اقلام موجود دیجی صنعت کالا

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ترمینال توزیع (باس بار)
    ترمینال توزیع تک پل
    ترمینال توزیع تک پل 80 آمپر(FJ80A) موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر(FJ125A) موجود در انبار ۴۹۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 160 آمپر(FJ160A) موجود در انبار ۵۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 175 آمپر(FJ175A) موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر(FJ250A) در انبار موجود نیست ۱,۴۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 400 آمپر(FJ400A) در انبار موجود نیست ۱,۵۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 500 آمپر(FJ500A) موجود در انبار ۱,۶۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر دو پیچ (FJ125A-1P) در انبار موجود نیست ۳۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر دو پیچ محافظ دار (FJ250AL) در انبار موجود نیست ۹۶۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل
    ترمینال توزیع دو پل 40 آمپر(FJ-217/40B) در انبار موجود نیست ۶۵۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 8 پیچ 80 آمپر(FJ-208/80B) موجود در انبار ۲۶۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 18 پیچ 80 آمپر(FJ-218/80B) موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 100 آمپر (FJ-207/100B) در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 100 آمپر (FJ-211/100B) در انبار موجود نیست ۴۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 100 آمپر(FJ-215/100B) موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر(FJ-207/125BE) در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 125 آمپر(FJ-211/125BE) در انبار موجود نیست ۴۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 125 آمپر(FJ-215/125BE) در انبار موجود نیست ۵۸۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر(FJ-207/125B) در انبار موجود نیست ۵۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 125 آمپر(FJ-211/125BE) در انبار موجود نیست ۴۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع سه پل
    ترمینال توزیع 3 پل 21 پیچ 175 آمپر(FJ175A-3P) موجود در انبار ۱,۶۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 3 پل 35 پیچ 125 آمپر(FJ125A-3P) موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توریع چهار پل (مخصوص سه فاز همراه با نول)
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 40 آمپر(FJ-413/40B) در انبار موجود نیست ۱,۱۱۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 8 پیچ 80 آمپر(FJ-408/80B) در انبار موجود نیست ۴۶۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 80 آمپر(FJ-413/80B) موجود در انبار ۶۹۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 18 پیچ 80 آمپر(FJ-418/80B) در انبار موجود نیست ۸۷۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 7 پیچ 100 آمپر(FJ-407/100B) در انبار موجود نیست ۵۸۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 11 پیچ 100 آمپر(FJ-411/100B) در انبار موجود نیست ۹۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 15 پیچ 100 آمپر(FJ-415/100B) موجود در انبار ۱,۱۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر(FJ-407/125BE) موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125BE) در انبار موجود نیست ۹۰۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر(FJ-415/125BE) در انبار موجود نیست ۱,۱۴۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر(FJ-407/125B) در انبار موجود نیست ۱,۱۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر(FJ-411/125B) در انبار موجود نیست ۱,۴۷۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر(FJ-415/125B) موجود در انبار ۱,۸۳۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر(FJ-412/160B) موجود در انبار ۲,۵۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر(FJ-412/160BH) در انبار موجود نیست ۲,۵۲۰,۰۰۰ریال
    لوازم جانبی
    رابط بین ترمینال های توزیع تک پل جهت توسعه در انبار موجود نیست ۱۳۰,۰۰۰ریال
    جمپر (FBI10-6) در انبار موجود نیست ۱۲۳,۰۰۰ریال
    جمپر(FBRN10-5) در انبار موجود نیست ۱۱۵,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-8) در انبار موجود نیست ۱۳۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-10) در انبار موجود نیست ۱۷۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-12) در انبار موجود نیست ۲۸۰,۰۰۰ریال
    جمپر(FBI10-15) در انبار موجود نیست ۳۷۰,۰۰۰ریال
    ترمینال فشاری
    شینه ارت و نول
    شینه نول 6 پیچ(FKG2-06S) موجود در انبار ۵۳,۰۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ (FKG2-08S) موجود در انبار ۶۳,۰۰۰ریال
    شینه نول 10 پیچ (FKG2-10S) موجود در انبار ۷۴,۰۰۰ریال
    شینه نول 12 پیچ (FKG2-12S) موجود در انبار ۸۵,۰۰۰ریال
    شینه نول14 پیچ (FKG2-14S) موجود در انبار ۹۶,۰۰۰ریال
    شینه نول18 پیچ (FKG2-18S) موجود در انبار ۱۱۷,۰۰۰ریال
    شینه نول 6 پیچ (FKG2-06L) موجود در انبار ۹۶,۰۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ (FKG2-08L) موجود در انبار ۱۱۶,۰۰۰ریال
    شینه نول10 پیچ (FKG2-10LS) موجود در انبار ۱۳۷,۰۰۰ریال
    شینه نول12 پیچ (FKG2-12L) موجود در انبار ۱۵۷,۰۰۰ریال
    شینه نول14 پیچ (FKG2-14L) موجود در انبار ۱۷۸,۰۰۰ریال
    شینه نول18 پیچ (FKG2-18L) موجود در انبار ۲۱۸,۰۰۰ریال
    شینه نول4 پیچ کاور دار(FKG04L-A) موجود در انبار ۵۳,۰۰۰ریال
    شینه نول6 پیچ کاور دار(FKG06L-A) موجود در انبار ۷۴,۰۰۰ریال
    شینه نول8 پیچ کاور دار(FKG08L-A) موجود در انبار ۹۵,۰۰۰ریال
    شینه نول10پیچ کاور دار(FKG10L-A) موجود در انبار ۱۱۷,۰۰۰ریال
    شینه ارت4 پیچ کاور دار(FKG04L-AD) موجود در انبار ۵۶,۰۰۰ریال
    شینه ارت 6 پیچ کاور دار(FKG06L-AD) موجود در انبار ۷۸,۰۰۰ریال
    شینه ارت 8 پیچ کاور دار(FKG08L-AD) موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
    شینه ارت 10پیچ کاور دار(FKG10L-AD) موجود در انبار ۸۳,۷۰۰ریال
    شینه ارت12 پیچ کاور دار(FKG12L-AD) موجود در انبار ۹۹,۹۰۰ریال
    ترمینال باس بار
سیم و کابل
سیم سایز 1.5*1 استاندارد سیم تاب زنجان در انبار موجود نیست ۹۱۵,۰۰۰ریال
سیم سایز 2.5*1 استاندارد سیم تاب زنجان در انبار موجود نیست ۱,۶۳۵,۰۰۰ریال
سیم سایز 4*1 استاندارد سیم تاب زنجان در انبار موجود نیست ۲,۵۵۰,۰۰۰ریال
ترمینیال ریلی
ترمینال ریلی سایز 2.5 (FJ3N) موجود در انبار ۱۵,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ5N) 4) موجود در انبار ۲۲,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ6N) 6) موجود در انبار ۲۹,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ10N) 10) موجود در انبار ۳۵,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ16N) 16) موجود در انبار ۶۹,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ35NL) 35) در انبار موجود نیست ۱۴۳,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 50 (FJ50) موجود در انبار ۲۴۱,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 70 (FJ70) موجود در انبار ۳۱۷,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 95 (FJ95) در انبار موجود نیست ۶۱۴,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 150 (FJ150) در انبار موجود نیست ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 2.5(FJ3N/D) موجود در انبار ۸۱,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 4 (FJ5N/D) موجود در انبار ۹۹,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 6 (FJ6N/D) موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 10 (FJ10N/D) موجود در انبار ۱۲۲,۵۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 16 (FJ16N/D) موجود در انبار ۱۴۴,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 35(FJ35NL/D) موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 50(FJ50/D) در انبار موجود نیست ۷۳۷,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 70(FJ70/ND) در انبار موجود نیست ۱,۳۷۵,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 95(FJ95/D) در انبار موجود نیست ۱,۷۲۷,۰۰۰ریال
ترمینال فیوز خور(FJ-4HESI) موجود در انبار ۱۳۱,۰۰۰ریال
ترمینال فیوز خور دارای نشان گر FJ-4HESI) LED) موجود در انبار ۱۴۷,۳۰۰ریال
ترمینال فیوز خور (FJ-10DREHSI) در انبار موجود نیست ۱۴۳,۰۰۰ریال
ترمینال با قطع کن چاقویی(FJ-5MTK) در انبار موجود نیست ۸۶,۰۰۰ریال
لیبل (KLM-A) در انبار موجود نیست ۱۶,۹۰۰ریال
لیبل (FJBE/A) در انبار موجود نیست ۱۸,۰۰۰ریال
لیبل (FJBE/D) در انبار موجود نیست ۱۹,۵۰۰ریال
بست انتهایی(E/FJ) در انبار موجود نیست ۱۲,۵۰۰ریال
بست انتهایی(E/FJ1) در انبار موجود نیست ۱۶,۸۰۰ریال
بست انهایی(E117) در انبار موجود نیست ۱۵,۶۰۰ریال
ترمینال تست(FJTK/S) در انبار موجود نیست ۱۱۹,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (TS-KK3) در انبار موجود نیست ۴,۹۰۰ریال
درب کناری ترمینال (TS-K) در انبار موجود نیست ۴,۹۰۰ریال
درب کناری ترمینال (ATP-FJ) در انبار موجود نیست ۱۳,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (DP-FJKKB2.5) در انبار موجود نیست ۹,۵۰۰ریال
درب کناری ترمینال (DG-FJKK3.5) در انبار موجود نیست ۱۳,۰۰۰ریال
درب کناری ترمینال (DP-FJKK3.5) در انبار موجود نیست ۹,۵۰۰ریال
فیوز مینیاتوری
    فیوز مینیاتوری تک فاز
    فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر در انبار موجود نیست ۱۶۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر در انبار موجود نیست ۱۶۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر در انبار موجود نیست ۱۶۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر در انبار موجود نیست ۱۶۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر در انبار موجود نیست ۱۶۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر در انبار موجود نیست ۱۶۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر در انبار موجود نیست ۱۶۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر در انبار موجود نیست ۱۶۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر در انبار موجود نیست ۱۶۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر در انبار موجود نیست ۱۷۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر در انبار موجود نیست ۱۷۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز
    فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر در انبار موجود نیست ۴۹۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر در انبار موجود نیست ۴۹۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر در انبار موجود نیست ۴۹۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر در انبار موجود نیست ۴۹۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر در انبار موجود نیست ۴۹۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر در انبار موجود نیست ۴۹۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر در انبار موجود نیست ۴۹۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر در انبار موجود نیست ۵۲۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر در انبار موجود نیست ۵۲۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر در انبار موجود نیست ۱,۴۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 125 آمپر در انبار موجود نیست ۱,۹۷۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور
کنتاکتور 9 آمپر (NC7-0911 220V) در انبار موجود نیست ۷۶۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 12 آمپر (NC7-1211 220V) در انبار موجود نیست ۷۸۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 18 آمپر (NC7-1811 220V) در انبار موجود نیست ۹۶۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 25 آمپر(NC7-2511 220V) در انبار موجود نیست ۱,۰۶۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 32 آمپر (NC7-3211 220V) در انبار موجود نیست ۱,۴۷۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 38 آمپر (NC7-3811 220V) در انبار موجود نیست ۲,۲۹۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 40 آمپر (NC7-4011 220V) در انبار موجود نیست ۲,۴۳۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 50 آمپر (NC7-5011 220V) در انبار موجود نیست ۳,۹۱۵,۰۰۰ریال
کنتاکتور 65 آمپر (NC7-6511 220V) در انبار موجود نیست ۴,۱۴۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور 95 آمپر (NC7-9511 220V) در انبار موجود نیست ۵,۴۰۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور خازنی 12 کیلوار (CJ19-45) در انبار موجود نیست ۱,۱۵۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور خازنی 18 کیلو وار (CJ19-32) در انبار موجود نیست ۱,۵۵۲,۵۰۰ریال
کنتاکتور خازنی20 کیلو وار (CJ19-43) در انبار موجود نیست ۱,۳۸۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور خازنی 30 کیلو وار (CJ19-63) در انبار موجود نیست ۳,۹۰۰,۰۰۰ریال
کنتاکتور خازنی 50 کیلو وار (CJ19-95) در انبار موجود نیست ۵,۳۰۰,۰۰۰ریال
بی متال
بی متال1 تا1.6آمپر (NR2-25G) در انبار موجود نیست ۷۴۰,۰۰۰ریال
بی متال 1.6 تا 2.5(NR2-25G) در انبار موجود نیست ۷۴۰,۰۰۰ریال
بی متال 2.5 تا 4 آمپر(NR2-25G) در انبار موجود نیست ۷۴۰,۰۰۰ریال
بی متال4 الی 6 آمپر(NR2-25G) در انبار موجود نیست ۷۴۰,۰۰۰ریال
بی متال 5.5 تا 8 آمپر(NR2-25G) در انبار موجود نیست ۷۴۰,۰۰۰ریال
بی متال 7 تا 10آمپر(NR2-25G) در انبار موجود نیست ۷۴۰,۰۰۰ریال
بی متال 9 تا 13 آمپر(NR2-25G) در انبار موجود نیست ۸۱۰,۰۰۰ریال
بی متال 12 تا 18 آمپر(NR2-25G) در انبار موجود نیست ۸۱۰,۰۰۰ریال
بی متال17 تا 25 آمپر(NR2-25G) در انبار موجود نیست ۸۱۰,۰۰۰ریال
بی متال 23 تا 32 آمپر(NR2-36G) در انبار موجود نیست ۱,۲۹۰,۰۰۰ریال
بی متال 30 تا 40 آمپر(NR2-93G) در انبار موجود نیست ۱,۵۵۰,۰۰۰ریال
بی متال 37 تا 50 آمپر(NR2-25G) در انبار موجود نیست ۱,۵۵۰,۰۰۰ریال
بی متال 48 تا 65 آمپر(NR2-25G) در انبار موجود نیست ۱,۵۵۰,۰۰۰ریال
بی متال 55 تا 70 آمپر(NR2-93G) در انبار موجود نیست ۱,۵۵۰,۰۰۰ریال
بی متال 63 تا 80 آمپر(NR2-93G) در انبار موجود نیست ۱,۵۵۰,۰۰۰ریال
بی متال 80 تا 93 آمپر(NR2-93G) در انبار موجود نیست ۱,۵۵۰,۰۰۰ریال
بی متال 80 تا 125 آمپر(NR2-93G) در انبار موجود نیست ۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
بی متال 100 تا 160 آمپر(NR2-200G) در انبار موجود نیست ۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
بی متال 125 تا 200 آمپر(NR2-200G) در انبار موجود نیست ۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی (TERMIC)
کلید حرارتی با دسته گردان0.4 تا0.6 آمپر(NS2-25X 0.4-0.63) در انبار موجود نیست ۱,۷۲۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان1 تا 1.6آمپر(NS2-25X 1-1.6) در انبار موجود نیست ۱,۷۲۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان1.6 تا2.5 آمپر(NS2-25X 1.6-2.5) در انبار موجود نیست ۱,۷۲۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان2.5 تا 4 آمپر(4-2.5 NS2-25X) در انبار موجود نیست ۱,۷۲۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان4 تا 6.6 آمپر(6.3-4 NS2-25X) در انبار موجود نیست ۱,۷۲۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان6 تا 10آمپر(10-6 NS2-25) در انبار موجود نیست ۱,۷۲۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان9 تا14 آمپر(14-9 NS2-25X) در انبار موجود نیست ۱,۷۲۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان 13 تا 18آمپر(18-13 GNS2-25X) در انبار موجود نیست ۱,۷۲۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان17 تا 23 آمپر(23-17 NS2-25X) در انبار موجود نیست ۱,۷۲۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی با دسته گردان20 تا 25آمپر(25-20 NS2-25X) در انبار موجود نیست ۱,۷۲۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی 25 تا 40 آمپر(NS2-80B) در انبار موجود نیست ۴,۴۰۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی 40 تا 63 آمپر(NS2-80B) در انبار موجود نیست ۴,۴۰۰,۰۰۰ریال
کلید اتوماتیک
    کلید اتوماتیک تنظیمی
    کلید اتوماتیک تنظیمی40 آمپر(NM8-125S/3P40A) در انبار موجود نیست ۴,۷۷۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی50 آمپر(NM8-125S/3P50A) در انبار موجود نیست ۴,۷۷۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی63 آمپر(NM8-125S/3P63A) در انبار موجود نیست ۴,۷۷۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی80آمپر(NM8-125S/3P80A) در انبار موجود نیست ۴,۷۷۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی100آمپر(NM8-125S/3P100A) در انبار موجود نیست ۴,۷۷۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی125آمپر(NM8-125S/3P125A) در انبار موجود نیست ۵,۴۰۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی160 آمپر(NM8-125S/3P160A) در انبار موجود نیست ۷,۴۰۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک تنظیمی250 آمپر(NM8-125S/3P250A) در انبار موجود نیست ۷,۴۰۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک ثابت(FIX)
    کلید اتوماتیک 50 آمپرفیکس(NM1-63S/3P50) در انبار موجود نیست ۲,۷۶۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس(NM1-63S/3P63) در انبار موجود نیست ۲,۷۶۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس(NM1-125S/3P80) در انبار موجود نیست ۲,۷۸۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس(NM1-125S/3P8100) در انبار موجود نیست ۲,۷۸۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس(NM1-125S/3P160) در انبار موجود نیست ۴,۲۰۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس(NM1-125S/3P200) در انبار موجود نیست ۴,۲۰۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس(NM1-125S/3P250) در انبار موجود نیست ۴,۲۰۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 400 آمپر فیکس(NM1-125S/3P400) در انبار موجود نیست ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک 630 آمپر فیکس(NM1-125S/3P630) موجود در انبار ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
محصولات بانک خازنی
ریگلاتور بانک خازنی 14 پله(GMKP controller 800 II-14steps) در انبار موجود نیست ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
ریگلاتور بانک خازنی 7 پله(GMKP controller 800 II-7steps) موجود در انبار ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 10 کیلو وار(10kvar-GMKP400-3-10) موجود در انبار ۴,۷۳۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 12.5 کیلو وار(12.5kvar-GMKP440-3-12.5) موجود در انبار ۵,۱۳۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 15 کیلو وار(15kvar-GMKP440-3-15) موجود در انبار ۵,۸۷۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 20 کیلو وار(20kvar-GMKP440-3-20) موجود در انبار ۷,۸۳۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 25 کیلو وار(25kvar-GMKP440-3-25) موجود در انبار ۸,۷۸۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 30 کیلو وار(30kvar-GMKP440-3-30) موجود در انبار ۱۰,۶۷۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی 5 کیلو وار(5kvar-GMKP400-3-5) موجود در انبار ۳,۱۱۰,۰۰۰ریال
خازن رزینی7.5 کیلو وار(7.5kvar-GMKP440-3-7.5) موجود در انبار ۳,۹۲۰,۰۰۰ریال
سیگنال ها و شستی ها
شستی استارت در انبار موجود نیست ۱۳۰,۰۰۰ریال
کلید فرمان دو طرفه فلزی(NP2-BD33) در انبار موجود نیست ۱۶۵,۰۰۰ریال
شستی استارت استپ دوبل در انبار موجود نیست ۲۲۰,۰۰۰ریال
سشتی استپ قارچی در انبار موجود نیست ۱۴۵,۰۰۰ریال
شستی استپ در انبار موجود نیست ۱۳۰,۰۰۰ریال
سشتی استپ قارچی قفل شو در انبار موجود نیست ۲۱۵,۰۰۰ریال
چراغ سیگنال تابلویی سبز رنگ در انبار موجود نیست ۷۵,۰۰۰ریال
چراغ سیگنال تابلویی قرمز رنگ در انبار موجود نیست ۷۵,۰۰۰ریال
چراغ سیگنال تابلویی زرد رنگ در انبار موجود نیست ۷۵,۰۰۰ریال
شستی استارت استپ دوبل چراغ دار در انبار موجود نیست ۲۵۵,۰۰۰ریال
شستی استارت چراغ دار در انبار موجود نیست ۲۱۰,۰۰۰ریال
شستی استپ چراغ دار در انبار موجود نیست ۲۱۰,۰۰۰ریال
کلید فرمان یکطرفه فلزی(NP2-BD21) در انبار موجود نیست ۱۴۵,۰۰۰ریال
تایمرها و رله های حفاظتی
کنترل فاز پارسیانبدون نول (PUM) در انبار موجود نیست ۸۵۰,۰۰۰ریال
لیمیت سوئیچ
ليميت سوئيچ دو طرفه قرقره دار(YBLX- ME/ 8104) در انبار موجود نیست ۴۷۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه قرقره دار تنظيمي(YBLX- ME/ 8108) در انبار موجود نیست ۵۲۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه تنظيمي ميله اي(YBLX- ME/ 8107) در انبار موجود نیست ۵۲۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ قرقره فشاري مستقيم(YBLX- ME/ 8112) در انبار موجود نیست ۴۷۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ آنتني با نوك پلاستيكي(YBLX- ME/ 8166) در انبار موجود نیست ۳۷۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ آنتني تمام فنر(YBLX- ME/ 8101) در انبار موجود نیست ۳۷۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ فشاري قرقره دار(YBLX - CK/ M 102) در انبار موجود نیست ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه(YBLX - CK/ M115) در انبار موجود نیست ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ يك طرفه(YBLX - CK/M 121) در انبار موجود نیست ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قرقره اي قابل تنظيم(YBLXW- 6 / 11 HL) در انبار موجود نیست ۳۷۰,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قابل تنظيم(YBLXW- 6 / 11 BZ) در انبار موجود نیست ۳۷۰,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قرقره اي دسته بلند(YBLXW- 6 / 11 CL) در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
لوازم اندازه گیری
اسکلت فلزی تابلو برق
کلید و پریز (صنعتی)
پریز بارانی تک فاز موجود در انبار ۶۸,۰۰۰ریال
محصول جهت تست درگاه در انبار موجود نیست ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال