اقلام موجود دیجی صنعت کالا

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ترمینال توزیع (باس بار)
    ترمینال توزیع دو پل
    ترمینال توزیع دو پل 40 آمپر(FJ-217/40B) موجود در انبار ۱,۲۸۵,۲۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 8 پیچ 80 آمپر(FJ-208/80B) موجود در انبار ۵۱۵,۷۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 18 پیچ 80 آمپر(FJ-218/80B) موجود در انبار ۸۹۲,۸۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 100 آمپر (FJ-207/100B) در انبار موجود نیست ۵۹۳,۱۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر(FJ-207/125BE) در انبار موجود نیست ۵۹۳,۱۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 125 آمپر(FJ-211/125BE) در انبار موجود نیست ۸۷۰,۳۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 100 آمپر(FJ-215/100B) در انبار موجود نیست ۱,۱۴۶,۶۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 125 آمپر(FJ-215/125BE) در انبار موجود نیست ۱,۱۴۶,۶۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر(FJ-207/125B) در انبار موجود نیست ۱,۰۰۹,۸۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 100 آمپر (FJ-211/100B) در انبار موجود نیست ۸۷۰,۳۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل
    ترمینال توزیع تک پل 80 آمپر(FJ80A) موجود در انبار ۴۷۵,۲۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر(FJ125A) موجود در انبار ۹۶۹,۳۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 160 آمپر(FJ160A) موجود در انبار ۹۸۸,۲۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 175 آمپر(FJ175A) موجود در انبار ۱,۹۵۷,۵۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر(FJ250A) موجود در انبار ۲,۸۰۷,۱۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 400 آمپر(FJ400A) در انبار موجود نیست ۲,۹۸۶,۲۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 500 آمپر(FJ500A) موجود در انبار ۳,۱۸۴,۲۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر دو پیچ (FJ125A-1P) موجود در انبار ۶۱۳,۸۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر دو پیچ (FJ250A-1P) موجود در انبار ۲,۲۹۲,۳۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر دو پیچ محافظ دار (FJ250AL) موجود در انبار ۱,۸۹۸,۱۰۰ریال
    ترمینال توزیع سه پل
    ترمینال توزیع 3 پل 21 پیچ 175 آمپر(FJ175A-3P) موجود در انبار ۳,۱۶۳,۵۰۰ریال
    ترمینال توزیع 3 پل با نول 125 آمپر(FJ125A-3P+N) موجود در انبار ۲,۴۷۰,۵۰۰ریال
    ترمینال توریع چهار پل (مخصوص سه فاز همراه با نول)
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 40 آمپر(FJ-413/40B) در انبار موجود نیست ۲,۱۹۵,۱۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 8 پیچ 80 آمپر(FJ-408/80B) موجود در انبار ۹۰۹,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 80 آمپر(FJ-413/80B) موجود در انبار ۱,۳۶۵,۳۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر(FJ-407/125BE) در انبار موجود نیست ۱,۱۴۶,۶۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125BE) در انبار موجود نیست ۱,۷۷۹,۳۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر(FJ-415/125BE) در انبار موجود نیست ۲,۲۵۳,۶۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر(FJ-412/160BH) در انبار موجود نیست ۴,۹۸۳,۳۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 15 پیچ 100 آمپر(FJ-415/100B) در انبار موجود نیست ۲,۲۵۳,۶۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر(FJ-407/125B) در انبار موجود نیست ۲,۲۱۴,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 7 پیچ 100 آمپر(FJ-407/100B) در انبار موجود نیست ۱,۱۴۶,۶۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر(FJ-412/160B) در انبار موجود نیست ۴,۹۸۳,۳۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125B) در انبار موجود نیست ۲,۹۰۷,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر(FJ-415/125B) در انبار موجود نیست ۳,۶۱۷,۱۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 18 پیچ 80 آمپر(FJ-418/80B) در انبار موجود نیست ۱,۷۲۰,۸۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 11 پیچ 100 آمپر(FJ-411/100B) در انبار موجود نیست ۱,۷۷۹,۰۰۰ریال
    لوازم جانبی
    جمپر (FBI10-6) در انبار موجود نیست ۲۱۶,۲۰۰ریال
    جمپر(FBRN10-5) در انبار موجود نیست ۲۰۶,۷۶۰ریال
    جمپر(FBI10-8) در انبار موجود نیست ۲۳۰,۱۲۰ریال
    جمپر(FBI10-10) در انبار موجود نیست ۲۴۳,۵۶۰ریال
    جمپر(FBI10-12) در انبار موجود نیست ۶۶۱,۰۸۰ریال
    جمپر(FBI10-15) در انبار موجود نیست ۶۶۱,۰۸۰ریال
    رابط بین ترمینال های توزیع تک پل جهت توسعه در انبار موجود نیست ۱,۸۶۸,۴۰۰ریال
    ترمینال فشاری
    ترمینال چاقویی(FJ-402) موجود در انبار ۳۱,۵۰۰ریال
    ترمینال چاقویی(FJ-403) موجود در انبار ۳۸,۷۰۰ریال
    ترمینال چاقویی(FJ-405) موجود در انبار ۵۸,۵۰۰ریال
    شینه ارت و نول
    شینه نول 8 پیچ (FKG2-08S) موجود در انبار ۱۰۳,۵۰۰ریال
    شینه نول 12 پیچ (FKG2-12S) در انبار موجود نیست ۱۳۹,۵۰۰ریال
    شینه نول14 پیچ (FKG2-14S) موجود در انبار ۱۵۷,۵۰۰ریال
    شینه نول 6 پیچ (FKG2-06L) موجود در انبار ۱۵۷,۵۰۰ریال
    شینه ارت 10پیچ کاور دار(FKG10L-AD) در انبار موجود نیست ۲۰۱,۶۰۰ریال
    شینه نول8 پیچ (FKG2-08L) موجود در انبار ۱۹۱,۷۰۰ریال
    شینه ارت12 پیچ کاور دار(FKG12L-AD) در انبار موجود نیست ۲۳۸,۵۰۰ریال
    شینه نول10 پیچ (FKG2-10L) موجود در انبار ۲۲۵,۰۰۰ریال
    شینه نول12 پیچ (FKG2-12L) موجود در انبار ۲۵۸,۳۰۰ریال
    شینه نول14 پیچ (FKG2-14L) موجود در انبار ۲۹۲,۵۰۰ریال
    شینه نول18 پیچ (FKG2-18L) موجود در انبار ۳۵۸,۲۰۰ریال
    شینه نول 6 پیچ(FKG2-06S) موجود در انبار ۸۷,۳۰۰ریال
    شینه نول4 پیچ کاور دار(FKG04L-A) موجود در انبار ۷۸,۷۵۰ریال
    شینه نول 10 پیچ (FKG2-10S) موجود در انبار ۱۲۳,۳۰۰ریال
    شینه نول6 پیچ کاور دار(FKG06L-A) موجود در انبار ۱۲۳,۳۰۰ریال
    شینه نول8 پیچ کاور دار(FKG08L-A) موجود در انبار ۱۵۶,۶۰۰ریال
    شینه نول18 پیچ (FKG2-18S) موجود در انبار ۱۹۲,۶۰۰ریال
    شینه نول10پیچ کاور دار(FKG10L-A) موجود در انبار ۱۹۲,۶۰۰ریال
    شینه ارت4 پیچ کاور دار(FKG04L-AD) موجود در انبار ۹۲,۷۰۰ریال
    شینه ارت 6 پیچ کاور دار(FKG06L-AD) موجود در انبار ۱۲۷,۸۰۰ریال
    شینه ارت 8 پیچ کاور دار(FKG08L-AD) موجود در انبار ۱۶۴,۷۰۰ریال
    ترمینال باس بار
    ترمینال باس بار
فیوز مینیاتوری تک فاز
    محصولات شرکت CHINT
    فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر موجود در انبار ۳۵۱,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر موجود در انبار ۳۵۱,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر موجود در انبار ۳۵۱,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر موجود در انبار ۳۵۱,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر موجود در انبار ۳۵۱,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر در انبار موجود نیست ۳۵۱,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر موجود در انبار ۳۵۱,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر موجود در انبار ۳۵۱,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر موجود در انبار ۳۵۱,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر موجود در انبار ۳۷۰,۸۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر موجود در انبار ۳۷۰,۸۰۰ریال
    فیوز محافظ جان تک پل+نول32 آمپر-30میلی آمپر ترکیبی(NB1L-32A) موجود در انبار ۲,۲۸۱,۵۰۰ریال
    فیوز محافظ جان تک پل+نول 25 آمپر-30میلی آمپر ترکیبی(NB1L-25A) موجود در انبار ۲,۲۸۱,۵۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری دو پل 25 آمپر در انبار موجود نیست ۸۱۹,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر(NSC) موجود در انبار ۳۶۵,۴۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر(NSC) موجود در انبار ۳۶۵,۴۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر(NSC) موجود در انبار ۳۵۰,۱۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز10آمپر(NSC) موجود در انبار ۳۵۰,۱۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر(NSC) موجود در انبار ۳۵۰,۱۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر(NSC) موجود در انبار ۳۵۰,۱۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر(NSC) موجود در انبار ۳۵۰,۱۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز32 آمپر(NSC) موجود در انبار ۳۵۰,۱۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر(NSC) موجود در انبار ۳۵۰,۱۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز50آمپر(NSC) موجود در انبار ۴۰۱,۴۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر(NSC) موجود در انبار ۴۰۱,۴۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز
    محصولات شرکت CHINT
    فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر موجود در انبار ۱,۱۱۱,۵۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر موجود در انبار ۱,۱۱۱,۵۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر موجود در انبار ۱,۱۱۱,۵۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر موجود در انبار ۱,۱۱۱,۵۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر موجود در انبار ۱,۱۱۱,۵۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر موجود در انبار ۱,۱۱۱,۵۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر موجود در انبار ۱۱۱,۱۵۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر موجود در انبار ۱,۱۸۳,۵۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر موجود در انبار ۱,۱۸۳,۵۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر موجود در انبار ۳,۳۳۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 125 آمپر موجود در انبار ۴,۰۸۶,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    فیوز مینیاتوری سه فاز 2 آمپر(NSC) موجود در انبار ۱,۱۶۵,۵۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 4 آمپر(NSC) موجود در انبار ۱,۱۴۵,۷۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر(NSC) موجود در انبار ۱,۱۴۵,۷۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر(NSC) موجود در انبار ۱,۱۴۵,۷۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر(NSC) موجود در انبار ۱,۱۴۵,۷۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر(NSC) موجود در انبار ۱,۱۴۵,۷۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر(NSC) موجود در انبار ۱,۱۴۵,۷۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر(NSC) موجود در انبار ۱,۱۴۵,۷۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 40آمپر(NSC) موجود در انبار ۱,۱۴۵,۷۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر(NSC) موجود در انبار ۱,۲۳۴,۸۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر(NSC) موجود در انبار ۱,۲۳۴,۸۰۰ریال
ترمینال ریلی
ترمینال ریلی سایز 2.5 (FJ3N) موجود در انبار ۲۵,۶۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ5N) 4) موجود در انبار ۳۳,۰۷۵ریال
ترمینال ریلی سایز FJ6N) 6) موجود در انبار ۴۳,۰۶۵ریال
ترمینال سایز 10(FJ10N) موجود در انبار ۵۲,۲۹۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ16N) 16) موجود در انبار ۱۰۱,۷۹۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ35NE) 35) موجود در انبار ۲۱۰,۴۲۰ریال
ترمینال ریلی سایز 50 (FJ50) موجود در انبار ۳۵۳,۷۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 70 (FJ70) موجود در انبار ۴۶۵,۸۸۵ریال
ترمینال ریلی سایز 95 (FJ95) موجود در انبار ۹۰۱,۸۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 150 (FJ150) موجود در انبار ۱,۷۱۹,۵۴۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 2.5 (FJ2.5B/D) موجود در انبار ۹۸,۲۳۵ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 4 (FJ5N/D) موجود در انبار ۱۲۳,۵۷۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 6 (FJ6N/D) موجود در انبار ۱۴۰,۳۵۵ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 10 (FJ10N/D) موجود در انبار ۱۵۸,۳۱۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 16 (FJ16N/D) موجود در انبار ۲۱۱,۴۱۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 35(FJ35NL/D) موجود در انبار ۳۳۷,۸۶۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 50(FJ50/D) موجود در انبار ۱,۱۷۹,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 70(FJ70/ND) موجود در انبار ۲,۱۹۹,۶۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 95(FJ95/D) در انبار موجود نیست ۲,۷۶۳,۰۰۰ریال
بست انتهایی(E/FJ1) در انبار موجود نیست ۲۰,۰۰۰ریال
بست انتهایی(E/FJ) در انبار موجود نیست ۱۳,۰۰۰ریال
ترمینال تست(FJTK/S) در انبار موجود نیست ۱۸۱,۰۰۰ریال
ترمینال با قطع کن چاقویی(FJ-5MTK) در انبار موجود نیست ۱۰۰,۰۰۰ریال
ترمینال فیوز خور (FJ-10DREHSI) در انبار موجود نیست ۱۶۶,۰۸۰ریال
ترمینال فیوز خور دارای نشان گر FJ-4HESI) LED) در انبار موجود نیست ۱۷۴,۹۶۰ریال
ترمینال فیوز خور(FJ-4HESI) در انبار موجود نیست ۱۷۱,۰۰۰ریال
لیبل (FJBE/D) در انبار موجود نیست ۲۵,۸۴۰ریال
لیبل (FJBE/A) در انبار موجود نیست ۲۳,۷۲۰ریال
لیبل (KLM-A) در انبار موجود نیست ۲۴,۸۴۰ریال
درب کناری ترمینال (DP-FJKK3.5) در انبار موجود نیست ۱۴,۰۴۰ریال
درب کناری ترمینال (DG-FJKK3.5) در انبار موجود نیست ۱۹,۱۱۶ریال
درب کناری ترمینال (DP-FJKKB2.5) در انبار موجود نیست ۱۴,۰۴۰ریال
درب کناری ترمینال (ATP-FBK) موجود در انبار ۱۲۳,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (TS-KK3) در انبار موجود نیست ۷,۲۰۰ریال
شماره ترمینال سایز 2.5(zb5) موجود در انبار ۲۳,۴۰۰ریال
بست انتهای فنری(E/117) موجود در انبار ۱۹,۵۰۰ریال
بی متال
    محصولات شرکت CHINT
    بی متال1 تا1.6آمپر (NR2-25G) موجود در انبار ۱,۷۴۱,۵۰۰ریال
    بی متال 1.6 تا 2.5(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۷۴۱,۵۰۰ریال
    بی متال 2.5 تا 4 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۷۴۱,۵۰۰ریال
    بی متال4 الی 6 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۷۴۱,۵۰۰ریال
    بی متال 5.5 تا 8 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۷۴۱,۵۰۰ریال
    بی متال 7 تا 10آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۷۴۱,۵۰۰ریال
    بی متال 9 تا 13 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۷۴۱,۵۰۰ریال
    بی متال 63 تا 80 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۱,۷۴۱,۵۰۰ریال
    بی متال 12 تا 18 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۷۴۱,۵۰۰ریال
    بی متال 80 تا 93 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۴,۶۴۴,۰۰۰ریال
    بی متال 80 تا 125 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۱,۳۵۶,۳۰۰ریال
    بی متال17 تا 25 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۱,۷۴۱,۵۰۰ریال
    بی متال 125 تا 200 آمپر(NR2-200G) موجود در انبار ۱۴,۷۶۹,۰۰۰ریال
    بی متال 37 تا 50 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۳,۲۴۹,۰۰۰ریال
    بی متال 48 تا 65 آمپر(NR2-25G) موجود در انبار ۳,۲۴۹,۰۰۰ریال
    بی متال 55 تا 70 آمپر(NR2-93G) موجود در انبار ۳,۲۴۹,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    بی متال 1.7-1(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۴,۲۰۰ریال
    بی متال2.5-1.6(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۴,۲۰۰ریال
    بی متال 4-2.5(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۴,۲۰۰ریال
    بی متال6-4(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۴,۲۰۰ریال
    بی متال 8-5.5(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۴,۲۰۰ریال
    بی متال 10-7(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۴,۲۰۰ریال
    بی متال 13-9(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۴,۲۰۰ریال
    بی متال 18-12(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۴,۲۰۰ریال
    بی متال 24-16(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۴,۲۰۰ریال
    بی متال 0.16-0.10(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۴,۲۰۰ریال
    بی متال .0.16-0.25(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۴,۲۰۰ریال
    بی متال 32-23(NSC) در انبار موجود نیست ۳,۰۸۶,۱۰۰ریال
    بی متال 0.25-0.4(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۴,۲۰۰ریال
    بی متال 0.4-0.63(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۴,۲۰۰ریال
    بی متال 40-30(NSC) در انبار موجود نیست ۳,۰۸۶,۱۰۰ریال
    بی متال 1-0.63(NSC) در انبار موجود نیست ۱,۶۵۴,۲۰۰ریال
    بی متال 50-37(NSC) در انبار موجود نیست ۳,۰۸۶,۱۰۰ریال
    بی متال 65-48(NSC) در انبار موجود نیست ۳,۰۸۶,۱۰۰ریال
    بی متال 80-63(NSC) در انبار موجود نیست ۳,۰۸۶,۱۰۰ریال
    بی متال95-80(NSC) در انبار موجود نیست ۳,۰۸۶,۱۰۰ریال
کنتاکتور
    محصولات شرکت CHINT
    کنتاکتور 9 آمپر (NC7-0911 220V) موجود در انبار ۱,۵۷۹,۵۰۰ریال
    کنتاکتور 12 آمپر (NC7-1211 220V) موجود در انبار ۱,۶۳۳,۵۰۰ریال
    کنتاکتور 25 آمپر(NC7-2511 220V) موجود در انبار ۲,۲۲۷,۵۰۰ریال
    کنتاکتور 18 آمپر (NC7-1811 220V) موجود در انبار ۲,۰۳۸,۵۰۰ریال
    کنتاکتور 32 آمپر (NC7-3211 220V) در انبار موجود نیست ۳,۱۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 40 آمپر (NC1-4011 220V) موجود در انبار ۴,۱۱۷,۵۰۰ریال
    کنتاکتور 50 آمپر (NC1-5011 220V) موجود در انبار ۷,۳۵۳,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 65 آمپر (NC1-6511 220V) موجود در انبار ۷,۶۹۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 95 آمپر (NC1-9511 220V) موجود در انبار ۱۳,۱۷۶,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوار (CJ19-2511) موجود در انبار ۲,۵۷۸,۵۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-3211) در انبار موجود نیست ۳۰,۹۱۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-43) موجود در انبار ۴,۱۵۸,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 33.3 کیلو وار (CJ19-6321) موجود در انبار ۸,۷۶۱,۵۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 50 کیلو وار (CJ19-9521) موجود در انبار ۱۱,۸۹۳,۵۰۰ریال
    کنتاکتور115آمپر(NC2-115) موجود در انبار ۱۶,۹۸۳,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 150آمپر(NC2-150) موجود در انبار ۲۱,۳۴۳,۵۰۰ریال
    کنتاکتور 185آمپر(NC2-185) در انبار موجود نیست ۳۱,۳۶۰,۵۰۰ریال
    کنتاکتور 225آمپر(NC2-225) در انبار موجود نیست ۳۴,۱۶۸,۵۰۰ریال
    کنتاکتور 265آمپر(NC2-265) در انبار موجود نیست ۴۰,۶۶۲,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 330آمپر(NC2-330) در انبار موجود نیست ۵۳,۹۵۵,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی از بالا(22) F4-22 220V موجود در انبار ۶۴۸,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی از بالا(11) F4-11 220V موجود در انبار ۳۹۱,۵۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    کنتاکتور 9 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۵۰۰,۳۰۰ریال
    کنتاکتور 12 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۵۵۱,۶۰۰ریال
    کنتاکتور 18 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۹۳۵,۹۰۰ریال
    کنتاکتور 25 آمپر NSC موجود در انبار ۲,۱۱۵,۹۰۰ریال
    کنتاکتور32 آمپر NSC موجود در انبار ۲,۹۹۲,۵۰۰ریال
    کنتاکتور 40 آمپر NSC موجود در انبار ۳,۹۱۱,۴۰۰ریال
    کنتاکتور 50 آمپر NSC موجود در انبار ۶,۹۸۴,۹۰۰ریال
    کنتاکتور 95 آمپر NSC موجود در انبار ۱۲,۵۱۷,۲۰۰ریال
    کنتاکتور 65 آمپر NSC موجود در انبار ۷,۳۰۹,۸۰۰ریال
    کنتاکتور80 آمپر NSC موجود در انبار ۸,۸۱۹,۱۰۰ریال
سیم و کابل
سیم( 0.5*1) الوان زنجان موجود در انبار ۹۴۰,۰۰۰ریال
سیم (0.75*1) الوان زنجان موجود در انبار ۱,۳۵۰,۰۰۰ریال
سیم (1*1)الوان زنجان موجود در انبار ۱,۶۸۰,۰۰۰ریال
سیم (1.5*1)الوان زنجان موجود در انبار ۲,۲۵۰,۰۰۰ریال
سیم (2.5*1) الوان زنجان موجود در انبار ۳,۶۵۰,۰۰۰ریال
سیم (4*1)الوان زنجان موجود در انبار ۵,۹۰۰,۰۰۰ریال
سیم (6*1)الوان زنجان موجود در انبار ۸,۹۶۰,۰۰۰ریال
سیم (10*1)الوان زنجان موجود در انبار ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ریال
سیم (16*1)الوان زنجان موجود در انبار ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ریال
سیم (25*1) الوان زنجان موجود در انبار ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ریال
سیم مفتولی(16*1)الوان زنجان موجود در انبار ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ریال
سیم مفتولی(25*1)الوان زنجان موجود در انبار ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
سیم مفتولی(35*1)الوان زنجان موجود در انبار ۵۴,۷۵۰,۰۰۰ریال
سیم بند تخت نایلونی(0.5*2)الوان زنجان موجود در انبار ۱,۷۸۰,۰۰۰ریال
سیم بند تخت نایلونی(0.75*2)الوان زنجان موجود در انبار ۲,۵۶۰,۰۰۰ریال
سیم بند تخت نایلونی(1*2)الوان زنجان موجود در انبار ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
سیم بند تخت نایلونی(1.5*2)الوان زنجان موجود در انبار ۵,۱۷۰,۰۰۰ریال
سیم کیسه ای(0.5*2) الوان زنجان موجود در انبار ۲,۱۵۰,۰۰۰ریال
سیم کیسه ای(0.75*2) الوان زنجان موجود در انبار ۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
سیم کیسه ای(1*2) الوان زنجان موجود در انبار ۳,۹۳۰,۰۰۰ریال
سیم کیسه ای(1.5*2) الوان زنجان موجود در انبار ۵,۵۲۰,۰۰۰ریال
سیم کیسه ای(2.5*2) الوان زنجان موجود در انبار ۷,۸۷۰,۰۰۰ریال
سیم کیسه ای(4*2) الوان زنجان موجود در انبار ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(0.75*2) الوان زنجان موجود در انبار ۳,۴۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(1*2) الوان زنجان موجود در انبار ۴,۲۹۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(1.5*2) الوان زنجان موجود در انبار ۵,۹۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(2.5*2) الوان زنجان موجود در انبار ۹,۴۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(4*2) الوان زنجان موجود در انبار ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(6*2) الوان زنجان موجود در انبار ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(10*2) الوان زنجان موجود در انبار ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(0.75*3) الوان زنجان موجود در انبار ۴,۴۵۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(1*3) الوان زنجان موجود در انبار ۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(1.5*3) الوان زنجان موجود در انبار ۸,۳۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(2.5*3) الوان زنجان موجود در انبار ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(4*3) الوان زنجان موجود در انبار ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(6*3) الوان زنجان موجود در انبار ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(10*3) الوان زنجان موجود در انبار ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(1*4) الوان زنجان موجود در انبار ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(1.5*4) الوان زنجان موجود در انبار ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(2.5*4) الوان زنجان موجود در انبار ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(4*4) الوان زنجان موجود در انبار ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(6*4) الوان زنجان موجود در انبار ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(10*4) الوان زنجان موجود در انبار ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(16*4) الوان زنجان موجود در انبار ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(1*5) الوان زنجان موجود در انبار ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(1.5*5) الوان زنجان موجود در انبار ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(2.5*5) الوان زنجان موجود در انبار ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(4*5) الوان زنجان موجود در انبار ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(6*5) الوان زنجان موجود در انبار ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان(10*5) الوان زنجان موجود در انبار ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(2.5*2) الوان زنجان موجود در انبار ۹,۹۵۰,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(4*2) الوان زنجان موجود در انبار ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(6*2) الوان زنجان موجود در انبار ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(10*2) الوان زنجان موجود در انبار ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(4*3) الوان زنجان موجود در انبار ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(6*3) الوان زنجان موجود در انبار ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(10*3) الوان زنجان موجود در انبار ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(2.5*4) الوان زنجان موجود در انبار ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(4*4) الوان زنجان موجود در انبار ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(6*4) الوان زنجان موجود در انبار ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(10*4) الوان زنجان موجود در انبار ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(16*4) الوان زنجان موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(16+25*4) الوان زنجان موجود در انبار ۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل مفتولی(16+35*4) الوان زنجان موجود در انبار ۱۹۶,۹۰۰,۰۰۰ریال
کابل آلومنیومی(10*2)الوان زنجان موجود در انبار ۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل آلومنیومی(16*2)الوان زنجان موجود در انبار ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل آلومنیومی(25*2)الوان زنجان موجود در انبار ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل آلومنیومی(10*4)الوان زنجان موجود در انبار ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل آلومنیومی(16*4)الوان زنجان موجود در انبار ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل آلومنیومی(16+25*3)الوان زنجان موجود در انبار ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل آلومنیومی(16+35*3)الوان زنجان موجود در انبار ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ریال
کلید اتوماتیک
    محصولات شرکت CHINT
        کلید اتوماتیک تنظیمی
        کلید اتوماتیک تنظیمی40 آمپر(NM8-125S/3P40A) موجود در انبار ۹,۶۶۱,۵۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی50 آمپر(NM8-125S/3P50A) موجود در انبار ۹,۶۶۱,۵۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی63 آمپر(NM8-125S/3P63A) موجود در انبار ۹,۶۶۱,۵۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی80آمپر(NM8-125S/3P80A) موجود در انبار ۹,۶۶۱,۵۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی100آمپر(NM8-125S/3P100A) موجود در انبار ۹,۶۶۱,۵۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی125آمپر(NM8-125S/3P125A) موجود در انبار ۱۱,۵۱۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی160 آمپر(NM8-125S/3P160A) موجود در انبار ۱۵,۰۳۹,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی250 آمپر(NM8-125S/3P250A) موجود در انبار ۱۵,۰۳۹,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک فیکس
        کلید اتوماتیک 50 آمپرفیکس(NM1-63S/3P50) موجود در انبار ۵,۵۷۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس(NM1-63S/3P63) در انبار موجود نیست ۵,۵۷۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس(NM1-125S/3P80) در انبار موجود نیست ۵,۵۷۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس(NM1-125S/3P8100) در انبار موجود نیست ۵,۵۷۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس(NM1-125S/3P160) در انبار موجود نیست ۸,۷۲۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس(NM1-200S/3P200) در انبار موجود نیست ۸,۷۲۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس(NM1-250S/3P250) در انبار موجود نیست ۸,۷۲۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 400 آمپر فیکس(NM1-400S/3P400) در انبار موجود نیست ۲۶,۹۱۹,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 630 آمپر فیکس(NM1-630S/3P630) در انبار موجود نیست ۳۹,۹۰۶,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
        کلید اتوماتیک تنظیمی
        کلید اتوماتیک فیکس
    محصولات مرلن
کلید حرارتی (TERMIC)
    محصولات شرکت CHINT
    کلید حرارتی با دسته گردان0.4 تا0.6 آمپر(NS2-25X 0.4-0.63) در انبار موجود نیست ۳,۶۹۹,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1 تا 1.6آمپر(NS2-25X 1-1.6) موجود در انبار ۳,۶۹۹,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1.6 تا2.5 آمپر(NS2-25X 1.6-2.5) موجود در انبار ۳,۶۹۹,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان2.5 تا 4 آمپر(4-2.5 NS2-25X) موجود در انبار ۳,۶۹۹,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان4 تا 6.6 آمپر(6.3-4 NS2-25X) موجود در انبار ۳,۶۹۹,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان6 تا 10آمپر(10-6 NS2-25) موجود در انبار ۳,۶۹۹,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان9 تا14 آمپر(14-9 NS2-25X) موجود در انبار ۳,۶۹۹,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان 13 تا 18آمپر(18-13 GNS2-25X) موجود در انبار ۳,۶۹۹,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان17 تا 23 آمپر(23-17 NS2-25X) موجود در انبار ۳,۶۹۹,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان20 تا 25آمپر(25-20 NS2-25X) موجود در انبار ۳,۶۹۹,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی 25 تا 40 آمپر(NS2-80B) موجود در انبار ۸,۵۹۵,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی 40 تا 63 آمپر(NS2-80B) موجود در انبار ۸,۵۹۵,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی کلید حرارتی (تیپ کوچک)NS2-AU11-1NO+1NC موجود در انبار ۸۹۱,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی کلید حرارتی (تیپ بزرگ)NS2-AU11-1NO+1NC موجود در انبار ۱,۲۳۳,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی کلید حرارتی (نصب از رو)NS2-AE11-1NO+1NC موجود در انبار ۴۴۵,۵۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    کلید حرارتی با دسته گردان0.25-0.16(NSC) در انبار موجود نیست ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان0.16-0.14(NSC) در انبار موجود نیست ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان0.4-0.25(NSC) در انبار موجود نیست ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان0.63-0.4(NSC) در انبار موجود نیست ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1-0.63(NSC) در انبار موجود نیست ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1.6-1(NSC) در انبار موجود نیست ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان2.5-1.6(NSC) موجود در انبار ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان4-2.5(NSC) موجود در انبار ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان6.3-4(NSC) موجود در انبار ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان10-6(NSC) موجود در انبار ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان14-9(NSC) موجود در انبار ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان18-13(NSC) موجود در انبار ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان23-17(NSC) موجود در انبار ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان25-20(NSC) موجود در انبار ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان32-24(NSC) موجود در انبار ۳,۵۱۳,۶۰۰ریال
    کلید حرارتی فشاری40-25 (NSC) در انبار موجود نیست ۸,۱۶۹,۳۰۰ریال
    کلید حرارتی فشاری80-56(NSC) موجود در انبار ۸,۱۶۹,۳۰۰ریال
سیگنال ها و شستی ها
    محصولات شرکت CHINT
    کلید فرمان یکطرفه فلزی(NP2-BD21) موجود در انبار ۳۲۴,۰۰۰ریال
    شستی استارت چراغ دار در انبار موجود نیست ۴۷۲,۵۰۰ریال
    سشتی استپ قارچی موجود در انبار ۳۲۴,۰۰۰ریال
    شستی استارت استپ دوبل موجود در انبار ۴۹۴,۱۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه فلزی(NP2-BD33) موجود در انبار ۳۶۹,۰۰۰ریال
    شستی استارت موجود در انبار ۲۹۲,۵۰۰ریال
    سشتی استپ قارچی قفل شو موجود در انبار ۴۸۱,۹۵۰ریال
    شستی استپ موجود در انبار ۲۹۲,۵۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    چراغ سیگنال LED سبز سالزر (PL16-22D-22MM GREEN) موجود در انبار ۱۶۰,۲۰۰ریال
    شستی استارت مشکی سالزر(SA-AA 1NO BLACK) موجود در انبار ۲۱۰,۶۰۰ریال
    شستی استارت سبزسالزر(SA-AA21 1NO GREEN) موجود در انبار ۲۱۰,۶۰۰ریال
    شستی استپ قرمز سالزر(SA22-AA42 1NC RED) موجود در انبار ۲۱۰,۶۰۰ریال
    استپ امرجنسی قفل شو(SA22-AS542 1NC RED) موجود در انبار ۴۰۲,۳۰۰ریال
    کلید فرمان یکطرفه سالزر (SA22-AD21 1NO) موجود در انبار ۲۴۷,۵۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه سالزر (SA22-AD33 1NO+1NO) موجود در انبار ۲۹۷,۰۰۰ریال
    شستی استارت چراغ دار(SAA22-AW33M1 GREEN 220V) موجود در انبار ۴۴۴,۶۰۰ریال
    شستی استپ چراغ دار(SAA22-AW34M2 RED 220V) موجود در انبار ۴۴۴,۶۰۰ریال
    چراغ سیگنال ماژولار (SA22-AVM3-GREEN220V) موجود در انبار ۳۷۳,۵۰۰ریال
    استارت استپ دوبل سالزر(SAA22-AL8325-1NO+1NC) موجود در انبار ۴۰۷,۷۰۰ریال
    استارت استپ دوبل چراغ دار سالزر(SAA22-AL8465-1NO+1NC) موجود در انبار ۵۳۵,۵۰۰ریال
    استپ امرجنسی قفل شو سوئیج دار سالزر(SA22-AS142 1NC RED) موجود در انبار ۵۲۶,۵۰۰ریال
    شستی استارت فلزی مشکی سالزر(SA22-BA21-1NO-BLACK) موجود در انبار ۲۷۷,۲۰۰ریال
    شستی استارت فلزی سبز سالزر(SA22-BA31-1NO-GREEN) موجود در انبار ۲۷۷,۲۰۰ریال
    شستی استپ فلزی قرمز سالزر(SA22-BA42-1NC-RED) موجود در انبار ۲۷۷,۲۰۰ریال
    استپ امرجنسی فلزی ساده سالزر(SA22-BA42-1NC-RED) موجود در انبار ۳۰۷,۸۰۰ریال
    استپ امرجنسی قفل شو سالزر (SA22-BS542- 1NC RED) موجود در انبار ۴۵۷,۲۰۰ریال
    کلید فرمان یکطرفه فلزی سالزر (SA22-BD21 1NO) موجود در انبار ۳۰۷,۸۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه فلزی سالزر (SA22-AD33-1NO+1NO) موجود در انبار ۳۵۰,۱۰۰ریال
    شستی استارت چراغ دار فلزی سالزر(SAA22-BW33M1 GREEN 220V) موجود در انبار ۴۴۸,۲۰۰ریال
    شستی استپ چراغ دار فلزی سالزر(SAA22-BW34M2 RED 220V) موجود در انبار ۴۴۸,۲۰۰ریال
    چراغ سیگنال ماژولار سبز فلزی (SA22-BVM3-GREEN-220V) موجود در انبار ۵۰۴,۰۰۰ریال
    استارت استپ دوبل فلزی سالزر(SAA22-BL8325-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۴۶۸,۹۰۰ریال
    استارت استوپ دوبل چراغ دار فلزی سالزر (SA22-BW8465-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۵۴۲,۷۰۰ریال
    کاور ژله ای شستی سالزر ( (IP COVER PUSH BUTTONS(ROND) در انبار موجود نیست ۴۰,۵۰۰ریال
    کاور شستی دوبل سالزر ( IP COVER DOUBLE PUSH BUTTON) در انبار موجود نیست ۷۹,۲۰۰ریال
    کنتاکت بسته شستی سالزر (SA-PBE10NO-GREEN) موجود در انبار ۱۴۱,۳۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه فلزی سالزر (SA22-AD33-1NO+1NO) موجود در انبار ۳۵۰,۱۰۰ریال
    کنتاکت بازشستی سالزر (SA-PBE10NC-REED) موجود در انبار ۱۴۱,۳۰۰ریال
فن و دریچه فن تابلویی
دریچه فن(106*106)سالزر(ZL-801) موجود در انبار ۳۶۴,۰۰۰ریال
دریچه فن(116*116)سالزر(ZL-802) موجود در انبار ۳۶۴,۰۰۰ریال
دریچه فن(148.5*148.5)سالزر(ZL-803) موجود در انبار ۴۹۵,۰۴۰ریال
دریچه فن(204*204)سالزر(ZL-804) موجود در انبار ۸۴۴,۴۸۰ریال
دریچه فن(255*255)سالزر(ZL-805) موجود در انبار ۱,۲۲۳,۰۴۰ریال
دریچه فن(320*320)سالزر(ZL-806) موجود در انبار ۱,۹۰۷,۳۶۰ریال
دریچه فن تبدیلی(204*204)سالزر (CT-205) موجود در انبار ۱,۰۱۹,۲۰۰ریال
دریچه فن تبدیلی(255*255)سالزر (CT256) موجود در انبار ۱,۴۷۰,۵۶۰ریال
ترموستات فن0تا60 درجه(KTS011) موجود در انبار ۴۸۷,۷۶۰ریال
ترموستات هیتر 0تا60 درجه(KTO011) موجود در انبار ۴۸۷,۷۶۰ریال
ترموستات هیتر -فن0تا60 درجه(ZR011) موجود در انبار ۱,۱۳۵,۶۸۰ریال
ترموستات اتاقی20-تا60 درجه(NTL8000) موجود در انبار ۱,۶۰۱,۶۰۰ریال
هایگرواستارت( رطوبت سنج) موجود در انبار ۲,۷۶۶,۴۰۰ریال
لوازم اندازه گیری
مولتی متر تابلویی صانت موجود در انبار ۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
ولت متر تابلویی صانت موجود در انبار ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
آمپر متر تابلویی صانت موجود در انبار ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
تایمرها و رله های حفاظتی
تایمر 0الی60 ثانیه صانت موجود در انبار ۸۰۰,۰۰۰ریال
تایمرتایمر 0الی30ثانیه صانت موجود در انبار ۸۰۰,۰۰۰ریال
کنترل بار 12الی20 صانت موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
کنترل بار28الی52آمپرصانت موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
کنترل فاز چینت(NJYB3-04) در انبار موجود نیست ۲,۳۶۰,۰۰۰ریال
کنترل فاز پارسیان با نول(PUMT) در انبار موجود نیست ۱,۰۶۰,۰۰۰ریال
کنترل فاز پارسیانبدون نول (PUM) در انبار موجود نیست ۹۹۰,۰۰۰ریال
تایمر ستاره مثلث پارسیان در انبار موجود نیست ۸۴۰,۰۰۰ریال
کنترل سطح مایعات (PFC) در انبار موجود نیست ۱,۰۹۰,۰۰۰ریال
لیمیت سوئیچ
ليميت سوئيچ دو طرفه قرقره دار(YBLX- ME/ 8104) موجود در انبار ۹۳۶,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه قرقره دار تنظيمي(YBLX- ME/ 8108) موجود در انبار ۱,۰۳۸,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه تنظيمي ميله اي(YBLX- ME/ 8107) موجود در انبار ۱,۰۳۸,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ قرقره فشاري مستقيم(YBLX- ME/ 8112) موجود در انبار ۹۳۶,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ آنتني با نوك پلاستيكي(YBLX- ME/ 8166) در انبار موجود نیست ۷۳۸,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ آنتني تمام فنر(YBLX- ME/ 8101) در انبار موجود نیست ۷۳۸,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ فشاري قرقره دار(YBLX - CK/ M 102) در انبار موجود نیست ۲,۱۹۶,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه(YBLX - CK/ M115) در انبار موجود نیست ۲,۱۹۶,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ يك طرفه(YBLX - CK/M 121) در انبار موجود نیست ۲,۱۹۶,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قرقره اي قابل تنظيم(YBLXW- 6 / 11 HL) در انبار موجود نیست ۷۳۸,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قابل تنظيم(YBLXW- 6 / 11 BZ) در انبار موجود نیست ۷۳۸,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قرقره اي دسته بلند(YBLXW- 6 / 11 CL) در انبار موجود نیست ۶۹۶,۰۰۰ریال
بست کمربندی
بست کمربندی10 سانتی باعرض2.5 میلیمتر موجود در انبار ۸۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی15 سانتی باعرض2.5 میلیمتر موجود در انبار ۱۲۴,۰۰۰ریال
بست کمربندی20 سانتی باعرض2.5 میلیمتر موجود در انبار ۱۷۴,۰۰۰ریال
بست کمربندی15 سانتی باعرض3.6 میلیمتر موجود در انبار ۱۶۴,۰۰۰ریال
بست کمربندی20 سانتی باعرض3.6 میلیمتر موجود در انبار ۲۲۳,۰۰۰ریال
بست کمربندی25 سانتی باعرض3.6 میلیمتر موجود در انبار ۲۷۱,۰۰۰ریال
بست کمربندی30 سانتی باعرض3.6 میلیمتر موجود در انبار ۲۹۴,۰۰۰ریال
بست کمربندی37 سانتی باعرض3.6 میلیمتر موجود در انبار ۴۴۱,۰۰۰ریال
بست کمربندی20 سانتی باعرض4.8 میلیمتر موجود در انبار ۲۹۲,۰۰۰ریال
بست کمربندی25 سانتی باعرض4.8 میلیمتر موجود در انبار ۴۲۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی30 سانتی باعرض4.8 میلیمتر موجود در انبار ۴۵۶,۰۰۰ریال
بست کمربندی35 سانتی باعرض4.8 میلیمتر موجود در انبار ۵۲۵,۰۰۰ریال
بست کمربندی40 سانتی باعرض4.8 میلیمتر موجود در انبار ۷۱۲,۰۰۰ریال
بست کمربندی45 سانتی باعرض4.8 میلیمتر موجود در انبار ۸۲۵,۰۰۰ریال
بست کمربندی50 سانتی باعرض4.8 میلیمتر موجود در انبار ۹۶۱,۰۰۰ریال
بست کمربندی20 سانتی باعرض7.6 میلیمتر در انبار موجود نیست ۵۶۲,۰۰۰ریال
بست کمربندی30 سانتی باعرض7.6 میلیمتر در انبار موجود نیست ۹۱۸,۰۰۰ریال
بست کمربندی40 سانتی باعرض7.6 میلیمتر در انبار موجود نیست ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی55 سانتی باعرض7.6 میلیمتر در انبار موجود نیست ۱,۹۳۱,۰۰۰ریال
محصولات بانک خازنی
ریگلاتور بانک خازنی 14 پله(GMKP controller 800 II-14steps) در انبار موجود نیست ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
ریگلاتور بانک خازنی 7 پله(GMKP controller 800 II-7steps) موجود در انبار ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 10 کیلو وار(10kvar-GMKP400-3-10) موجود در انبار ۴,۷۳۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 12.5 کیلو وار(12.5kvar-GMKP440-3-12.5) موجود در انبار ۵,۱۳۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 15 کیلو وار(15kvar-GMKP440-3-15) موجود در انبار ۵,۸۷۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 20 کیلو وار(20kvar-GMKP440-3-20) موجود در انبار ۷,۸۳۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 25 کیلو وار(25kvar-GMKP440-3-25) موجود در انبار ۸,۷۸۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 30 کیلو وار(30kvar-GMKP440-3-30) موجود در انبار ۱۰,۶۷۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 5 کیلو وار(5kvar-GMKP400-3-5) موجود در انبار ۳,۱۱۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی7.5 کیلو وار(7.5kvar-GMKP440-3-7.5) موجود در انبار ۳,۹۲۰,۰۰۰ریال
اسکلت فلزی تابلو برق
اسکلت فلزی روکار 20*20 در انبار موجود نیست ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
اسکلت فلزی روکار 50*40عمق 30 در انبار موجود نیست ۱۴,۰۰۰ریال
اسکلت فلزی توکار 40*60 توکار کنتور 3 تایی در انبار موجود نیست ۱۳,۰۰۰ریال
اسکلت فلزی 50*40 روکار کنتور 2 تایی در انبار موجود نیست ۱۴,۰۰۰ریال
کلید و پریز (صنعتی)
پریز بارانی تک فاز موجود در انبار ۶۸,۰۰۰ریال
محصول جهت تست درگاه در انبار موجود نیست ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
لوازم جانبی تابلو