اقلام موجود دیجی صنعت کالا

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ترمینال توزیع (باس بار)
    ترمینال توزیع تک پل
    ترمینال توزیع تک پل 80 آمپر(FJ80A) موجود در انبار ۲۷۶,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر(FJ125A) موجود در انبار ۵۶۴,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 160 آمپر(FJ160A) موجود در انبار ۵۷۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 175 آمپر(FJ175A) موجود در انبار ۱,۱۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر(FJ250A) موجود در انبار ۱,۶۳۳,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 400 آمپر(FJ400A) در انبار موجود نیست ۱,۷۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 500 آمپر(FJ500A) موجود در انبار ۱,۸۶۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر دو پیچ (FJ125A-1P) موجود در انبار ۳۶۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر دو پیچ (FJ250A-1P) موجود در انبار ۱,۳۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر دو پیچ محافظ دار (FJ250AL) موجود در انبار ۱,۱۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل
    ترمینال توزیع دو پل 40 آمپر(FJ-217/40B) در انبار موجود نیست ۷۵۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 8 پیچ 80 آمپر(FJ-208/80B) موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 18 پیچ 80 آمپر(FJ-218/80B) موجود در انبار ۵۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 100 آمپر (FJ-207/100B) موجود در انبار ۳۴۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 100 آمپر (FJ-211/100B) موجود در انبار ۵۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 100 آمپر(FJ-215/100B) موجود در انبار ۶۷۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر(FJ-207/125BE) در انبار موجود نیست ۳۴۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 125 آمپر(FJ-211/125BE) در انبار موجود نیست ۵۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 125 آمپر(FJ-215/125BE) در انبار موجود نیست ۶۷۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر(FJ-207/125B) در انبار موجود نیست ۵۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع سه پل
    ترمینال توزیع 3 پل 21 پیچ 175 آمپر(FJ175A-3P) موجود در انبار ۱,۸۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 3 پل با نول 125 آمپر(FJ125A-3P+N) موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توریع چهار پل (مخصوص سه فاز همراه با نول)
    ترمینال توزیع 4 پل 8 پیچ 80 آمپر(FJ-408/80B) موجود در انبار ۵۳۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 80 آمپر(FJ-413/80B) موجود در انبار ۸۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 18 پیچ 80 آمپر(FJ-418/80B) موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 7 پیچ 100 آمپر(FJ-407/100B) موجود در انبار ۶۷۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 11 پیچ 100 آمپر(FJ-411/100B) موجود در انبار ۱,۰۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 15 پیچ 100 آمپر(FJ-415/100B) موجود در انبار ۱,۳۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر(FJ-407/125BE) موجود در انبار ۶۷۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125BE) در انبار موجود نیست ۱,۰۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر(FJ-415/125BE) در انبار موجود نیست ۱,۳۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر(FJ-407/125B) در انبار موجود نیست ۱,۲۹۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125B) در انبار موجود نیست ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر(FJ-415/125B) موجود در انبار ۲,۱۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر(FJ-412/160B) موجود در انبار ۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر(FJ-412/160BH) در انبار موجود نیست ۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 40 آمپر(FJ-413/40B) در انبار موجود نیست ۱,۲۸۲,۰۰۰ریال
    لوازم جانبی
    رابط بین ترمینال های توزیع تک پل جهت توسعه در انبار موجود نیست ۱۳۰,۰۰۰ریال
    جمپر (FBI10-6) در انبار موجود نیست ۱۷۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBRN10-5) در انبار موجود نیست ۱۶۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-8) در انبار موجود نیست ۱۸۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-10) در انبار موجود نیست ۱۹۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-12) در انبار موجود نیست ۳۸۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-15) در انبار موجود نیست ۵۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال فشاری
    ترمینال چاقویی(FJ-402) موجود در انبار ۱۴,۰۰۰ریال
    ترمینال چاقویی(FJ-403) موجود در انبار ۱۶,۵۰۰ریال
    ترمینال چاقویی(FJ-405) موجود در انبار ۲۵,۵۰۰ریال
    شینه ارت و نول
    شینه نول 6 پیچ(FKG2-06S) موجود در انبار ۵۸,۳۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ (FKG2-08S) موجود در انبار ۷۰,۰۰۰ریال
    شینه نول 10 پیچ (FKG2-10S) در انبار موجود نیست ۸۱,۵۰۰ریال
    شینه نول 12 پیچ (FKG2-12S) در انبار موجود نیست ۹۳,۵۰۰ریال
    شینه نول14 پیچ (FKG2-14S) در انبار موجود نیست ۸۶,۴۰۰ریال
    شینه نول18 پیچ (FKG2-18S) موجود در انبار ۱۲۸,۷۰۰ریال
    شینه نول 6 پیچ (FKG2-06L) موجود در انبار ۱۰۵,۶۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ (FKG2-08L) موجود در انبار ۱۲۷,۶۰۰ریال
    شینه نول10 پیچ (FKG2-10LS) موجود در انبار ۱۵۰,۷۰۰ریال
    شینه نول12 پیچ (FKG2-12L) موجود در انبار ۱۷۲,۷۰۰ریال
    شینه نول14 پیچ (FKG2-14L) موجود در انبار ۱۹۵,۸۰۰ریال
    شینه نول18 پیچ (FKG2-18L) موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
    شینه نول4 پیچ کاور دار(FKG04L-A) موجود در انبار ۵۸,۵۰۰ریال
    شینه نول6 پیچ کاور دار(FKG06L-A) موجود در انبار ۸۲,۰۰۰ریال
    شینه نول8 پیچ کاور دار(FKG08L-A) موجود در انبار ۱۰۵,۰۰۰ریال
    شینه نول10پیچ کاور دار(FKG10L-A) موجود در انبار ۱۲۹,۰۰۰ریال
    شینه ارت4 پیچ کاور دار(FKG04L-AD) موجود در انبار ۶۲,۰۰۰ریال
    شینه ارت 6 پیچ کاور دار(FKG06L-AD) موجود در انبار ۸۶,۰۰۰ریال
    شینه ارت 8 پیچ کاور دار(FKG08L-AD) موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰ریال
    شینه ارت 10پیچ کاور دار(FKG10L-AD) در انبار موجود نیست ۱۳۵,۵۰۰ریال
    شینه ارت12 پیچ کاور دار(FKG12L-AD) در انبار موجود نیست ۱۶۰,۰۰۰ریال
    ترمینال باس بار
فیوز مینیاتوری تک فاز
فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز10آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز32 آمپر(NSC) موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز50آمپر(NSC) موجود در انبار ۲۳۷,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر(NSC) در انبار موجود نیست ۲۳۵,۰۰۰ریال
فیوز محافظ جان تک پل+نول32 آمپر-30میلی آمپر ترکیبی(NB1L-32A) موجود در انبار ۱,۲۹۰,۰۰۰ریال
فیوز محافظ جان تک پل+نول 25 آمپر-30میلی آمپر ترکیبی(NB1L-25A) موجود در انبار ۱,۲۹۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری دو پل 25 آمپر موجود در انبار ۴۲۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز
فیوز مینیاتوری سه فاز 2 آمپر(NSC) موجود در انبار ۷۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 4 آمپر(NSC) موجود در انبار ۷۱۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر(NSC) موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر(NSC) موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر در انبار موجود نیست ۶۶۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر(NSC) موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر موجود در انبار ۶۶۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر(NSC) موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر موجود در انبار ۶۶۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر(NSC) موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر موجود در انبار ۶۶۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر(NSC) موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر موجود در انبار ۶۶۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 40آمپر(NSC) موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر موجود در انبار ۶۶۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر(NSC) موجود در انبار ۷۳۷,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر موجود در انبار ۷۰۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر(NSC) موجود در انبار ۷۳۸,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر موجود در انبار ۷۰۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر موجود در انبار ۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز 125 آمپر موجود در انبار ۲,۴۲۰,۰۰۰ریال
محافظ جان چهار پل 25آمپر -30میلی آمپر موجود در انبار ۲,۴۱۰,۰۰۰ریال
محافظ جان چهار پل 63آمپر -30میلی آمپر موجود در انبار ۲,۷۲۰,۰۰۰ریال
ترمینیال ریلی
ترمینال ریلی سایز 2.5 (FJ3N) موجود در انبار ۱۵,۷۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ5N) 4) موجود در انبار ۲۳,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ6N) 6) موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ10N) 10) موجود در انبار ۳۶,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ16N) 16) موجود در انبار ۷۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ35NE) 35) موجود در انبار ۱۶۹,۳۵۰ریال
ترمینال ریلی سایز 50 (FJ50) موجود در انبار ۲۴۵,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 70 (FJ70) موجود در انبار ۳۱۹,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 95 (FJ95) در انبار موجود نیست ۶۲۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 150 (FJ150) در انبار موجود نیست ۱,۱۸۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 2.5(FJ3N/D) موجود در انبار ۶۸,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 4 (FJ5N/D) موجود در انبار ۸۵,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 6 (FJ6N/D) موجود در انبار ۹۷,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 10 (FJ10N/D) موجود در انبار ۱۰۱,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 16 (FJ16N/D) موجود در انبار ۱۴۵,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 35(FJ35NL/D) موجود در انبار ۲۳۵,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 50(FJ50/D) در انبار موجود نیست ۷۴۵,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 70(FJ70/ND) در انبار موجود نیست ۱,۳۹۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 95(FJ95/D) در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
ترمینال فیوز خور(FJ-4HESI) موجود در انبار ۱۲۳,۰۰۰ریال
ترمینال فیوز خور دارای نشان گر FJ-4HESI) LED) موجود در انبار ۱۶۲,۰۰۰ریال
ترمینال فیوز خور (FJ-10DREHSI) در انبار موجود نیست ۱۳۴,۰۰۰ریال
ترمینال با قطع کن چاقویی(FJ-5MTK) در انبار موجود نیست ۷۸,۰۰۰ریال
لیبل (KLM-A) در انبار موجود نیست ۱۷,۰۰۰ریال
لیبل (FJBE/A) در انبار موجود نیست ۱۸,۵۰۰ریال
لیبل (FJBE/D) در انبار موجود نیست ۲۰,۰۰۰ریال
بست انتهایی(E/FJ) در انبار موجود نیست ۱۳,۰۰۰ریال
بست انتهایی(E/FJ1) در انبار موجود نیست ۱۷,۰۰۰ریال
بست انهایی(E117) در انبار موجود نیست ۱۵,۰۰۰ریال
ترمینال تست(FJTK/S) در انبار موجود نیست ۱۱۲,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (TS-KK3) در انبار موجود نیست ۵,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (TS-K) در انبار موجود نیست ۵,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (ATP-FJ) در انبار موجود نیست ۱۴,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (DP-FJKKB2.5) در انبار موجود نیست ۱۰,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (DG-FJKK3.5) در انبار موجود نیست ۱۳,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (DP-FJKK3.5) در انبار موجود نیست ۹,۵۰۰ریال
بی متال
بی متال1 تا1.6آمپر (NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
بی متال 1.6 تا 2.5(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
بی متال 2.5 تا 4 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
بی متال4 الی 6 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
بی متال 5.5 تا 8 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
بی متال 7 تا 10آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
بی متال 9 تا 13 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰ریال
بی متال 63 تا 80 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۲,۰۶۵,۰۰۰ریال
بی متال 12 تا 18 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۴۵,۰۰۰ریال
بی متال 80 تا 93 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۲,۷۵۰,۰۰۰ریال
بی متال 80 تا 125 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۸,۰۳۰,۰۰۰ریال
بی متال17 تا 25 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۰۴۵,۰۰۰ریال
بی متال 125 تا 200 آمپر(NR2-200G) موجود در انبار ۸,۷۴۵,۰۰۰ریال
بی متال 23 تا 32 آمپر(NR2-36G) موجود در انبار ۱,۵۶۵,۰۰۰ریال
بی متال 30 تا 40 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۱,۹۲۵,۰۰۰ریال
بی متال 37 تا 50 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۹۲۵,۰۰۰ریال
بی متال 48 تا 65 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۹۲۵,۰۰۰ریال
بی متال 55 تا 70 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۱,۹۲۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور
کنتاکتور 9 آمپر (NC7-0911 220V) موجود در انبار ۹۳۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 9 آمپر NSC موجود در انبار ۸۸۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 12 آمپر (NC7-1211 220V) موجود در انبار ۹۶۸,۰۰۰ریال
کنتاکتور 12 آمپر NSC موجود در انبار ۹۱۳,۰۰۰ریال
کنتاکتور 18 آمپر (NC7-1811 220V) موجود در انبار ۱,۴۴۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 18 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۱۵۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 25 آمپر(NC7-2511 220V) موجود در انبار ۹۹۶,۰۰۰ریال
کنتاکتور 25 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۲۶۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 32 آمپر (NC7-3211 220V) موجود در انبار ۱۸۷,۰۰۰ریال
کنتاکتور32 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۸۱۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 40 آمپر (NC1-4011 220V) موجود در انبار ۲,۴۳۱,۰۰۰ریال
کنتاکتور 40 آمپر NSC موجود در انبار ۲,۴۴۳,۰۰۰ریال
کنتاکتور 50 آمپر (NC1-5011 220V) موجود در انبار ۴,۳۵۶,۰۰۰ریال
کنتاکتور 65 آمپر (NC1-6511 220V) موجود در انبار ۴,۵۶۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 95 آمپر (NC1-9511 220V) موجود در انبار ۵,۸۹۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 50 آمپر NSC موجود در انبار ۴,۲۳۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 95 آمپر NSC موجود در انبار ۷,۵۹۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 65 آمپر NSC موجود در انبار ۴,۵۱۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور80 آمپر NSC موجود در انبار ۸,۲۸۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوار (CJ19-2511) موجود در انبار ۱,۵۳۱,۲۰۰ریال
کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-3211) در انبار موجود نیست ۱,۸۴۸,۰۰۰ریال
کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-43) موجود در انبار ۱,۴۵۲,۹۰۰ریال
کنتاکتور خازنی 33.3 کیلو وار (CJ19-6321) موجود در انبار ۵,۱۹۲,۰۰۰ریال
کنتاکتور خازنی 50 کیلو وار (CJ19-9521) موجود در انبار ۷,۰۵۱,۰۰۰ریال
کنتاکتور115آمپر(NC2-115) موجود در انبار ۱۰,۰۶۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 150آمپر(NC2-150) موجود در انبار ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 185آمپر(NC2-185) در انبار موجود نیست ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 225آمپر(NC2-225) در انبار موجود نیست ۲۰,۲۵۱,۰۰۰ریال
کنتاکتور 265آمپر(NC2-265) در انبار موجود نیست ۲۴,۱۰۱,۰۰۰ریال
کنتاکتور 330آمپر(NC2-330) در انبار موجود نیست ۲۷,۶۷۶,۰۰۰ریال
کنتاکت کمکی از بالا(11) F4-11 220V موجود در انبار ۲۳۲,۹۸۰ریال
کنتاکت کمکی از بالا(22) F4-22 220V موجود در انبار ۳۸۶,۱۰۰ریال
سیم و کابل
سیم( 0.5*1) الوان زنجان موجود در انبار ۴,۵۰۰ریال
سیم (0.75*1) الوان زنجان موجود در انبار ۶,۳۰۰ریال
سیم (1*1)الوان زنجان موجود در انبار ۸,۰۰۰ریال
سیم (1.5*1)الوان زنجان موجود در انبار ۱۰,۳۵۰ریال
سیم (2.5*1) الوان زنجان موجود در انبار ۱۶,۶۵۰ریال
سیم (4*1)الوان زنجان موجود در انبار ۲۷,۰۰۰ریال
سیم (6*1)الوان زنجان موجود در انبار ۴۱,۶۷۰ریال
سیم (10*1)الوان زنجان موجود در انبار ۷۱,۱۰۰ریال
سیم (16*1)الوان زنجان موجود در انبار ۱۱۲,۰۰۰ریال
سیم (25*1) الوان زنجان موجود در انبار ۱۷۵,۵۰۰ریال
سیم مفتولی(16*1)الوان زنجان موجود در انبار ۱۱۸,۰۰۰ریال
سیم مفتولی(25*1)الوان زنجان موجود در انبار ۱۷۶,۰۰۰ریال
سیم مفتولی(35*1)الوان زنجان موجود در انبار ۲۴۶,۰۰۰ریال
سیم بند تخت نایلونی(0.5*2)الوان زنجان موجود در انبار ۹۱,۸۰۰ریال
سیم بند تخت نایلونی(0.75*2)الوان زنجان موجود در انبار ۱۲,۶۰۰ریال
سیم بند تخت نایلونی(1*2)الوان زنجان موجود در انبار ۱۶,۲۰۰ریال
سیم بند تخت نایلونی(1.5*2)الوان زنجان موجود در انبار ۲۳,۴۰۰ریال
سیم کیسه ای(0.5*2) الوان زنجان موجود در انبار ۹,۹۰۰ریال
سیم کیسه ای(0.75*2) الوان زنجان موجود در انبار ۱۳,۸۰۰ریال
سیم کیسه ای(1*2) الوان زنجان موجود در انبار ۱۸,۲۰۰ریال
سیم کیسه ای(1.5*2) الوان زنجان موجود در انبار ۲۶,۱۰۰ریال
سیم کیسه ای(2.5*2) الوان زنجان موجود در انبار ۴۲,۳۰۰ریال
سیم کیسه ای(4*2) الوان زنجان موجود در انبار ۶۶,۶۰۰ریال
کابل کواکسیال (4.5c2v) الوان زنجان موجود در انبار ۲۰,۵۰۰ریال
کابل کواکسیال(3C2V)الوان زنجان موجود در انبار ۱۱,۲۵۰ریال
کابل کواکسال (RG59) HG,HK CK[HK موجود در انبار ۲۲,۵۰۰ریال
کابل افشان(0.75*2) الوان زنجان موجود در انبار ۱۶,۷۰۰ریال
کابل افشان(1*2) الوان زنجان موجود در انبار ۲۰,۷۰۰ریال
کابل افشان(1.5*2) الوان زنجان موجود در انبار ۲۷,۹۰۰ریال
کابل افشان(2.5*2) الوان زنجان موجود در انبار ۴۴,۱۰۰ریال
کابل افشان(4*2) الوان زنجان موجود در انبار ۶۸,۴۰۰ریال
کابل افشان(6*2) الوان زنجان موجود در انبار ۹۷,۲۰۰ریال
کابل افشان(10*2) الوان زنجان موجود در انبار ۱۶۴,۷۰۰ریال
کابل افشان(0.75*3) الوان زنجان موجود در انبار ۲۴,۳۰۰ریال
کابل افشان(1*3) الوان زنجان موجود در انبار ۲۸,۸۰۰ریال
کابل افشان(1.5*3) الوان زنجان موجود در انبار ۳۹,۶۰۰ریال
کابل افشان(2.5*3) الوان زنجان موجود در انبار ۶۴,۸۰۰ریال
کابل افشان(4*3) الوان زنجان موجود در انبار ۹۷,۲۰۰ریال
کابل افشان(6*3) الوان زنجان موجود در انبار ۱۳۶,۸۰۰ریال
کابل افشان(10*3) الوان زنجان موجود در انبار ۲۳۶,۷۰۰ریال
کابل افشان(1*4) الوان زنجان موجود در انبار ۳۶,۹۰۰ریال
کابل افشان(1.5*4) الوان زنجان موجود در انبار ۵۱,۳۰۰ریال
کابل افشان(2.5*4) الوان زنجان موجود در انبار ۸۱,۹۰۰ریال
کابل افشان(4*4) الوان زنجان موجود در انبار ۱۲۷,۸۰۰ریال
کابل افشان(6*4) الوان زنجان موجود در انبار ۱۸۱,۸۰۰ریال
کابل افشان(10*4) الوان زنجان موجود در انبار ۳۱۵,۰۰۰ریال
کابل افشان(16*4) الوان زنجان موجود در انبار ۴۸۰,۶۰۰ریال
کابل افشان(1*5) الوان زنجان موجود در انبار ۴۷,۷۰۰ریال
کابل افشان(1.5*5) الوان زنجان موجود در انبار ۶۳,۹۰۰ریال
کابل افشان(2.5*5) الوان زنجان موجود در انبار ۱۰۵,۳۰۰ریال
کابل افشان(4*5) الوان زنجان موجود در انبار ۱۵۸,۴۰۰ریال
کابل افشان(6*5) الوان زنجان موجود در انبار ۲۲۶,۸۰۰ریال
کابل افشان(10*5) الوان زنجان موجود در انبار ۳۹۱,۵۰۰ریال
کابل مفتولی(2.5*2) الوان زنجان موجود در انبار ۴۵,۹۰۰ریال
کابل مفتولی(4*2) الوان زنجان موجود در انبار ۷۲,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(6*2) الوان زنجان موجود در انبار ۱۰۳,۵۰۰ریال
کابل مفتولی(10*2) الوان زنجان موجود در انبار ۱۶۸,۳۰۰ریال
کابل مفتولی(4*3) الوان زنجان موجود در انبار ۹۹,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(6*3) الوان زنجان موجود در انبار ۱۵۸,۴۰۰ریال
کابل مفتولی(10*3) الوان زنجان موجود در انبار ۲۵۰,۲۰۰ریال
کابل مفتولی(2.5*4) الوان زنجان موجود در انبار ۸۵,۵۰۰ریال
کابل مفتولی(4*4) الوان زنجان موجود در انبار ۱۳۰,۵۰۰ریال
کابل مفتولی(6*4) الوان زنجان موجود در انبار ۱۹۳,۵۰۰ریال
کابل مفتولی(10*4) الوان زنجان موجود در انبار ۳۱۶,۸۰۰ریال
کابل مفتولی(16*4) الوان زنجان موجود در انبار ۵۰۴,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(16+25*4) الوان زنجان موجود در انبار ۶۸۴,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(16+35*4) الوان زنجان موجود در انبار ۸۸۲,۰۰۰ریال
کابل آلومنیومی(10*2)الوان زنجان موجود در انبار ۴۷,۷۰۰ریال
کابل آلومنیومی(16*2)الوان زنجان موجود در انبار ۶۸,۴۰۰ریال
کابل آلومنیومی(25*2)الوان زنجان موجود در انبار ۹۷,۲۰۰ریال
کابل آلومنیومی(10*4)الوان زنجان موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
کابل آلومنیومی(16*4)الوان زنجان موجود در انبار ۱۰۶,۲۰۰ریال
کابل آلومنیومی(16+25*3)الوان زنجان موجود در انبار ۱۴۰,۴۰۰ریال
کابل آلومنیومی(16+35*3)الوان زنجان موجود در انبار ۱۶۷,۰۰۰ریال
سیم سایز 1.5*1 استاندارد سیم تاب زنجان در انبار موجود نیست ۹۱۵,۰۰۰ریال
سیم سایز 2.5*1 استاندارد سیم تاب زنجان در انبار موجود نیست ۱,۶۳۵,۰۰۰ریال
سیم سایز 4*1 استاندارد سیم تاب زنجان در انبار موجود نیست ۲,۵۵۰,۰۰۰ریال
کلید اتوماتیک
    کلید اتوماتیک تنظیمی
    کلید اتوماتیک تنظیمی40 آمپر(NM8-125S/3P40A) موجود در انبار ۴,۰۵۶,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی50 آمپر(NM8-125S/3P50A) موجود در انبار ۴,۰۵۶,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی63 آمپر(NM8-125S/3P63A) موجود در انبار ۴,۰۵۶,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی80آمپر(NM8-125S/3P80A) موجود در انبار ۴,۰۵۶,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی100آمپر(NM8-125S/3P100A) موجود در انبار ۴,۰۵۶,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی125آمپر(NM8-125S/3P125A) موجود در انبار ۴,۸۳۶,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی160 آمپر(NM8-125S/3P160A) موجود در انبار ۶,۳۱۸,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی250 آمپر(NM8-125S/3P250A) موجود در انبار ۶,۳۱۸,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک ثابت(FIX)
    کلید اتوماتیک 50 آمپرفیکس(NM1-63S/3P50) موجود در انبار ۲,۳۴۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس(NM1-63S/3P63) در انبار موجود نیست ۲,۳۴۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس(NM1-125S/3P80) در انبار موجود نیست ۲,۳۴۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس(NM1-125S/3P8100) در انبار موجود نیست ۲,۳۴۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس(NM1-125S/3P160) در انبار موجود نیست ۳,۶۶۶,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس(NM1-125S/3P200) در انبار موجود نیست ۳,۶۶۶,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس(NM1-125S/3P250) در انبار موجود نیست ۳,۶۶۶,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 400 آمپر فیکس(NM1-125S/3P400) در انبار موجود نیست ۱۱,۳۱۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 630 آمپر فیکس(NM1-125S/3P630) در انبار موجود نیست ۱۶,۷۷۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی (TERMIC)
کلید حرارتی با دسته گردان0.4 تا0.6 آمپر(NS2-25X 0.4-0.63) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان0.16-0.14(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۷۷۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان1 تا 1.6آمپر(NS2-25X 1-1.6) موجود در انبار ۱,۶۵۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان0.25-0.16(NSC) در انبار موجود نیست ۱۷۷,۵۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان1.6 تا2.5 آمپر(NS2-25X 1.6-2.5) موجود در انبار ۱,۶۵۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان0.4-0.25(NSC) در انبار موجود نیست ۱۷۷,۵۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان2.5 تا 4 آمپر(4-2.5 NS2-25X) موجود در انبار ۱,۶۵۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان0.63-0.4(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۷۷۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان4 تا 6.6 آمپر(6.3-4 NS2-25X) موجود در انبار ۱,۶۵۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان1-0.63(NSC) در انبار موجود نیست ۱۷۷,۵۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان6 تا 10آمپر(10-6 NS2-25) موجود در انبار ۱,۶۵۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان1.6-1(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۷۷۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان9 تا14 آمپر(14-9 NS2-25X) موجود در انبار ۱,۶۵۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان2.5-1.6(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۷۷۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان 13 تا 18آمپر(18-13 GNS2-25X) موجود در انبار ۱,۶۵۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان4-2.5(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۷۷۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان17 تا 23 آمپر(23-17 NS2-25X) موجود در انبار ۱,۶۵۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان6.3-4(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۷۷۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان20 تا 25آمپر(25-20 NS2-25X) موجود در انبار ۱,۶۵۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان10-6(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۷۷۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان14-9(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان18-13(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۷۷۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان23-17(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان25-20(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۷۷۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان32-24(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۷۷۵,۰۰۰ریال
کلید حرارتی فشاری40-25 (NSC) در انبار موجود نیست ۴,۱۸۶,۰۰۰ریال
کلید حرارتی فشاری80-56(NSC) در انبار موجود نیست ۴,۱۸۶,۰۰۰ریال
کلید حرارتی 25 تا 40 آمپر(NS2-80B) موجود در انبار ۳,۸۴۶,۰۰۰ریال
کلید حرارتی 40 تا 63 آمپر(NS2-80B) موجود در انبار ۳,۸۴۶,۰۰۰ریال
کنتاکت کمکی کلید حرارتی (تیپ کوچک)NS2-AU11-1NO+1NC موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
کنتاکت کمکی کلید حرارتی (تیپ بزرگ)NS2-AU11-1NO+1NC موجود در انبار ۵۵۵,۰۰۰ریال
کنتاکت کمکی کلید حرارتی (نصب از رو)NS2-AE11-1NO+1NC موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
سیگنال ها و شستی ها
شستی استارت مشکی سالزر(SA-AA 1NO BLACK) موجود در انبار ۱۳۶,۰۰۰ریال
شستی استارت سبزسالزر(SA-AA21 1NO GREEN) موجود در انبار ۱۳۶,۰۰۰ریال
شستی استپ قرمز سالزر(SA22-AA42 1NC RED) موجود در انبار ۱۳۶,۰۰۰ریال
استپ امرجنسی قفل شو(SA22-AS542 1NC RED) موجود در انبار ۲۵۸,۰۰۰ریال
کلید فرمان یکطرفه سالزر (SA22-AD21 1NO) موجود در انبار ۱۵۹,۰۰۰ریال
کلید فرمان دو طرفه سالزر (SA22-AD33 1NO+1NO) موجود در انبار ۱۹۱,۰۰۰ریال
شستی استارت چراغ دار(SAA22-AW33M1 GREEN 220V) در انبار موجود نیست ۲۶۰,۰۰۰ریال
شستی استپ چراغ دار(SAA22-AW34M2 RED 220V) در انبار موجود نیست ۲۶۰,۰۰۰ریال
چراغ سیگنال ماژولار (SA22-AVM3-GREEN220V) در انبار موجود نیست ۲۳۹,۰۰۰ریال
استارت استپ دوبل سالزر(SAA22-AL8325-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۲۶۱,۰۰۰ریال
استارت استپ دوبل چراغ دار سالزر(SAA22-AL8465-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۳۱۴,۰۰۰ریال
استپ امرجنسی قفل شو سوئیج دار سالزر(SA22-AS142 1NC RED) در انبار موجود نیست ۳۳۷,۰۰۰ریال
شستی استارت فلزی مشکی سالزر(SA22-BA21-1NO-BLACK) در انبار موجود نیست ۱۵۸,۰۰۰ریال
شستی استارت فلزی سبز سالزر(SA22-BA31-1NO-GREEN) در انبار موجود نیست ۱۵۸,۰۰۰ریال
شستی استپ فلزی قرمز سالزر(SA22-BA42-1NC-RED) در انبار موجود نیست ۱۵۸,۰۰۰ریال
استپ امرجنسی فلزی ساده سالزر(SA22-BA42-1NC-RED) در انبار موجود نیست ۱۸۰,۰۰۰ریال
استپ امرجنسی قفل شو سالزر (SA22-BS542- 1NC RED) در انبار موجود نیست ۲۶۱,۰۰۰ریال
کلید فرمان یکطرفه فلزی سالزر (SA22-BD21 1NO) در انبار موجود نیست ۱۷۵,۰۰۰ریال
کلید فرمان دو طرفه فلزی سالزر (SA22-AD33-1NO+1NO) در انبار موجود نیست ۲۰۸,۰۰۰ریال
شستی استارت چراغ دار فلزی سالزر(SAA22-BW33M1 GREEN 220V) در انبار موجود نیست ۲۶۱,۰۰۰ریال
شستی استپ چراغ دار فلزی سالزر(SAA22-BW34M2 RED 220V) در انبار موجود نیست ۲۶۱,۰۰۰ریال
کلید فرمان یکطرفه فلزی(NP2-BD21) موجود در انبار ۱۶۷,۰۰۰ریال
چراغ سیگنال ماژولار سبز فلزی (SA22-BVM3-GREEN-220V) در انبار موجود نیست ۲۸۲,۰۰۰ریال
شستی استارت چراغ دار در انبار موجود نیست ۱۹۹,۰۰۰ریال
استارت استپ دوبل فلزی سالزر(SAA22-BL8325-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۲۷۵,۰۰۰ریال
استارت استوپ دوبل چراغ دار فلزی سالزر (SA22-BW8465-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۳۲۷,۰۰۰ریال
کاور ژله ای شستی سالزر ( (IP COVER PUSH BUTTONS(ROND) در انبار موجود نیست ۲۲,۵۰۰ریال
کاور شستی دوبل سالزر ( IP COVER DOUBLE PUSH BUTTON) در انبار موجود نیست ۴۱,۰۰۰ریال
کنتاکت بسته شستی سالزر (SA-PBE10NO-GREEN) موجود در انبار ۷۲,۰۰۰ریال
کنتاکت بازشستی سالزر (SA-PBE10NC-REED) موجود در انبار ۷۲,۰۰۰ریال
سشتی استپ قارچی موجود در انبار ۱۳۹,۰۰۰ریال
چراغ سیگنال LED سبز سالزر (PL16-22D-22MM GREEN) موجود در انبار ۷۸,۹۰۰ریال
شستی استارت استپ دوبل موجود در انبار ۲۰۸,۰۰۰ریال
کلید فرمان دو طرفه فلزی(NP2-BD33) موجود در انبار ۱۵۶,۰۰۰ریال
شستی استارت موجود در انبار ۱۲۳,۰۰۰ریال
سشتی استپ قارچی قفل شو موجود در انبار ۲۰۲,۸۰۰ریال
شستی استپ موجود در انبار ۱۲۳,۰۰۰ریال
شستی استارت استپ دوبل چراغ دار موجود در انبار ۲۴۱,۰۰۰ریال
فن و دریچه فن تابلویی
دریچه فن(106*106)سالزر(ZL-801) در انبار موجود نیست ۲۴۵,۰۰۰ریال
دریچه فن(116*116)سالزر(ZL-802) در انبار موجود نیست ۲۴۵,۰۰۰ریال
دریچه فن(148.5*148.5)سالزر(ZL-803) در انبار موجود نیست ۳۳۴,۰۰۰ریال
دریچه فن(204*204)سالزر(ZL-804) در انبار موجود نیست ۵۷۰,۰۰۰ریال
دریچه فن(255*255)سالزر(ZL-805) در انبار موجود نیست ۸۳۵,۰۰۰ریال
دریچه فن(320*320)سالزر(ZL-806) در انبار موجود نیست ۱,۲۸۵,۰۰۰ریال
دریچه فن تبدیلی(204*204)سالزر (CT-205) در انبار موجود نیست ۶۸۸,۰۰۰ریال
دریچه فن تبدیلی(255*255)سالزر (CT256) در انبار موجود نیست ۹۹۰,۰۰۰ریال
ترموستات فن0تا60 درجه(KTS011) در انبار موجود نیست ۳۲۹,۰۰۰ریال
ترموستات هیتر 0تا60 درجه(KTO011) در انبار موجود نیست ۳۲۹,۰۰۰ریال
ترموستات هیتر -فن0تا60 درجه(ZR011) در انبار موجود نیست ۷۶۵,۰۰۰ریال
ترموستات اتاقی20-تا60 درجه(NTL8000) در انبار موجود نیست ۱,۰۱۰,۰۰۰ریال
هایگرواستارت( رطوبت سنج) در انبار موجود نیست ۱,۸۶۵,۰۰۰ریال
لوازم اندازه گیری
تایمرها و رله های حفاظتی
کنترل فاز چینت(NJYB3-04) موجود در انبار ۲,۳۶۰,۰۰۰ریال
کنترل فاز پارسیان با نول(PUMT) موجود در انبار ۱,۰۶۰,۰۰۰ریال
کنترل فاز پارسیانبدون نول (PUM) موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰ریال
تایمر ستاره مثلث پارسیان موجود در انبار ۸۴۰,۰۰۰ریال
کنترل سطح مایعات (PFC) موجود در انبار ۱,۰۹۰,۰۰۰ریال
لیمیت سوئیچ
ليميت سوئيچ دو طرفه قرقره دار(YBLX- ME/ 8104) موجود در انبار ۴۴۵,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه قرقره دار تنظيمي(YBLX- ME/ 8108) موجود در انبار ۴۹۵,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه تنظيمي ميله اي(YBLX- ME/ 8107) موجود در انبار ۴۹۵,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ قرقره فشاري مستقيم(YBLX- ME/ 8112) موجود در انبار ۴۹۵,۰۳۰ریال
ليميت سوئيچ آنتني با نوك پلاستيكي(YBLX- ME/ 8166) در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ آنتني تمام فنر(YBLX- ME/ 8101) در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ فشاري قرقره دار(YBLX - CK/ M 102) در انبار موجود نیست ۱,۰۴۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه(YBLX - CK/ M115) در انبار موجود نیست ۱,۰۴۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ يك طرفه(YBLX - CK/M 121) در انبار موجود نیست ۱,۰۴۰,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قرقره اي قابل تنظيم(YBLXW- 6 / 11 HL) در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قابل تنظيم(YBLXW- 6 / 11 BZ) در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قرقره اي دسته بلند(YBLXW- 6 / 11 CL) در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
محصولات بانک خازنی
ریگلاتور بانک خازنی 14 پله(GMKP controller 800 II-14steps) در انبار موجود نیست ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
ریگلاتور بانک خازنی 7 پله(GMKP controller 800 II-7steps) موجود در انبار ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 10 کیلو وار(10kvar-GMKP400-3-10) موجود در انبار ۴,۷۳۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 12.5 کیلو وار(12.5kvar-GMKP440-3-12.5) موجود در انبار ۵,۱۳۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 15 کیلو وار(15kvar-GMKP440-3-15) موجود در انبار ۵,۸۷۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 20 کیلو وار(20kvar-GMKP440-3-20) موجود در انبار ۷,۸۳۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 25 کیلو وار(25kvar-GMKP440-3-25) موجود در انبار ۸,۷۸۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 30 کیلو وار(30kvar-GMKP440-3-30) موجود در انبار ۱۰,۶۷۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 5 کیلو وار(5kvar-GMKP400-3-5) موجود در انبار ۳,۱۱۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی7.5 کیلو وار(7.5kvar-GMKP440-3-7.5) موجود در انبار ۳,۹۲۰,۰۰۰ریال
اسکلت فلزی تابلو برق
کلید و پریز (صنعتی)
پریز بارانی تک فاز موجود در انبار ۶۸,۰۰۰ریال
محصول جهت تست درگاه در انبار موجود نیست ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال