۵,۰۰۰ریال
    شینه نول10پیچ کاور دار(FKG10L-A) موجود در انبار ۱۱۷,۰۰۰ریال
    شینه ارت4 پیچ کاور دار(FKG04L-AD) موجود در انبار ۵۶,۰۰۰ریال
    شینه ارت 6 پیچ کاور دار(FKG06L-AD) موجود در انبار ۷۸,۰۰۰ریال
    شینه ارت 8 پیچ کاور دار(FKG08L-AD) موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
    شینه ارت 10پیچ کاور دار(FKG10L-AD) موجود در انبار ۸۳,۷۰۰ریال
    شینه ارت12 پیچ کاور دار(FKG12L-AD) موجود در انبار ۹۹,۹۰۰ریال
    ترمینال باس بار
سیم و کابل
سیم سایز 1.5*1 استاندارد سیم تاب زنجان در انبار موجود نیست ۹۱۵,۰۰۰ریال
سیم سایز 2.5*1 استاندارد سیم تاب زنجان در انبار موجود نیست ۱,۶۳۵,۰۰۰ریال
سیم سایز 4*1 استاندارد سیم تاب زنجان در انبار موجود نیست ۲,۵۵۰,۰۰۰ریال
ترمینیال ریلی
ترمینال ریلی سایز 2.5 (FJ3N) موجود در انبار ۱۵,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ5N) 4) موجود در انبار ۲۲,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ6N) 6) موجود در انبار ۲۹,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ10N) 10) موجود در انبار ۳۵,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ16N) 16) موجود در انبار ۶۹,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ35NL) 35) در انبار موجود نیست ۱۴۳,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 50 (FJ50) موجود در انبار ۲۴۱,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 70 (FJ70) موجود در انبار ۳۱۷,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 95 (FJ95) در انبار موجود نیست ۶۱۴,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 150 (FJ150) در انبار موجود نیست ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 2.5(FJ3N/D) موجود در انبار ۸۱,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 4 (FJ5N/D) موجود در انبار ۹۹,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 6 (FJ6N/D) موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 10 (FJ10N/D) موجود در انبار ۱۲۲,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 16 (FJ16N/D) موجود در انبار ۱۴۴,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 35(FJ35NL/D) موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 50(FJ50/D) در انبار موجود نیست ۷۳۷,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 70(FJ70/ND) در انبار موجود نیست ۱,۳۷۵,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 95(FJ95/D) در انبار موجود نیست ۱,۷۲۷,۰۰۰ریال
ترمینال فیوز خور(FJ-4HESI) موجود در انبار ۱۳۱,۰۰۰ریال
ترمینال فیوز خور دارای نشان گر FJ-4HESI) LED) موجود در انبار ۱۴۷,۳۰۰ریال
ترمینال فیوز خور (FJ-10DREHSI) در انبار موجود نیست ۱۴۳,۰۰۰ریال
ترمینال با قطع کن چاقویی(FJ-5MTK) در انبار موجود نیست ۸۶,۰۰۰ریال
لیبل (KLM-A) در انبار موجود نیست ۱۶,۹۰۰ریال
لیبل (FJBE/A) در انبار موجود نیست ۱۸,۰۰۰ریال
لیبل (FJBE/D) در انبار موجود نیست ۱۹,۵۰۰ریال
بست انتهایی(E/FJ) در انبار موجود نیست ۱۲,۵۰۰ریال
بست انتهایی(E/FJ1) در انبار موجود نیست ۱۶,۸۰۰ریال
بست انهایی(E117) در انبار موجود نیست ۱۵,۶۰۰ریال
ترمینال تست(FJTK/S) در انبار موجود نیست ۱۱۹,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (TS-KK3) در انبار موجود نیست ۴,۹۰۰ریال
درب کناری ترمینال (TS-K) در انبار موجود نیست ۴,۹۰۰ریال
درب کناری ترمینال (ATP-FJ) در انبار موجود نیست ۱۳,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (DP-FJKKB2.5) در انبار موجود نیست ۹,۵۰۰ریال
درب کناری ترمینال (DG-FJKK3.5) در انبار موجود نیست ۱۳,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (DP-FJKK3.5) در انبار موجود نیست ۹,۵۰۰ریال
فیوز مینیاتوری
    فیوز مینیاتوری تک فاز
    فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر موجود در انبار ۱۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر موجود در انبار ۱۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر موجود در انبار ۱۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر موجود در انبار ۱۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر موجود در انبار ۱۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر موجود در انبار ۱۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر موجود در انبار ۱۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر موجود در انبار ۱۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر موجود در انبار ۱۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر موجود در انبار ۲۰۲,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر موجود در انبار ۲۰۲,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز
    فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر موجود در انبار ۵۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر در انبار موجود نیست ۵۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر موجود در انبار ۵۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر موجود در انبار ۵۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر موجود در انبار ۵۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر موجود در انبار ۵۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر موجود در انبار ۵۷۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر موجود در انبار ۶۰۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر موجود در انبار ۶۰۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر موجود در انبار ۱,۷۱۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 125 آمپر موجود در انبار ۲,۲۷۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور
کنتاکتور 9 آمپر (NC7-0911 220V) موجود در انبار ۸۷۴,۰۰۰ریال
کنتاکتور 12 آمپر (NC7-1211 220V) موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 18 آمپر (NC7-1811 220V) موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 25 آمپر(NC7-2511 220V) موجود در انبار ۱,۲۲۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 32 آمپر (NC7-3211 220V) موجود در انبار ۱,۶۹۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 38 آمپر (NC7-3811 220V) در انبار موجود نیست ۲,۲۹۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 40 آمپر (NC7-4011 220V) در انبار موجود نیست ۲,۴۳۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 50 آمپر (NC7-5011 220V) موجود در انبار ۳,۹۸۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور خازنی 12 کیلوار (CJ19-45) موجود در انبار ۱,۳۲۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور خازنی 18 کیلو وار (CJ19-32) در انبار موجود نیست ۱,۵۵۲,۵۰۰ریال
کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-43) موجود در انبار ۱,۵۹۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور خازنی 30 کیلو وار (CJ19-63) موجود در انبار ۴,۴۸۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور خازنی 50 کیلو وار (CJ19-95) موجود در انبار ۶,۰۹۰,۰۰۰ریال
بی متال
بی متال1 تا1.6آمپر (NR2-25G) موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰ریال
بی متال 1.6 تا 2.5(NR2-25G) موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰ریال
بی متال 2.5 تا 4 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰ریال
بی متال4 الی 6 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰ریال
بی متال 5.5 تا 8 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰ریال
بی متال 7 تا 10آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰ریال
بی متال 9 تا 13 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۹۳۵,۰۰۰ریال
بی متال 12 تا 18 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۹۳۵,۰۰۰ریال
بی متال17 تا 25 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۹۳۵,۰۰۰ریال
بی متال 23 تا 32 آمپر(NR2-36G) موجود در انبار ۱,۴۸۵,۰۰۰ریال
بی متال 30 تا 40 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۱,۷۸۵,۰۰۰ریال
بی متال 37 تا 50 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۷۸۵,۰۰۰ریال
بی متال 48 تا 65 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۷۸۵,۰۰۰ریال
بی متال 55 تا 70 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۱,۷۸۵,۰۰۰ریال
بی متال 63 تا 80 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۱,۷۸۵,۰۰۰ریال
بی متال 80 تا 93 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۱,۷۸۵,۰۰۰ریال
بی متال 80 تا 125 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۸,۶۲۶,۰۰۰ریال
بی متال 125 تا 200 آمپر(NR2-200G) موجود در انبار ۸,۶۲۶,۰۰۰ریال
کلید حرارتی (TERMIC)
کلید حرارتی با دسته گردان0.4 تا0.6 آمپر(NS2-25X 0.4-0.63) موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان1 تا 1.6آمپر(NS2-25X 1-1.6) موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان1.6 تا2.5 آمپر(NS2-25X 1.6-2.5) موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان2.5 تا 4 آمپر(4-2.5 NS2-25X) موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان4 تا 6.6 آمپر(6.3-4 NS2-25X) موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان6 تا 10آمپر(10-6 NS2-25) موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان9 تا14 آمپر(14-9 NS2-25X) موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان 13 تا 18آمپر(18-13 GNS2-25X) موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان17 تا 23 آمپر(23-17 NS2-25X) موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان20 تا 25آمپر(25-20 NS2-25X) موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی 25 تا 40 آمپر(NS2-80B) موجود در انبار ۴,۴۰۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی 40 تا 63 آمپر(NS2-80B) موجود در انبار ۴,۴۰۰,۰۰۰ریال
کلید اتوماتیک
    کلید اتوماتیک تنظیمی
    کلید اتوماتیک تنظیمی40 آمپر(NM8-125S/3P40A) موجود در انبار ۵,۲۹۵,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی50 آمپر(NM8-125S/3P50A) موجود در انبار ۵,۲۹۵,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی63 آمپر(NM8-125S/3P63A) موجود در انبار ۵,۲۹۵,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی80آمپر(NM8-125S/3P80A) موجود در انبار ۵,۲۹۵,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی100آمپر(NM8-125S/3P100A) موجود در انبار ۵,۲۹۵,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی125آمپر(NM8-125S/3P125A) موجود در انبار ۶,۲۱۵,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی160 آمپر(NM8-125S/3P160A) موجود در انبار ۸,۲۵۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی250 آمپر(NM8-125S/3P250A) موجود در انبار ۸,۲۵۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک ثابت(FIX)
    کلید اتوماتیک 50 آمپرفیکس(NM1-63S/3P50) موجود در انبار ۳,۰۱۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس(NM1-63S/3P63) در انبار موجود نیست ۳,۰۱۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس(NM1-125S/3P80) در انبار موجود نیست ۳,۰۱۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس(NM1-125S/3P8100) در انبار موجود نیست ۳,۰۱۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس(NM1-125S/3P160) در انبار موجود نیست ۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس(NM1-125S/3P200) در انبار موجود نیست ۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس(NM1-125S/3P250) در انبار موجود نیست ۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 400 آمپر فیکس(NM1-125S/3P400) در انبار موجود نیست ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 630 آمپر فیکس(NM1-125S/3P630) در انبار موجود نیست ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ریال
محصولات بانک خازنی
ریگلاتور بانک خازنی 14 پله(GMKP controller 800 II-14steps) در انبار موجود نیست ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
ریگلاتور بانک خازنی 7 پله(GMKP controller 800 II-7steps) موجود در انبار ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 10 کیلو وار(10kvar-GMKP400-3-10) موجود در انبار ۴,۷۳۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 12.5 کیلو وار(12.5kvar-GMKP440-3-12.5) موجود در انبار ۵,۱۳۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 15 کیلو وار(15kvar-GMKP440-3-15) موجود در انبار ۵,۸۷۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 20 کیلو وار(20kvar-GMKP440-3-20) موجود در انبار ۷,۸۳۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 25 کیلو وار(25kvar-GMKP440-3-25) موجود در انبار ۸,۷۸۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 30 کیلو وار(30kvar-GMKP440-3-30) موجود در انبار ۱۰,۶۷۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 5 کیلو وار(5kvar-GMKP400-3-5) موجود در انبار ۳,۱۱۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی7.5 کیلو وار(7.5kvar-GMKP440-3-7.5) موجود در انبار ۳,۹۲۰,۰۰۰ریال
سیگنال ها و شستی ها
شستی استارت مشکی سالزر(SA-AA 1NO BLACK) موجود در انبار ۱۳۶,۰۰۰ریال
شستی استارت سبزسالزر(SA-AA21 1NO GREEN) موجود در انبار ۱۳۶,۰۰۰ریال
شستی استپ قرمز سالزر(SA22-AA42 1NC RED) موجود در انبار ۱۳۶,۰۰۰ریال
استپ امرجنسی قفل شو(SA22-AS542 1NC RED) موجود در انبار ۲۵۸,۰۰۰ریال
کلید فرمان یکطرفه سالزر (SA22-AD21 1NO) موجود در انبار ۱۵۹,۰۰۰ریال
کلید فرمان دو طرفه سالزر (SA22-AD33 1NO+1NO) موجود در انبار ۱۹۱,۰۰۰ریال
شستی استارت چراغ دار(SAA22-AW33M1 GREEN 220V) در انبار موجود نیست ۲۶۰,۰۰۰ریال
شستی استپ چراغ دار(SAA22-AW34M2 RED 220V) در انبار موجود نیست ۲۶۰,۰۰۰ریال
چراغ سیگنال ماژولار (SA22-AVM3-GREEN220V) در انبار موجود نیست ۲۳۹,۰۰۰ریال
استارت استپ دوبل سالزر(SAA22-AL8325-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۲۶۱,۰۰۰ریال
استارت استپ دوبل چراغ دار سالزر(SAA22-AL8465-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۳۱۴,۰۰۰ریال
استپ امرجنسی قفل شو سوئیج دار سالزر(SA22-AS142 1NC RED) در انبار موجود نیست ۳۳۷,۰۰۰ریال
شستی استارت فلزی مشکی سالزر(SA22-BA21-1NO-BLACK) در انبار موجود نیست ۱۵۸,۰۰۰ریال
شستی استارت فلزی سبز سالزر(SA22-BA31-1NO-GREEN) در انبار موجود نیست ۱۵۸,۰۰۰ریال
شستی استپ فلزی قرمز سالزر(SA22-BA42-1NC-RED) در انبار موجود نیست ۱۵۸,۰۰۰ریال
استپ امرجنسی فلزی ساده سالزر(SA22-BA42-1NC-RED) در انبار موجود نیست ۱۸۰,۰۰۰ریال
استپ امرجنسی قفل شو سالزر (SA22-BS542- 1NC RED) در انبار موجود نیست ۲۶۱,۰۰۰ریال
کلید فرمان یکطرفه فلزی سالزر (SA22-BD21 1NO) در انبار موجود نیست ۱۷۵,۰۰۰ریال
کلید فرمان دو طرفه فلزی سالزر (SA22-AD33-1NO+1NO) در انبار موجود نیست ۲۰۸,۰۰۰ریال
شستی استارت چراغ دار فلزی سالزر(SAA22-BW33M1 GREEN 220V) در انبار موجود نیست ۲۶۱,۰۰۰ریال
شستی استپ چراغ دار فلزی سالزر(SAA22-BW34M2 RED 220V) در انبار موجود نیست ۲۶۱,۰۰۰ریال
کلید فرمان یکطرفه فلزی(NP2-BD21) موجود در انبار ۱۶۷,۰۰۰ریال
چراغ سیگنال ماژولار سبز فلزی (SA22-BVM3-GREEN-220V) در انبار موجود نیست ۲۸۲,۰۰۰ریال
شستی استپ چراغ دار در انبار موجود نیست ۲۴۵,۰۰۰ریال
شستی استارت چراغ دار در انبار موجود نیست ۲۴۵,۰۰۰ریال
شستی استارت استپ دوبل چراغ دار موجود در انبار ۲۵۵,۰۰۰ریال
استارت استپ دوبل فلزی سالزر(SAA22-BL8325-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۲۷۵,۰۰۰ریال
چراغ سیگنال تابلویی زرد رنگ موجود در انبار ۸۷,۰۰۰ریال
استارت استوپ دوبل چراغ دار فلزی سالزر (SA22-BW8465-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۳۲۷,۰۰۰ریال
چراغ سیگنال تابلویی قرمز رنگ موجود در انبار ۸۷,۰۰۰ریال
چراغ سیگنال تابلویی سبز رنگ موجود در انبار ۸۷,۰۰۰ریال
کاور ژله ای شستی سالزر ( (IP COVER PUSH BUTTONS(ROND) در انبار موجود نیست ۲۲,۵۰۰ریال
سشتی استپ قارچی قفل شو موجود در انبار ۲۴۷,۰۰۰ریال
کاور شستی دوبل سالزر ( IP COVER DOUBLE PUSH BUTTON) در انبار موجود نیست ۴۱,۰۰۰ریال
شستی استپ موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
کنتاکت بسته شستی سالزر (SA-PBE10NO-GREEN) در انبار موجود نیست ۷۲,۰۰۰ریال
کنتاکت بازشستی سالزر (SA-PBE10NC-REED) در انبار موجود نیست ۷۲,۰۰۰ریال
سشتی استپ قارچی موجود در انبار ۱۶۷,۰۰۰ریال
چراغ سیگنال LED سبز سالزر (PL16-22D-22MM GREEN) در انبار موجود نیست ۸۳,۵۰۰ریال
شستی استارت استپ دوبل موجود در انبار ۲۵۵,۰۰۰ریال
کلید فرمان دو طرفه فلزی(NP2-BD33) موجود در انبار ۱۹۰,۰۰۰ریال
شستی استارت موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
تایمرها و رله های حفاظتی
کنترل فاز پارسیانبدون نول (PUM) در انبار موجود نیست ۸۵۰,۰۰۰ریال
لیمیت سوئیچ
ليميت سوئيچ دو طرفه قرقره دار(YBLX- ME/ 8104) موجود در انبار ۵۴۵,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه قرقره دار تنظيمي(YBLX- ME/ 8108) موجود در انبار ۵۹۸,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه تنظيمي ميله اي(YBLX- ME/ 8107) موجود در انبار ۵۹۸,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ قرقره فشاري مستقيم(YBLX- ME/ 8112) موجود در انبار ۵۴۵,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ آنتني با نوك پلاستيكي(YBLX- ME/ 8166) در انبار موجود نیست ۴۲۶,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ آنتني تمام فنر(YBLX- ME/ 8101) در انبار موجود نیست ۴۲۶,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ فشاري قرقره دار(YBLX - CK/ M 102) در انبار موجود نیست ۱,۲۶۷,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه(YBLX - CK/ M115) در انبار موجود نیست ۱,۲۶۷,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ يك طرفه(YBLX - CK/M 121) در انبار موجود نیست ۱,۲۶۷,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قرقره اي قابل تنظيم(YBLXW- 6 / 11 HL) در انبار موجود نیست ۴۲۶,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قابل تنظيم(YBLXW- 6 / 11 BZ) در انبار موجود نیست ۴۲۶,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قرقره اي دسته بلند(YBLXW- 6 / 11 CL) در انبار موجود نیست ۴۰۵,۰۰۰ریال
لوازم اندازه گیری
اسکلت فلزی تابلو برق
فن و دریچه فن تابلویی
دریچه فن(106*106)سالزر(ZL-801) در انبار موجود نیست ۲۴۵,۰۰۰ریال
دریچه فن(116*116)سالزر(ZL-802) در انبار موجود نیست ۲۴۵,۰۰۰ریال
دریچه فن(148.5*148.5)سالزر(ZL-803) در انبار موجود نیست ۳۳۴,۰۰۰ریال
دریچه فن(204*204)سالزر(ZL-804) در انبار موجود نیست ۵۷۰,۰۰۰ریال
دریچه فن(255*255)سالزر(ZL-805) در انبار موجود نیست ۸۳۵,۰۰۰ریال
دریچه فن(320*320)سالزر(ZL-806) در انبار موجود نیست ۱,۲۸۵,۰۰۰ریال
دریچه فن تبدیلی(204*204)سالزر (CT-205) در انبار موجود نیست ۶۸۸,۰۰۰ریال
دریچه فن تبدیلی(255*255)سالزر (CT256) در انبار موجود نیست ۹۹۰,۰۰۰ریال
ترموستات فن0تا60 درجه(KTS011) در انبار موجود نیست ۳۲۹,۰۰۰ریال
ترموستات هیتر 0تا60 درجه(KTO011) در انبار موجود نیست ۳۲۹,۰۰۰ریال
ترموستات هیتر -فن0تا60 درجه(ZR011) در انبار موجود نیست ۷۶۵,۰۰۰ریال
ترموستات اتاقی20-تا60 درجه(NTL8000) در انبار موجود نیست ۱,۰۱۰,۰۰۰ریال
هایگرواستارت( رطوبت سنج) در انبار موجود نیست ۱,۸۶۵,۰۰۰ریال
کلید و پریز (صنعتی)
پریز بارانی تک فاز موجود در انبار ۶۸,۰۰۰ریال
محصول جهت تست درگاه در انبار موجود نیست ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال